Címer, emléktábla, közbeszerzések

  •  
  •  
  •  

Rövid nyári szünet után újra összeültek az újpesti képviselők: a legutóbbi testületi ülést augusztus 11-én tartották a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Az első napirendi pontban az akkreditált pedagógus-továbbképzések tartása és közoktatási tanácsadói feladatok ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról esett szó. A megadott határidőre két ajánlat érkezett, az egyik ajánlattevő ajánlata azonban érvénytelen volt, így a Qualy-Co Oktatási és Kulturális Szolgáltató Kft-t és konzorciumát jelölték meg nyertesnek 22 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett.

Ezt követően a Gazdasági Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények részére tisztító- és takarítószerek beszerzése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást tárgyalták. Két ajánlat érkezett be határidőre. A közbeszerzés több területet is érintett (takarítószerek, mosási, fenntartási, konyhai és munkavédelmi anyagok). Mindkét ajánlattevő, a Gladiolus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, valamint a Rákóczi Üzletház Gumi és Iparcikk Kft is köthet szerződést a Gazdasági Intézménnyel a különböző területekre. A testület 21 igennel szavazott.
 
A harmadik napirendi pontban Újpest címerének egyes épületeken történő elhelyezéséről tárgyaltak a képviselők. A módosított rendelet a korábbihoz képest változott, a jelenlegi ugyanis meghatározza, mely újpesti épületen kell kihelyezni a kerület címerét, és milyen segítséget tud nyújtani ehhez az önkormányzat. Wintermantel Zsolt (FIDESZ) egyetértett a módosítással, hiszen az eredeti rendeletet a FIDESZ frakció nem támogatta. Akkor kifogásolták, hogy a lokálpatriotizmust nem lehet erőltetni, illetve a rendelettel sok, nehéz anyagi körülmények közt működő épület került még nehezebb helyzetbe. A képviselők a módosított rendeletet végül egyhangúlag fogadták el.
 
Módosították az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek alapító okiratát. A májusi és a júniusi testületi ülésen az intézmények egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát már elfogadták a képviselők, azonban a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága az alapító okiratok újabb módosítását, kiegészítését kérte.
Pajor Tibor képviselő (Jobbik) előzetesen jelezte, hogy nem ért egyet a módosítással. Az ugyanis érinti azokat az oktatási intézményeket, melyekben sajátos nevelési igényű gyerekek tanulnak. A képviselő nem tartotta helyesnek az ilyen tanulók integrált nevelését, úgy vélte, ez hátrányt jelenthet számukra. Belán Beatrix alpolgármester (MSZP) válaszában tájékoztatta a testületet, hogy sok oktatási intézmény már régóta ilyen formában működik, és pozitívak a tapasztalatok. 23 igen szavazattal végül módosították a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Intézmény, a Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok Felügyelősége, a közművelődési és közoktatási intézmények, a Szociális és Egészségügyi Intézmény, a Szociális Foglalkoztató, illetve az önkormányzati bölcsődék alapító okiratát.
 
Nagy István alpolgármester előterjesztésében az SOS Krízis Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződést tárgyalták a képviselők. Az önkormányzat a költségek és a működtetéshez szükséges források hiánya miatt nem tudja biztosítani a családok átmeneti otthonában történő elhelyezést. Az alapítvány ajánlatot nyújtott be családok átmeneti otthona szolgáltatás ellátására, 15 férőhely biztosítására. Az árajánlat a 2009. évre szól. Ebben az évben féléves időszakra telt ház esetén a normatíván felül az önkormányzati költség 4,5, üres ház esetén 6, fél ház esetén 5 M Ft volna. Az előterjesztést a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság is megtárgyalta, és a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság támogatása esetén elfogadásra javasolta. A testület 23 igennel szavazott.
 
