2010 első határozatai

  •  
  •  
  •  

Soron következő testületi-ülését január 26-án tartotta a képviselő-testület. Az ülés a megszokott tempóban haladt, egy napirendi pontnál azonban megakadtak a képviselők. De vegyük sorra.

Rendeletek
26 igennel módosították a kegyeleti szabályt, melynek értelmében az önkormányzat ez évtől elhalálozásukkor saját halottjának tekinti azokat a személyeket, akiket Újpestért díjjal tüntettek ki. 23 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadták a 2010. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendeletet.
Ennek értelmében ez év december 23., 30. és 31. napján, a polgármesteri hivatal köztisztviselői nem dolgoznak majd.
Forrásmegosztás
Harmadik napirendként szerepelt, a fővárosi és kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek ez évi megosztásáról szóló előterjesztés.
A törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozó tervezetet a kerületi önkormányzatoknak véleményezés céljából meg kell küldeni. A tervezetben 4,4 %-os emelkedést jelöltek meg. Ez azt jelenti, hogy míg 2009-ben a forrásmegosztásból származó bevételekből, 6.755.680 e forintot kapott az önkormányzatunk, az idei évre 7.055.780 e forint várható. Ezen a számon vitatkozni nem lehet, a testületnek nincs joga megvétózni, így az előterjesztő Trippon Norbert a testületnek a tervezet tudomásul vételét javasolta, melyet 18 igen, 2 nem és 6 tartózkodás mellett fogadtak el.
Vita a visszahívásokról
A negyedik napirend volt az a pont, ahol a képviselő-testület nem jutott dűlőre. Tavaly év végen született egy kormányrendelet, amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működése érdekében csökkenti a társaságok igazgató tanácsainak és felügyelő bizottságainak létszámát. Az igazgatóságot legalább három, legfeljebb 5 tagra, a felügyelő bizottságot 3 főre kell csökkenteni, míg a 200 millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű társaság esetében legalább három, legfeljebb hat tagra.
A változásban négy önkormányzati tulajdonban álló társaság érintett. Az Újpesti Vagyonkezelő ZRT.-nél az igazgatóság eddig 10 fővel működött. Mivel legalább 5 főre kell csökkenteni, a testületnek 5 tag visszahívásáról kellett döntenie. Ugyanennél a társaságnál a felügyelő bizottság 13 főből állt, innen a törvényi rendelkezés értelmében 6 tagot kell visszahívni.
Az ÉPÍT Rt. igazgatósága jelenleg 5 főből áll, mivel 2009. december 31.napjával az igazgatóság elnöke Vörös Péter lemondott, így megfelel a törvényben előírtaknak. A cég felügyelő bizottságából egy főt kell visszahívni.
A Főtér Kft., és az Újpesti Média Nonprofit Kft. nem rendelkezik igazgatósággal, a felügyelő bizottságból azonban mind a két társaság esetében 2 személyt vissza kell hívni.
Talán az olvasók is tudják, hogy ezekbe az igazgatóságokba és bizottságokba, a pártok delegálják a tagokat. Minden önkormányzati választás után hosszú egyeztetések, huza-vonák, és alkuk után születik meg a döntés, hogy melyik igazgatóságban illetve bizottságban, melyik pártnak hány tagja ül.
Dr. Trippon Norbert elmondta, a visszahívásokkal 30 millió forintot spórol meg Újpest, melyet a saját hibájukon kívül hátrányos helyzetbe került újpesti lakáshitelesek megsegítésére kíván fordítani az önkormányzat. Azt is elmondta azonban, hogy a frakcióvezetők nem tudtak egyezségre jutni a kérdésben. Ha pedig ez így marad, újpest önkormányzata nem tud megfelelni törvényi kötelezettségének.
Innentől megindultak a hozzászólások.
Pajor Tibor (Jobbik) politikai banditizmusnak nevezte azt, hogy a frakciók nem tudnak egymással dűlőre jutni, és javasolta, hogy az igazgatóságokban és bizottságokba szakembereket delegáljanak a pártok.
Szalma Botond (KDNP), a mandátumarányos elosztást javasolta, csakúgy, mint Wintermanntel Zsolt (Fidesz). Derce Tamás polgármester elmondta, hiába beszélünk mandátumarányos elosztásról, hiszen 2002-ban sem volt ilyen, és 2006-ban is hosszú egyeztetések után született csak megegyezés. Szalma Botond képviselő azt javasolta, próbáljanak a pártok felülemelkedni az elmúltakon, és legyen ez az a pillanat, amikor elkezdik a rendrakást a fejekben, és pénzek elosztásában, hiszen sokan csak egzisztenciális okokból ülnek az igazgatóságokban.  
Trippon Norbert (MSZP) alpolgármester arra szólította fel a többi pártot, hogy kérjék ki maguknak, miszerint az emberei egzisztenciális okokból ülnek a bizottságokban, melyet a maga részéről meg is tett. Elmondta, véleménye szerint pártja tette a legnagyvonalúbb javaslatot a visszahívások tekintetében, de de a többi párt csak beszél, és nem cselekszik.
Kezdtek elszabadulni az indulatok, a pártok és a képviselőik egymásra mutogattak. Érezhetően megkezdődött a választási kampány az újpesti testületben is. A polgármester úr frakcióvezetői szünetet rendelt el. Egy újabb esély volt tehát arra, hogy pártok egyezségre jussanak a visszahívások tekintetében. Nem sikerült.
Derce Tamás polgármester elmondta, az a célja, hogy testület végre hajtsa a törvényt. És ha a frakciók nem tudnak a személyekben megállapodni, akkor általánosságban döntsenek arról, hogy az igazgatóságokat és a felügyelő bizottságokat, az előterjesztett létszámokkal csökkenti a testület, és ennek értelmében módosítják az alapító okiratokat. A személyekről pedig folytassanak további egyeztetéseket, és újabb döntés a februári testületi-ülésen születhet majd.
Hock Zoltán (MDF), felhívta a polgármester úr figyelmét arra, hogy jogilag értelmezhetetlen a javaslat. Elmondta, nem az újpesti testület lesz az egyetlen, aki ha most nem tud dönteni a kérdésben, akkor egy ideig mulasztásos törvénysértéses állapotban lesz, melyet azonban a következő ülésre már remélhetőleg korrigálni tud. Ismertette, hogy a Fővárosi Önkormányzat még csak előterjesztést sem készített januárra a kérdésben, és nem ők az egyedüliek. Vélemény szerint megállapodás hiányában el kell halasztani a döntést.
A polgármester úr ragaszkodott a módosító indítványához. Jelezte, azért teszi mindezt, mert hogyha az ő indítványát most elfogadja a testület, és a társaságok emiatt a fél döntés miatt gyakorlatilag értelmezhetetlen jogi helyzetbe kerülnek, akkor ez azt jelzi, hogy a kialakult helyzet mindannyiuk, minden képviselő és minden párt felellősége. A felelősséget a testület 25 igen és 4 tartózkodás mellett vállalta.
Szabályozási terv
Elkészült, és 21 igen, 3 nem és 2 tartózkodással a testület elfogadta a Labdarugó u.- Irányi D. u.-Baross u.- Fülek u. által határolt terület szabályozási tervét. A területen lakóépületek létesítését tervezik
Közbeszerzések
A 6-9. napirendi pont közbeszerzési eljárások lezárásáról illetve megindításáról szólt. A forgalomtechnikai beruházási munkák tárgyában az eljárás nyerteseként az AMBÍCIÓ Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t hirdették ki. A kenyér, péksütemény beszerzése tárgyában kiírt közbeszerzés nyertese, a az Analyzer Kft. lett, míg a közvilágítási fejlesztési munkák elvégzését a VIALUX Kft. nyerte meg. A testület döntött a közterületein gyephézagos, térbetonos, és aszfaltburkolatú gépjárműparkoló építése tárgyában a közbeszerzés megindításáról.
Alapító okiratok
Törvényi változás és rendelkezés értelmében, három intézmény alapító okiratának módosítására tett javaslatot Belán Beatrix alpolgármester asszony. A Bőrfestő Óvoda, a Deák Ovi, és az Ady Endre Művelődési Háza alapító okiratainak módosítását 29 igennel hagyták jóvá a képviselők.
Módosítani kellett az Újpesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratát is. Derce Tamás előterjesztését szintén 29 igennel támogatták. A képviselő-testület 20010. évi munkatervének előterjesztése 27 igen és 2 tartózkodó szavazatot kapott.
Szociális tárca
Nagy István alpolgármester úrnak 3 előterjesztése került a testület elé ezen a napon. 28 igennel, 1 tartózkodás mellett elfogadták a 2010.évi közfogalkoztatási tervet. A másik két előterjesztés és 28 igennel kapott támogatást. Elfogadtál tehát az önkormányzat 2007. évi szociális szolgáltatástervezési koncepciójának és cselekvési programjának felülvizsgálatát és aktualizálását, valamint a Dr. Csiki Árpáddal és Dr. Deák Gyöngyivel kötött megbízási szerződések módosítását. A módosításra azért volt szükség, mert az orvosok cégének nevei változtak.
Névhasználat
Belán Beatrix előterjesztésében a testület döntött arról is, hogy az alapítandó Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére az „Újpesti” név használatát engedélyezi.