Eskütétel, kulcsátadás a városházán

  •  
  •  
  •  

A sikerhez egységes közösségre van szükség.

Nagy figyelemmel kísért társadalmi esemény színhelye volt az újpesti Városháza díszterme. Tíz nappal az önkormányzati választások után , október 13-án 17 órakor tartotta alakuló ülését Újpest Önkormányzatának képviselőtestülete. A választási törvényben bekövetkezett változások miatt Újpesten is módosult a választókerületek száma. A korábbi harminchárom fős közgyűlést húsz önkormányzati képviselőből és a polgármesterből álló képviselőtestület váltja. Az alakuló ülésen a választás során mandátumot nem szerző, de az előző választási ciklus idején a városért tevékenykedő korábbi képviselők, az esküt tévők közeli hozzátartozói, a pártok, a szervezetek tagjai, a civil szervezetek vezetői, Újpest számos díszpolgára, továbbá a polgármesteri hivatal vezetői, munkatársai voltak jelen. A képviselőtestület tagjai illetve a polgármester ünnepélyes hangulatban vették át a megbízólevelüket , majd az eskütétel zajlott. E napon a képviselőtestület alpolgármestereket is választott , majd személyi kérdésekben döntött . Az önkormányzati törvény alapján az alakuló ülés feladata a Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság megválasztása és a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata is. A képviselőtestület az emelkedett hangulatban gondolt azokra, akik a vörösiszap katasztrófában családtagjaikat, vagyonukat, munkalehetőségüket veszítették. A testület határozott az együttérzés kifejezésének több módjáról.

Alakuló ülés a Városházán - 2010.10.13.


A korelnök beszéde
Az alakuló ülésen az elnöki pulpitust elsőként a korelnök dr. Szabó Béla, a FIDESZ- Újpestért Egyesület egyéni választókerületben képviselői mandátumot szerzett képviselője foglalta el. Köszöntötte az egybegyűlteket, közöttük dr. Derce Tamás leköszönő polgármestert, a megválasztott polgármestert és képviselőket, valamint az újpest közélete iránt érdeklődő vendégeket. Többek között arról szólt, hogy az október 3-i választásokat követő napon olyan környezeti katasztrófa rázta meg az országot, amely valamennyi magyar embert arra kényszerít, hogy újragondolja viszonyát az őt körülvevő világhoz. Az iszapáradat a súlyos sérülések mellett emberi életeket követelt A korelnök javaslatára az alakuló ülés résztvevői egyperces néma felállással adóztak az áldozatok emlékének.

A korelnök ezt követően többek között arra emlékeztetett, hogy Újpest ereje mindig az összefogásban rejlett. Munkánkat hassa át a fegyelem, a pontosság, a józan mértéktartás, az egymás iránt érzett tisztelet és a hazaszeretet – kívánta dr. Szabó Béla.

Eskütétel, alakuló ülés a Városházán 2010 október 13-án


Eskütétel, alakuló ülés a Városházán 2010. október 13-án


Megbízólevelek, eskütétel

A megnyitóbeszédét követően Kissné Boda Györgyi, a helyi választási bizottság elnöke ismertette az október 3-án megtartott polgármester -és képviselőválasztás hivatalos végeredményét.

Wintermantel Zsolt

A választási bizottság elnökétől vette át megbízólevelét Wintermantel Zsolt polgármester, valamint az egyéni választókerületben mandátumot szerzett tizennégy, illetve a kompenzációs listán mandátumhoz jutó hat képviselő .

A mandátumok átvételét először a polgármester, majd az önkormányzati képviselők eskütétele követte. A hagyományoknak megfelelően az eskü szövegét a képviselőtestület legfiatalabb tagja, ez alkalommal Ozsváth Kálmán, a FIDESZ-Újpestért Egyesület választási szövetség képviselője mondta elő.

Az eskütétel után dr. Derce Tamás leköszönő polgármester átadta a város kulcsát Wintermantel Zsolt polgármesternek, aki az elnöki pulpitusra lépve megtartotta székfoglaló beszédét.

A megalakult képviselőtestület első döntései
Dr. Vitáris Edit jegyző előterjesztésében a képviselőtestület elfogadta a polgármester illetményének, majd ezután a juttatásának megállapításáról szóló határozatokat.

Ezt követően az alpolgármesterek személyét és juttatásaikat érintő döntések következtek.

Alakuló ülés a Városházán, 2010. október 13.