A hatodik napirendi pontban a gyermekorvosi ügyeletről esett szó. A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház látja el több kerületben a gyermekügyeletet, így Újpesten is. Az orvosok létszámának csökkenése, az ügyeleti problémák és az OEP általi támogatás elégtelensége miatt a feladat ellátását a Bethesda Kórház nem tudja tovább vállalni, az intézmény főigazgatója 2009. december 31-vel felmondta a szolgáltatás ellátását.
A probléma megoldására a XIII. kerületi önkormányzat tett javaslatot: a nemrég felújított Révész utcai szakrendelő még üres részébe tervezi – több önkormányzat összefogásával – az ügyeleti szolgálat létrehozását. A feladat ellátására három szolgáltató tett javaslatot júniusban, azonban mára csak a XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Közhasznú Kft. maradt, amely központosított formában kívánja működtetni az ügyeletet. Ehhez közbeszerzési eljárás megindítása szükséges. A szakmai munka folytatása érdekében a Kft-nek szüksége van az érintett kerületek szándéknyilatkozatára, melyet öt önkormányzat már kinyilvánított.
Az újpesti testület megtárgyalta a kérdést és szavazott: 24 igennel elfogadták a javaslatot.
 
Az egyebek pontban először Wintermantel Zsolt kért szót. A FIDESZ frakció javaslatot tett arra, hogy Halassy Olivér születésének 100. évfordulója alkalmából emléktábla kerüljön elhelyezésre a sportoló egykori iskolájának falán, a Tanoda téren. Dr. Derce Tamás örömmel fogadta a javaslatot, azonban egy emléktábla létrehozásánál az erre vonatkozó önkormányzati törvényt kell figyelembe venni. A javasolt szöveget véleményeztetni kell a Közművelődési és Oktatási Bizottsággal, majd a testület döntése után a javaslatot a Fővárosi Közgyűlés bizottsága elé kell vinni. Wintermantel Zsolt úgy vélte, ezt a javaslatot nem szükséges bizottság elé vinni, hiszen ez szabályos előterjesztés volt. Dr. Vitáris Edit jegyző elmondta, a testület ebben az esetben nem jogosult arra, hogy a Fővárosi Közgyűlés bizottságának döntése előtt döntsön. Az előterjesztésről így – ezen az ülésen – nem szavaztak a képviselők.
 
Nagy István alpolgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy az Önkormányzati Bölcsődék Intézménye vezetői álláshelyére kiírt pályázatra egy fő nyújtott be pályázatot, akinek végzettsége nem felelt meg a kiírásban előírt végzettségnek, így új pályázat kiírása vált szükségessé. 22 igennel megszavazták ezt a képviselők.  
 
