A szavazás napjának legfontosabb tudnivalói

  •  
  •  
  •  

A Magyar Köztársaság elnöke által 2008. március 9. napjára kiírt országos ügydöntő népszavazáson a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden, nagykorú, a választói névjegyzéken szereplő magyar állampolgár vehet részt.

Tisztelt Újpesti Választópolgárok!

Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény változása alapján 2008. március 9. napján tartott népszavazáson csak az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

Felhívom a T. Választópolgárok figyelmét, hogy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe nem vehet fel választópolgárt kivéve az igazolással szavazásra kijelölt szavazókört!

 

Ha a választópolgár a névjegyzékből kimaradt, akkor minél előbb kezdeményezze a névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján erre már nem lesz lehetősége!

 

A lakóhelyétől távol lévő (nem az állandó lakóhelyén tartózkodó, és szavazni kívánó) választópolgár igazolással szavazhat.

 

Igazolást kérni

 

a.) személyesen vagy meghatalmazott útján a lakóhely (állandó lakcím) szerinti polgármesteri hivatalban a 2008. március 7-én 16.00 óráig lehet kérni.

b.) igazolás ajánlott levélben is kérhető, feltéve, hogy az illetékes helyi választási irodához legkésőbb 2008. március 4-ig megérkezik.

 

Az a választópolgár, aki igazolást kért és állandó lakóhelyétől távol van (pl: elutazik, gyógykezelésen vesz részt, rokonlátogatásra megy) 2008. március 9-én csak abban a szavazókörben szavazhat, melyet az igazolással szavazók számára kijelöltek.

 

Igazolással rendelkezők kerületünkben

 

a 20. számú szavazókör, címe:

 

Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola          Budapest IV., Tanoda tér 6.

 

Ugyanebben a szavazókörben szavazhatnak azok a választópolgárok, akik lakcímük alapján a névjegyzékben e szavazókörben szerepelnek, illetve azok akiknek a lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település – Budapest, IV. ker. – megnevezését tartalmazza utca és házszám megjelölése nélkül (pl: hajléktalanok)

A szavazás módja

Szavazni csak személyesen lehet.

 

A szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazni kívánó választópolgár személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben (Az értesítő bemutatása nem szükséges, de a szavazatszámláló bizottság munkáját megkönnyíti, ha a választópolgár azt magával viszi.).

 

A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, magyar hatóság által kiállított, érvényes igazolványok alkalmasak:

·         lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (“régi”, könyvecske formátumú) vagy

·         személyazonosító igazolvány (a kártya formátumú)

·         vagy útlevél,

·         vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kizárólag a kártya formátumú)

·         és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak.

 

Vissza kell utasítani azt

·         aki személyazonosságát és lakcímét nem tudja igazolni, vagy

·         nem szerepel a névjegyzékben.

·         Vissza kell utasítani azt is, aki lakóhelyétől eltérő településen kíván szavazni, de igazolással nem rendelkezik, vagy

·         nem az erre kijelölt szavazókörben kíván igazolással szavazni

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgár részére a szavazólapokat (minden kérdés külön lapon szerepel) és a borítékot.

A szavazólapokat a választópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. A szavazólapok átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.

A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésre.

A választópolgár kitölti a szavazólapokat.

 

Érvényesen szavazni kérdésenként csak az egyik válaszra IGEN vagy NEM válasszal lehet, a válasz alatt elhelyezett körbe tollal írt egymást metsző két vonallal. (“X” vagy “+” jellel). Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.

Végezetül a választópolgár a szavazólapokat borítékba teszi, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába helyezi.

Ha a választópolgár a szavazólapnak az urnába történő elhelyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, az elrontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja és helyébe új lapot ad ki. A bizottság az elrontott szavazólap helyett újat csak egyszer adhat ki.

 

 

Szavazás mozgóurnával

A mozgásában gátolt személy szavazására mozgóurna útján van lehetőség. Ekkor – kérelemre – a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében.

 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény változása miatt a mozgóurnás szavazásra vonatkozó igényeket csak írásban lehet bejelenteni

– a szavazás napja előtt a helyi választási iroda vezetőjénél

– a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnál.

 

A választópolgár írásbeli kérelmének eljuttatásához segítséget vehet igénybe. Tájékoztatom a T. Választópolgárokat, hogy a mozgásában gátolt választópolgár is csak abban az esetben szavazhat, ha ő a névjegyzéken szerepel.

 

Az országos népszavazáson az alábbi jogorvoslati rendszerek működnek:

              A szavazatszámláló bizottság elsőfokú határozata ellen (a szavazóköri eredményt megállapító döntése kivételével) a területi választási bizottsághoz lehet fellebbezést benyújtani. A területi választási bizottság másodfokú döntése ellen a megyei bírósághoz lehet felülvizsgálati kérelemmel élni.

              A szavazatszámláló bizottság tevékenysége ellen, a TVB-hez lehet kifogással fordulni. A TVB elsőfokú határozata ellen az OVB-hez lehet fellebbezéssel élni. Az OVB másodfokú határozata ellen a Legfelsőbb Bírósághoz lehet felülvizsgálati kérelemmel élni.

              A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen önálló fellebbezésnek van helye, melyet az OVB bírál el. Az OVB döntése ellen a Legfelsőbb Bírósághoz lehet felülvizsgálati kérelemmel élni.

              Az OVB népszavazási eredményét megállapító döntése ellen a Legfelsőbb Bírósághoz lehet felülvizsgálati kérelemmel fordulni.

 

Közvélemény-kutatás:

A népszavazás napján a választópolgárok nyugalma és a zavartalan szavazás érdekében csak az alábbi feltételekkel végezhető közvélemény-kutatás:

– a közvélemény-kutatás csak névtelen és önkéntes lehet;
– a közvélemény-kutató a szavazóhelyiségbe nem léphet be;
– a közvélemény-kutató abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem

léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja,

– csak a szavazóhelyiségből kilépőket kérdezhetik meg.

 

Tájékoztatok minden érdeklődőt, Helyi Választási Iroda Hivatali címe:

 

1042. Budapest, István út 15. (Új Városháza) II.em. 209.szoba

Tel: 231-31-01/123 és 124 mellék

Fax: 231-31-01/254

 

A 2008. március 9. napjára kitűzött Országos Ügydöntő Népszavazás eljárási határidőire tekintettel 2008. március 7-én (péntek) 08.00 – 16.00 óráig tartunk ügyeletet:

 

Felkérek valamennyi választópolgárt, hogy lelkiismerete szerint éljen szavazati jogával!

 

Dr. Vitáris Edit

HVI vezető