•  
  •  
  •  

Tisztelettel felhívjuk az újpesti lakosok figyelmét a helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos alábbi általános és speciális tudnivalókra.

Az építmény és telekadó, valamint a magánszemélyek kommunális adója bevallási kötelezettség teljesítésének határideje:
2015. január 15. (csütörtök)

Kérjük azokat, akik:
– 2014 évben vagy korábban szereztek adóköteles építményt (gépjárműtároló, teremgarázs, kereskedelmi egység, egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény stb.) vagy
– telek tulajdont / vagyoni értékű jogot, illetve
– magánszemélyek kommunális adója szerint adóköteles lakás tulajdonosai/ bérleti jog jogosultjai
és még nem tettek eleget bevallási kötelezettségüknek, szíveskedjenek azt mielőbb teljesíteni!
Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a bevallás késedelmes teljesítése, vagy elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonja maga után!

Az adóhatóság az adókötelezettségek teljesítéséhez nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresített, melyek a www.ujpest.hu honlapról letölthetők és azok segítségével az adózó bevallását teljesítheti:

  • a közzétett nyomtatvány egyéni kitöltésével és benyújtásával, vagy
  • az Önkormányzat honlapján közzétett számítógépes program segítségével kitöltött, kinyomtatott, papíralapú bevallás adóhatósághoz történő benyújtásával, vagy
  • az Önkormányzat honlapján közzétett számítógépes program segítségével kitöltött bevallás elektronikus úton (ügyfélkapu) történő benyújtásával.
  • A bevallási formanyomtatványok ügyfélfogadási időben osztályunkon is beszerezhetők, valamint kérésre a megadott címre is készséggel postázzuk!

Az I. félévi adófizetési kötelezettségek pótlékmentes beérkezési határideje: 2015. március 16. (hétfő)

Az általunk már nyilvántartott építmény és telekadó, kommunális adó, továbbá gépjárműadó alanyok részére a 2015. évtől hatályos adófizetési kötelezettséget tartalmazó határozatokat, az első félévi adó befizetésére szolgáló csekkeket várhatóan február végén – a számlaegyenleg értesítővel egyidejűleg – postázzuk.

A helyi adók mértékei 2015. január 1.-től az alábbiak szerint módosultak:

Építmény és telekadó
– az 500 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó építmény esetében, az összesített hasznos alapterület minden négyzetmétere után 1.483.-Ft / m2
– az 500 m2 hasznos alapterületet meghaladó építmény esetében az egész építmény vonatkozásában az összesített hasznos alapterület minden négyzetmétere után 1.827.-Ft/m2

– a magánszemély tulajdonában álló garázs adója: 510.-Ft / m2
– magánszemély teremgarázs tulajdonának adója: 256.-Ft / m2

Az adókötelezettség a tulajdonjog / vagyoni értékű jog megszerzését – új építmény esetében a használatbavételi engedély kiadását – követő év első napján keletkezik.

Mentes az építményadó alól magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakás. Amennyiben a lakás csak részben áll magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában, úgy a mentesség csak a magánszemély(ek) tulajdoni illetőségére vonatkozik.
Az adózónak nem kell bevallást, illetve nyilatkozatot tennie azon lakástulajdona után, amely mentes az építményadó alól.
Magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakásnak kell tekinteni azon a lakásszövetkezet tulajdonában álló lakást is, amelynek a lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályok szerinti állandó használati joga magánszemélyt (magánszemélyeket) illet meg

A telekadó évi mértéke
a) külterületi telek esetében 320 Ft/m2
b) belterületi telek esetében – a c) pontban meghatározott kivétellel – 328 Ft/m2
c) a településrendezési szabályok szerint VK (városközponti területek) keretövezetben lévő belterületi telek esetében 336 Ft/m2

Mentes a telekadó alól a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig. Ezen adómentesség az építési engedély kiadásának évétől kezdődik és csak abban az esetben vehető igénybe, ha az építkezést az építési engedély érvényességi ideje alatt megkezdik, továbbá a magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.

További információk: István út 15. III. emelet 309.-311.iroda
Telefon: 231-32-39; 231-32-42; 231-32-43 illetve a honlapon.

Magánszemélyek kommunális adója:

Az adó mértéke 2015. január 1.-től lakásonként, lakásbérleti jogonként:
24.000 Ft / év

Mentes az adó alól az a magánszemély tulajdonában álló lakás, amelynek tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább az egyik tulajdonos) az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik és
– amelyben nincs bejelentve (megjelölve) valamely vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe és
– amelyet nem adnak részben vagy egészben bérbe és
– amelynek egyéb módon történő hasznosításával összefüggésben a tulajdonosnak nem keletkezik adóköteles jövedelme.
Mentes az adó alól az a lakásbérleti jog, amely esetében:
– a bérelt lakásban nincs bejelentve (megjelölve) valamely vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe és
– a bérelt lakást nem adják albérletbe és
– a bérelt lakás egyéb módon történő hasznosításával összefüggésben a bérlőnek nem keletkezik adóköteles jövedelme.

E felsorolt együttes feltételek bármelyikének fennállása esetén a lakás tulajdonosának kommunális adó bevallási és fizetési kötelezettsége keletkezik.

Az adómentes lakásokról NEM kell bevallást benyújtani!

További információk: István út 15. III. emelet 301.-302.iroda
Telefon: 231-32-36; 231-32-37 illetve a honlapon.

Gépjárműadó

A teljesítmény szerinti adóalap után a gépjármű mértéke a következő:

– gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW,
– gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW,
– gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW,
– gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW,
– gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW.
Az adó alapja, az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
Az adó mértéke ezekben az esetekben az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
– a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 850 Ft
– az előző pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1.380 Ft.

Fontos!
Felhívjuk a tisztelt gépjármű tulajdonosok figyelmét, hogy a gépjármű eladása esetében a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonosnak (a továbbiakban: átruházó) legkésőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül – be kell jelentenie, mert ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének, akkor a korábbi tulajdonos (eladó) marad az adó alanya!

A meghatározott bejelentési mód a következő: a tulajdonjog-változásról készült külön jogszabályban meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejű magánokiratot (adásvételi szerződés) vagy annak másolatát a keltétől számított 8 napon belül be kell nyújtani személyesen vagy meghatalmazott útján Budapest Főváros Kormányhivatala IV. kerületi Hivatala Hatósági Osztályának Ügyfélszolgálatán (István út 15. fszt.)

Továbbra is kell bevallást benyújtani, ha a gépjármű vagy annak tulajdonosa adómentes, ilyen például, ha az adó alanya súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy az egyesület, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű meghatározott feltételek teljesülése esetén.

A gépjárműadó fizetési kötelezettség megállapítása a kormányhivatalok okmányirodái által kezelt közhiteles gépjármű-nyilvántartás adatai alapján történik. A gépjárműadó alanya az, aki az év első napján a gépjármű tulajdonosaként, üzembentartójaként szerepel e hatósági nyilvántartásban.
Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

További információk: István út 15. III. emelet 301.-302.iroda
Telefon: 231-32-36; 231-32-37 illetve a honlapon.

Talajterhelési díj

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és az Önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi szennyvíztározót is – alkalmaz.
A talajterhelési díjat önadózás útján a kibocsátónak kell megállapítania és megfizetnie március 31.-éig, az Önkormányzat
12010422-00208592-02400002 talajterhelési díj bevételi számlájára

További információ, bevallási formanyomtatvány: III. emelet 304.iroda
Telefon: 231-32-43

Adóigazgatási Osztály