Dr. Trippon Norbert alpolgármester (MSZP) előterjesztést nyújtott be, melyben három javaslatot tett. Dr. Derce Tamás korábban levélben kereste meg az újpesti fiókhellyel rendelkező pénzintézeteket, hogy tájékoztatást kérjen, hány újpesti családnak folyósítottak lakáscélú devizahitelt 2000. januárjától, azonban a bankok elzárkóztak az információ átadásától. Az alpolgármester kihangsúlyozta, az adatokra azért volt szükség, hogy felmérjék, hány család élhet nehéz anyagi körülmények között, illetve, hogy kidolgozásra kerüljön a veszélyeztetett családok megsegítésére vonatkozó koncepció. A válság miatt sok család egzisztenciája, munkahelye és ingatlana került veszélybe, és sokan nem, vagy nehezen tudják törleszteni a felvett hitel részleteit. Dr. Trippon Norbert elmondta, Magyarországon júniusig 6000 kilakoltatás történt, így azonnali megoldást kell találni a problémára, hiszen a Hivatalba is több kérelem érkezett, melyben a devizahitellel rendelkező lakosok segítséget kértek. Az alpolgármester felkérte a testületet, hogy kérjen ismételten adatokat a bankoktól arra vonatkozóan, hogy hány devizahitellel érintett ingatlan van Újpesten, illetve hány családot veszélyeztethet a kilakoltatás.
Az alpolgármester másik javaslatában szorgalmazta, hogy létesítsenek egy önkormányzati, ingyenes banki tájékoztatási és segítségnyújtási szolgáltatást – az ingyenes jogsegélyszolgálat mintájára -, ami a banki, közigazgatási, pénzügyi kérdések között nyújtana eligazítást.
A devizahitellel rendelkező adósok problémájáról esett szó ezt követően. Dr. Trippon Norbert azt javasolta, hogy az önkormányzat alkosson rendelet-tervezet az adósok átmeneti anyagi segítségnyújtására, s erre a célra különítsenek el egy megfelelő összeget.
Szalma Botond (KDNP) úgy vélte, az országban fennálló anyagi problémáról nem a világgazdaság, a válság, hanem a kormány tehet. A képviselő úgy vélte, azok is bajban lehetnek, akik 2000 előtt vettek fel hitelt, ezért a statisztika nem adna pontos tájékoztatást. A pénzügyi szolgáltatásról is elmondta a képviselő a véleményét: szerinte az ingyenes jogsegélyszolgálat erre a tájékoztatásra is hivatott. Felhívta továbbá a figyelmet arra is, hogy a kormány épp mostanában tervezi, hogy 12 milliárdot elvesz az önkormányzatoktól, így az anyagi segítségnyújtásra már lehetetlen lesz megfelelő összeget elkülöníteni. A képviselő szerint a munkahelyek megőrzése, és teremtése, a munkavállalók megsegítése volna a megoldás.
Nagy István is szót kért, aki nem támogatta az alpolgármester javaslatát. Elmondta, a gazdasági válságot a FIDESZ már jóval régebben jelezte, mint a kormány, és a párt szakértői arra is felhívták a figyelmet, hogy rendkívül rosszá vált az ország gazdasági állapota. Nagy István szerint a javaslatot először a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak kellett volna megtárgyalnia. Elmondta, alpolgármesterként már találkozott lakáshitel-problémával küszködő családokkal, akik gyakran a közüzemi számlák befizetésén spórolnak. 19 éves tapasztalata szerint a lakáshitel általában érzelmi kérdés, sajnos nem gondolkodnak körültekintően az emberek, ha ingatlanvásárlásról van szó. Az alpolgármester elmondta továbbá, a probléma megoldásán a FIDESZ is régóta gondolkodik, s el is készítettek egy erre vonatkozó koncepciót.
Dr. Derce Tamás szerint a 120 milliárdos elvonás Újpestre vonatkoztatva körülbelül 900 millió Forintot fog jelenteni. Ez a döntés akár az önkormányzati rendszer összeomlását is vonhatja maga után.
Bartók Béla (FIDESZ) szerint az országos szintű probléma országos szintű megoldást is kíván, és úgy vélte, ez a határozati javaslat csupán pótcselekvés.
Zárszóként dr. Trippon Norbert válaszolt a felmerült kérdésekre. Az alpolgármester kiemelte, hogy a többi, válságba került országért sem a magyar kormány felel. Úgy vélte, a kormány által létrehozott krízisalap, illetve a javaslatában szereplő anyagi segítségnyújtás nem oldaná meg a problémákat, de jelentős átmeneti segítséget nyújtana az embereknek. Hozzáfűzte, az ingyenes pénzügyi szaktanácsadást rendkívül fontosnak tartja, és azt is, hogy minél hamarabb, már jóval a téli hidegek beállta előtt megoldást kell találni a kilakoltatás veszélyére.
A testület a hosszúra nyúlt vita után szavazott: 16 igennel elfogadták az előterjesztést a képviselők.   
 
A zárt ülés előtt a polgármester meghívókat nyújtott át az Euro Metall öntöde új porleválasztó berendezésének hivatalos üzembe helyezési rendezvényére, illetve felhívta a figyelmet a nemrég megalakult Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetségére. Javasolta a testületnek, hogy a szeptemberi ülésen csatlakoznak a szervezethez.
 
Ezt követően a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.