FELHÍVÁS A SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

 •  
 •  
 •  

A téli időjárás után, a jó idő beköszöntével megnő a szabadtéren, az újra éledő természeti környezetben keletkező tűzesetek száma. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a szabadban kirándulók, szabadidejüket a természetben eltöltők, a természeti környezet közvetlen közelében lakók, továbbá a mezőgazdasági területen dolgozók figyelmét, hogy tevékenységük során igyekezzenek megelőzni a tűz keletkezését, és tartsák be a tűzgyújtási tilalom idejére vonatkozó előírásokat, valamint a mezőgazdasági munkálatokkal kapcsolatos szabályozásokat.

A tavaszi évszak alkalmával, majd az azt követő jellemzően rendkívül meleg és csapadékmentes időjárás miatt az ország területén lévő erdőkben és azok közvetlen környezetében fokozott tűzveszély alakulhat ki. A főváros területére a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, valamint országosan a Vidékfejlesztési Minisztérium adhat ki határozatot a tűzgyújtási tilalom elrendelésére. Tűzgyújtási tilalom elrendelését követően az erdőkben, természeti környezetben kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani.

A száraz, csapadékmentes időjárásra való különös tekintettel, a szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében az erdőkre1, fásításokra2, valamint az erdőterületek és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területeken ide értve a magántulajdonban lévő ingatlanokat is (lakóépületek udvara, zártkertek, üdülőépületek udvara, stb.) is be kell tartani a tűzgyújtási tilalmat, mivel a légmozgás következtében a felgyülemlett vastag, száraz avar takaró egy elszálló parázs, vagy egy eldobott izzó cigarettavég gyújtóhatása következtében is könnyedén lángra kaphat. Az erdőterületek és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területeken ide értve a magántulajdonban lévő ingatlanokat is csak abban az esetben szabad tüzet gyújtani, pl.: kerti sütögetés céljából, ha az esetleg ott lokálisan elterjedő tűz oltására alkalmas tűzoltó eszköz (vödör víz, vödör homok, tűzoltó készülék, stb.) a helyszínen rendelkezésre áll, az azonnali beavatkozáshoz.

A szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatban, a tűzesetek elkerülése érdekében legalább az alábbiakat szükséges megvalósítani:
-A tervezett avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetésének helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (1131 Budapest, Zsinór u. 8-12.) a  IV., XIII.,  XIV.,  XV. és XVI. kerületek esetében.
 • A növényi hulladékot csak szélcsendes időben, és csak a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával szabad elégetni.
 • A növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani.
 • Erdőben kizárólag kijelölt tűzrakó helyeken szabad tüzet gyújtani.
 • A fasorok, facsoportok védelmét biztosítani kell.
 • Az égetést szakaszosan, kezelhető nagyságú területen kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
 • Az égetés időtartamára a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni.
 • A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
 • Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. – a parázslást, izzást meg kell szüntetni.

Kérjük, hogy saját területükön tartsák be az előírásokat és tegyenek meg mindent a tűzesetek megelőzése érdekében.

Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti “kis tűz” eloltásán túlmenően, az illetékes tűzoltóság – és ha lehetséges a terület tulajdonosának – haladéktalan értesítése.

Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105 (ingyenes) telefonszámon jelezni kell a tűzoltóságnak!
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 06-1-459-2300 számon is elérhető!

A Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/A. § (1) d) pontja alapján az avart és kerti hulladékot Budapest Főváros közigazgatási területén elégetni tilos. Ezen kívül általános jelleggel tilos a hulladék nyílt téri égetése, valamint a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint: Hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.
A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) 602. § szabályozza a kalászos termények betakarításával kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat. A jogszabály értelmében a learatott kalászos termény, szalma a vasútvonal szélső vágányától és a vasútállomástól legalább 100 méter, a közúttól legalább 25 méter távolságra helyezhető el. Ha a távolságok nem tarthatók, akkor a kalászos terményt, a szalmát az aratással egyidejűleg, a szálas takarmányt pedig kiszáradáskor azonnal el kell szállítani. A vasút és a közút mentén az aratást követően legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni. Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos. Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
A szérű, rostnövénytároló, kazal elhelyezésének, kialakításának tűzvédelmi előírásait az OTSZ 603. § szabályozza. A jogszabály előírja a kazal, szérű és rostnövény tároló elhelyezésével, a minimális védőtávolságokkal, valamint a tárolással kapcsolatos kötelező szabályokat. Az OTSZ 604-605. § előírja a kazal, szérű és rostnövénytároló közelében végezhető és kötelezően végzendő tevékenységeket. A terményszárítás szabályait az OTSZ 609. § szabályozza.
A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáit kiszolgáló mezőgazdasági erő- és munkagépekre vonatkozó tűzvédelmi követelményeket az OTSZ 607. § tartalmazza.

Kiemelten felhívjuk a figyelmet a tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályaira, amelyet az OTSZ 606. § ír elő. Ennek értelmében az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés – amennyiben jogszabály e tevékenység végzését megengedi – alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül. Az égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni. A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos. Az égetés célját szolgáló tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani. A tarlóégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Ennek érdekében:

 • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 • tarlóégetés 15 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 • a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
 • Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.