Továbbra is három alpolgármesterrel
Wintermantel Zsolt polgármester az önkormányzat munkájában továbbra is három alpolgármesterre számít. Az országgyűlés által megváltoztatott törvénynek megfelelően élt azzal a lehetőséggel, hogy egy külső alpolgármester is segítse a munkát. A képviselőtestület tagjai titkos szavazással megválasztották alpolgármesternek Nagy István (FIDESZ-UE; 16 igen, 4 nem szavazattal) és Rádi Attila (FIDESZ-UE; 15 igen és 5 nem szavazattal) képviselőket, illetve külsősként dr. Molnár Szabolcsot (15 igen, 5 nem szavazattal). A megválasztott tisztségviselők letették hivatali esküjüket.

Dr. Molnár Szabolcs, Rádi Attila, Nagy István

Ezt követően az alpolgármesterek illetményét megállapító határozatot a testület egyhangúan hagyta jóvá. A képviselők díjazásához hasonlóan a tisztségviselők díjazása sem emelkedett, a négy évvel ezelőtt meghatározott összeg maradt. Ez reálértéken csökkenést jelent, ugyanis az összeg 4 éve változatlan.

Kevesebb bizottság, hatékonyabb munka
A soron következő napirendi pontként a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról döntöttek a képviselők. Wintermantel Zsolt polgármester elmondta, a pártokkal előzetesen egyeztetve kevesebb bizottság működését, illetve ezekben kevesebb tag jelenlétét tartja hatékonyabbnak és takarékosabbnak. Javaslata alapján az önkormányzat korábbi 11 bizottságával szemben az új ciklusban, jelentősen csökkenve, hat bizottság működne: a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Közművelődési és Oktatási Bizottság, a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság, a Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság. Javasolta tovább, hogy egyes önkormányzati feladatkörök ellátásának segítésére legyen az önkormányzatnak Fenntartható Fejlődés Tanácsnoka, Gazdasági Tanácsnoka, Környezetvédelmi Tanácsnoka, Közbiztonsági Tanácsnoka, Sport és Egészség-megőrzési Tanácsnoka , Szociális és Egészségügyi Tanácsnoka, továbbá Városfejlesztési Tanácsnoka.

"Kevesebb bizottság, hatékonyabb munka" - döntött a Képviselő-testület


A javaslatokat a képviselő-testület húsz igen szavazattal elfogadta, egyúttal felkérte a polgármestert, hogy legkésőbb a november havi rendes testületi ülésre terjessze elő a bizottsági és tanácsnoka struktúra változása miatt szükséges hatásköri módosításokat. Wintermantel Zsolt polgármester megköszönte a képviselőknek, hogy támogatták a takarékosság érdekében tett javaslatait. A vonatkozó törvényben előírtaknak megfelelően a fenti bizottságok közül a kötelezően megválasztandó Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság esetében személyi kérdésekben is döntött a testület: Wintermantel Zsolt polgármester javaslatot tett Bartók Béla, Hladony Sándor, dr. Szabó Béla (FIDESZ-UE) bizottsági tagok megválasztására, míg az ellenzéki MSZP frakció Farkas Istvánt elnöknek, Belán Beatrixot tagnak jelölte a bizottságba. A javaslatokat a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Személyi kérdésekről
A gazdasági társaságok tisztségviselőinek megválasztása tárgyában Wintermantel Zsolt polgármester javaslatot tett az Újpesti Sajtó Kft. ügyvezetőjének és az UV Zrt. könyvvizsgálójának visszahívására és helyettük új tisztségviselők megválasztására. A határozati javaslat alapján a Képviselő-testület az Újpesti Sajtó Kft. ügyvezetőjévé 2010. október 14-től kezdődően 5 éves határozott időtartamra Tóth Sándort választotta meg. A határozat kimondja továbbá, hogy a testület a Főtér Kft. felügyelő bizottságának valamennyi tagját visszahívja. Ezen felül a Képviselő-testület felhívja az UV Zrt. Igazgatóságát, hogy a tulajdonában lévő Újpest Kft. és Újpesti Vagyonőr Kft. felügyelő bizottságának valamennyi tagját hívja vissza. A javaslatot a Képviselő-testület elfogadta.

További képek az alakuló ülésről:

Alakuló ülés a Városházán, 2010 október 13-án

Alakuló ülés a Városházán 2010 október 13-án