Hirdetmény az Újpest Kertváros városrész KÉSZ készítésének megindításáról

  •  
  •  
  •  

A Belügyminisztériummal való szoros együttműködésben kerületünk múlt évben elkészíttette, és jóváhagyta a kerület településfejlesztési dokumentumait a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégi-át (Újpest2020 TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, melyek 2015. november 16-án léptek hatályba.

(Nagyobb méretű képhez kattintson ide)

Az új hatályos településfejlesztési dokumentumokban foglalt célok elérése érdekében, és a hatályos építésügyi szabályozási környezet szerinti hatályos településrendezési eszköz készítési kötelezettségre tekintettel Újpest Önkormányzat a TFK városrész lehatárolásaival összhangban 2015 évben négy városrész területére KÉSZ tervezés tárgyában közbeszereztetési eljárást folytatott le

Tervezési terület: Újpest Kertváros Kerületi Építési Szabályzata

Budapest IV. kerület Újpest, Attila utca – Fóti út – MÁV 70-71 számú vasútvonal (XV. kerület közigazgatási határa) – Görgey Artúr utca – Deák Ferenc utca által határolt, összességében közel 140 ha nagyságú, kialakult kertvárosias lakóterületei, melyekbe két nagyobb munkahelyi területekkel vegyes intézményterület ékelődik.

Az új településrendezési terv készítésének indokai és célja:

  1. a kialakult kertvárosias lakóterület szabályozása, cél a kertvárosias jelleg megőrzése
  2. a két beékelődő gazdasági/településközponti területegység egyedi részletes szabályozása szükséges
  3. fentieknek megfelelően olyan szabályozási környezet megteremtésére kell törekedni, mely a kialakult kertvárosias lakóterület intenzitásának megtartásával a beékelődő gazdasági/településközponti területek további fejlődését, szükséges átalakulását lehetővé teszi,
  4. fontosabb helyszínek: Újpest-Rákospalota vasútállomás környezete TUNGSRAM telephely tömbje határoló főutak menti teleksorok átalakuló területei

Felhívás a partnerségi részvételre:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata széleskörű partnerségi egyeztetést kíván lefolytatni abból a célból, hogy a jogszabály alapján előírt egyeztetések során biztosítani lehessen a véleményező partnerek lehető legszélesebb körű bevonását, és az elfogadott településrendezési dokumentumok nyilvánosságát.

Mind az évek óta sikeresen működő Újpesti Párbeszéd, mind a Gazdasági Klub, vagy a számos egyéb egyeztető fórum, és a településfejlesztési dokumentumok készítésének tapasztalatai is azt bizonyítják, hogy az újpestiek közössége egyre erősebb, még tovább erősödött a lokálpatriotizmus.

Az Újpest Kertváros KÉSZ előkészítésében ezért – mondhatjuk, hogy immár hagyományainkat követve – szintén nagyon fontosnak tartjuk az itt működő szervezetek bevonását.

Kérem, hogy ha Ön/Önök is részt kívánnak venni a munkában, ha Önök is fontosnak tartják, a közösség igényeit, akkor kérem, küldjék meg a tervezés alá vont területet érintően közösségi javaslataikat, észrevételeiket.

Jelentkezésüket, véleményüket várjuk a foepitesz.iroda@ujpest.hu e-mail címen.

Bővebb információkat, aktuális érdekességeket Főépítészi Iroda honlapján a http://www.ujpest.hu/hivatal_iroda/182/105 linken olvashat a jövőben.

Az államigazgatási egyeztetésben való partneri részvételről szóló tájékoztató:

Kérjük, hogy amennyiben az államigazgatási egyeztetés folyamatában partnerként részt kívánnak venni, akkor az ezzel kapcsolatos kérelmüket aláírt formában szíveskedjenek megküldeni az alábbi címek bármelyikére:

E-mail: foepitesz.iroda@ujpest.hu
postacím: 1041 Budapest István út 15. Főépítészi Iroda

A kérelemben kérjük, hogy tüntessék fel a képviselt szervezet megnevezését, szakterületét, a képviselet módját, illetve cég/magánszemély esetén a székhelyet/lakcímet. A kérelemben kérjük nevesíteni, hogy a partner kéri felvételét az államigazgatási eljárásba, mint regisztrált partner.

A regisztrált partnerek e-mailben, vagy ennek hiányában postai úton kapnak értesítést a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 38.§ szerinti 30 napos észrevételezési időszakról, amely keretében az elkészült terv tervezetéről írásos észrevételt tehetnek. A regisztrált partnerek a 30 napos észrevételezést megelőzően is tehetnek javaslatot, észrevételt.

A partnerségi jogokat a partnerségi dokumentummal összhangban lehet gyakorolni.

Az új településrendezési dokumentum(ok) készítésének módja:

Újpest Önkormányzat célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott településrendezési feladatainak a 2013. január elsejétől hatályba lépett új jogszabályi követelményeknek megfelelő módon tegyen eleget. A dokumentumok kidolgozása és elfogadása a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet szerint történik olyan módon, hogy a hatályban lévő országos és fővárosi terület- és településrendezési dokumentumok és szakági koncepciók figyelembevétele biztosítva legyen.

A készítéssel kapcsolatban várható, hogy a KÉSZ kidolgozása az elkövetkező hónapokban, előreláthatólag 2016. első félévének végéig megtörténik, a jóváhagyás 2016 végén várható.

Számítok megtisztelő részvételükre. Folytassuk együtt Újpest tervezését!

Újpest 2016. január

Wintermantel Zsolt
polgármester
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata