A földhasználók bejelentési kötelezettségeiről

  •  
  •  
  •  

A Vidékfejlesztési Minisztérium nem engedi, hogy többletterhet jelentsen a földhasználati bejelentési kötelezettség a gazdálkodóknak. A tárca felhívja a figyelmet, hogy minden földhasználónak be kell jelentenie a földhasználatát a földhivatalhoz. A földhasználati bejelentési kötelezettség a földhasználókat terheli. Ha a tulajdonos maga a földhasználó, akkor a földhasználati bejelentési kötelezettség a tulajdonosé.

Újdonság, hogy minden négyzetméter földterület használatát be kell jelenteni, ha a földterület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ágban vagy halastóként van nyilvántartva. Kivétel az erdő művelés ágú terület használata, melyet az erdőgazdálkodói nyilvántartásba kell bejelenteni.

2012. december 31-ig a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár fölötti földhasználatra vonatkozott. Eddig sem mentesült a földhasználati bejelentési kötelezettség alól az, aki országosan 1 hektárnál nagyobb földterületet használt, függetlenül attól, hogy ez a használat hány darab földrészletet érintett.

A bejelentési kötelezettség kiterjesztésének célja: a földhasználati viszonyok teljes átláthatósága, országos ellenőrzése.

A Kormány tervezi, hogy a földhasználati bejelentés illeték-, és díjmentes lesz, az ezzel kapcsolatos törvénymódosításhoz szükséges előterjesztést soron kívül az Országgyűlés elé terjeszti.

A földhasználati bejelentéstől függetlenül 2013. március 30-ig a magánszemélyeknek a személyi azonosítót, (személyi számot) és az állampolgárságot, gazdálkodó szervezetnek a törzsszámot is be kell jelenteniük. Ezen azonosító adatok közlése jelenleg is díjmentes-írja közleményében a Vidékfejlesztési Minisztérium.


Hirdetményi tájékoztatás a földhasználók számára

Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatal hivatalvezetője által küldött tájékoztatás.

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása következtében megváltoztak egyes, a földhasználati nyilvántartásra vonatkozó előírások.

1, 2013. január 1-jével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználók köre azáltal, hogy a földhasználók (az erdő művelési ágú területek kivételével) területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdaság művelés alatt álló belterületi föld használatát be kell jelenteniük az ingatlanügyi hatóságnál (kerületi földhivatal) felé, a használat megkezdését követő 30 napon belül. A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld tulajdonjogával rendelkezik és annak használatát nem engedte át más személy részére.

2, A kerületi földhivatalnál már regisztrált földhasználó 2013. március 30-ig köteles bejelenteni:
a)    magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát. Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minősül, a Korm. rendelet alapján a családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik.
b)    gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítóját.
A 2. pont szerint díjmentes bejelentéshez az erről szóló okiratok másolatát is csatolni kell.

A földhasználati bejelentésre szolgáló nyomtatványok (adatlapok) beszerezhetők a földhivataloknál, vagy letölthetők a www.foldhivatal.hu honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

Felhívom a földhasználókat, hogy a jogszabályi előírások teljesítése, valamint a földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében bejelentési kötelezettségüknek az előírt határidőben tegyenek eleget.

Budapest, 2013. január 18.

Borsay Tamás
hivatalvezető