Házi gyermekorvosi praxis

 •  
 •  
 •  

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.

Az ellátandó feladatkör:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 9/2004. (IV.20.) számú rendelet 2. számú mellékletének 6. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása vállalkozási jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. A központi ügyeleti ellátás megoldott.

A feladat ellátásának helye: 1046 Budapest, Galopp u. 6.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
 • pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásánál zárt ülés tartását kéri-e
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázat elbírálási határideje: 2015. szeptember 30. amit kiíró legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthat.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Nagy István alpolgármester úr részére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: 6. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A praxisjog térítésmentesen, vállalkozói jogviszony keretében történő ellátás esetén a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.

A körzet tapasztalt asszisztenssel rendelkezik.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés jogviszony határozatlan időtartamra szól.

A jogviszony kezdete:

A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

Pályázatok beadásának helye: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Népjóléti Alpolgármesteri Titkárság (1041 Budapest, István út 14. II/68 szoba)