Adózási tudnivalók 2014-ben

  •  
  •  
  •  

Tisztelettel felhívjuk az újpesti lakosok figyelmét a helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos alábbi általános és speciális tudnivalókra:

Az építmény és telekadó, valamint a magánszemélyek kommunális adója bevallási kötelezettsége teljesítésének határideje: 2014. január 15. (szerda).
Kérjük azokat, akik:
– 2013 évben vagy korábban szereztek adóköteles építmény- vagy
– beépítetlen belterületi telektulajdont/vagyoni értékű jogot, illetve
– magánszemélyek kommunális adója szerint adóköteles lakás tulajdonosai/bérleti jog jogosultjai,
és még nem tettek eleget bevallási kötelezettségüknek, szíveskedjenek azt mielőbb teljesíteni!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bevallás késedelmes teljesítése vagy elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonja maga után!

A helyi adóbevallási formanyomtatványok ide kattintva letölthetők vagy ügyfélfogadási időben osztályunkon beszerezhetők, de kérésre a megadott címre is készséggel postázzuk!

Az I. félévi adófizetési kötelezettségek pótlékmentes beérkezési határideje: 2014. március 17. (hétfő).

Az általunk már nyilvántartott építmény- és telekadó-, kommunálisadó-, továbbá gépjárműadó-alanyok részére a 2014. évtől hatályos adófizetési kötelezettséget tartalmazó határozatokat, az első félévi adó befizetésére szolgáló csekkeket várhatóan február végén – a számlaegyenleg-értesítővel egyidejűleg – postázzuk.

A helyi adók mértékei 2014. január 1-jétől az alábbiak szerint módosultak:

Építmény- és telekadó
– az 500 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó építmény esetében az összesített hasznos alapterület minden négyzetmétere után 1458 Ft/m2;
– az 500 m2 hasznos alapterületet meghaladó építmény esetében az egész építmény vonatkozásában az összesített hasznos alapterület minden négyzetmétere után 1796 Ft/m2;
– a magánszemély tulajdonában álló garázs adója: 501 Ft / m2;
– magánszemély teremgarázs tulajdonának adója: 252 Ft / m2.

Az adókötelezettség a tulajdonjog/vagyoni értékű jog megszerzését – új építmény esetében a használatbavételi engedély kiadását – követő év első napján keletkezik.

Mentes az építményadó alól magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakás. Amennyiben a lakás csak részben áll magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában, úgy a mentesség csak a magánszemély(ek) tulajdoni illetőségére vonatkozik.
Az adózónak nem kell bevallást, illetve nyilatkozatot tennie azon lakástulajdona után, amely mentes az építményadó alól.
Magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakásnak kell tekinteni azon a lakásszövetkezet tulajdonában álló lakást is, amelynek a lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályok szerinti állandó használati joga magánszemélyt (magánszemélyeket) illet meg

A telekadó évi mértéke 323 Ft/m2.

Mentes a telekadó alól a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig. Ezen adómentesség az építési engedély kiadásának évétől kezdődik, és csak abban az esetben vehető igénybe, ha az építkezést az építési engedély érvényességi ideje alatt megkezdik, továbbá a magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.

További információk: István út 15. III. emelet 309–311. iroda.
Telefon: 231-3239; 231-3242; 231-3243, illetve a honlapon.

Magánszemélyek kommunális adója:

Az adó mértéke 2014. január 1-jétől lakásonként, lakásbérleti jogonként: 19 470 Ft/év.

Mentes az adó alól az a magánszemély tulajdonában álló lakás, amelynek tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább az egyik tulajdonos) az év első napján az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és
– amelyben nincs bejelentve (megjelölve) valamely vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe, és
– amelyet nem adnak részben vagy egészben bérbe, és
– amelynek egyéb módon történő hasznosításával összefüggésben a tulajdonosnak nem keletkezik adóköteles jövedelme.
Mentes az adó alól az a lakásbérleti jog, amelynek esetében:
– a bérelt lakásban nincs bejelentve (megjelölve) valamely vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe, és
– a bérelt lakást nem adják albérletbe, és
– a bérelt lakás egyéb módon történő hasznosításával összefüggésben a bérlőnek nem keletkezik adóköteles jövedelme.

E felsorolt együttes feltételek bármelyikének fennállása esetén a lakás tulajdonosának kommunálisadó-bevallási és fizetési kötelezettsége keletkezik.

Az adómentes lakásokról NEM kell bevallást benyújtani!

További információk: István út 15. III. emelet 301–302. iroda.
Telefon: 231-3236; 231-3237, illetve a honlapon.

Gépjárműadó

A teljesítmény szerinti adóalap után a gépjármű mértéke a következő:

– gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW;
– gyártási évet követő 4–7. naptári évben 300 Ft/kW;
– gyártási évet követő 8–11. naptári évben 230 Ft/kW;
– gyártási évet követő 12–15. naptári évben 185 Ft/kW;
– gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW.
Az adó alapja az autóbusz, a nyerges vontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
Az adó mértéke ezekben az esetekben az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
– a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 850 Ft;
– az előző pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.

Fontos!
Felhívjuk a tisztelt gépjármű-tulajdonosok figyelmét, hogy a gépjármű eladása esetében a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonosnak (a továbbiakban: átruházó) legkésőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül be kell jelentenie, mert ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének, akkor a korábbi tulajdonos (eladó) marad az adó alanya!

A meghatározott bejelentési mód a következő: a tulajdonjog-változásról készült külön jogszabályban meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejű magánokiratot (adásvételi szerződés) vagy annak másolatát a keltétől számított 8 napon belül be kell nyújtani a Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály Ügyfélszolgálatán (István út 15. fszt.).

Továbbra is kell bevallást benyújtani, ha a gépjármű vagy annak tulajdonosa adómentes, ilyen például, ha az adó alanya mozgáskorlátozott vagy társadalmi szervezet, alapítvány, meghatározott mentességi feltételek fennállása esetében.

A gépjárműadó-fizetési kötelezettség megállapítása az okmányirodák által vezetett járműnyilvántartásban szereplő adatok alapján történik.
A gépjárműadó alanya az, aki az év első napján a gépjármű tulajdonosaként, üzembentartójaként szerepel e hatósági nyilvántartásban.
Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

További információk: István út 15. III. emelet 301–302. iroda.
Telefon: 231-3236; 231-3237, illetve a honlapon.

Talajterhelési díj

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és az önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi szennyvíztározót is – alkalmaz.
A talajterhelési díjat önadózás útján a kibocsátónak kell megállapítania és megfizetnie március 31-éig az önkormányzat 12010422-00208592-02400002 talajterhelésidíj-bevételi számlájára.

További információ, bevallási formanyomtatvány: III. emelet 309. iroda.
Telefon: 231-3243

Adóigazgatási Osztály