•  
  •  
  •  

Újpest Önkormányzata ezúton tájékoztatja Önöket a szociális segélyek tekintetében 2014. január 1-jén bekövetkező változásokról.

2013. június 7-én elfogadásra került a Szociális törvényt módosító jogszabály, mely arról rendelkezett, hogy az igénybe vehető segélyek köréből az átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások összevonásával 2014. január 1. napjától önkormányzati segély lép a három korábbi segélytípus helyébe. Ezzel egyidejűleg törvényből fakadó kötelezettsége az Önkormányzatnak, hogy helyi rendeletében szabályozza az önkormányzati segély jogosultsági feltételeit, ezért Önkormányzatunk Képviselő-testülete – feladatának eleget téve – megalkotta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 43/2013. (XII.2.) önkormányzati rendeletét, melya további segélytípusokkal egyidejűleg az önkormányzati segély feltételrendszerét is tartalmazza és szabályozza.

Önkormányzati segély
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:

„Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségreszorulnak.”

2014. január 1. napjától Újpesten önkormányzati segélyben részesíthető az a család, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a

a) egyedül élő személy esetében a nyugdíjminimum 225%-át,
b) két fős család esetében a nyugdíjminimum 175%-át,
c) három, vagy ennél több fős család esetében a nyugdíjminimum 130%-át.
A nyugdíjminimum összege 28.500,- Ft. A jelzett jövedelemhatárok mellett Önkormányzatunk továbbra is különös figyelmet fordít azon családokat, ahol fogyatékos személyek élnek, illetve ahol időskorúak járadékában részesülő személy él, ugyanis esetükben az egy főre jutó jövedelemhatár a nyugdíjminimum 25%-val emelkedik.

A jogszabály megalkotása során az eddigi gyakorlat szerint az önkormányzati segély esetében is éves segélykeret meghatározása mellett döntött, mely kifizetése szintén ütemezett formában fog történni a jövőben is.

Az eddigi tapasztalatok alapján indokolttá vált az, hogy a Népjóléti és Lakásügyi Bizottságot a korábbiaktól eltérően méltányossági hatáskörrel ruházzuk fel, ezért a jövőben lehetőséget biztosítunk arra, hogy jogszabályban meghatározott keretek között különösen indokolt esetben, méltányosságból, évente legfeljebb továbbiegy alkalommal önkormányzati segélyben részesítheti a rászorultakat.

A korábbi segélyezési rendszerből és tapasztalatokból kiindulva az önkormányzati segély a temetési költségek enyhítéséhez is kérhetők a jövőben. Ezekre a kérelmekre az új jogszabály az általánostól eltérő speciális rendelkezést fogalmaz meg, de mivel ezek a költségek magasabb terhet rónak manapság a családokra, ezért indokolt ennek valamilyen formában történő támogatása.

Jelentős változások következnek be a gyógyszerutalvány jogosultsági feltételibenis. Az eddigi személyenkénti segélyezés családi segélyezéssé változik, mely azt jelenti, hogy a Szociális törvény szerinti családnak éves gyógyszerkeret került meghatározásra, mely személyenként is kérhető, de az igénybe vett ellátást össze kell számítani.

Az eddigiektől eltérően csak a havi rendszeres gyógyszerköltségekre vonatkozóan állíthat ki a háziorvos igazolást, ettől eltérni csak kivételesen indokolt esetben lehet. Ezzel összefüggésben a korábbiaktól eltérően a gyógyszertárakat is kötelezzük arra, hogy csak a háziorvos által igazolt gyógyszerek kiváltására fordítsák a kérelmezők az utalványt és a gyógyszertárakat is szigorúbb elszámolásra kötelezzük.

A részletezett változtatásokat egyfelől a törvényből fakadó szabályozási kötelezettség, másfelől a szociális ellátásokat szabályozó korábbi rendelet néhány rendelkezésének felülvizsgálata, illetve a gyakorlatban megmutatkozott tapasztalatok indokolták. Tekintettel arra, hogy új segélyfajta került bevezetésre, melynek gyakorlati részeit folyamatosan dolgozzuk ki, tájékoztatjuk a polgárokat, hogy 2014. január 1-jét követően érdeklődjenek személyesen a Szociális Osztályon.

Nagy István
alpolgármester