Mit kell tudni a lakbértámogatásról?

  •  
  •  
  •  

Április 19-én jelent meg cikk az Újpesti Naplóban, illetve honlapunkon
„A valóban rászorulók kaphatnak lakbértámogatást…” címmel. Az újpesti polgárok közül többen intéztek kérdéseket szerkesztőségünkhöz a részletekről, melyekre Nagy István alpolgármester válaszolt.

– „Tavaly megszűnt a távhő támogatás a régi formájában, az önkormányzatokhoz küldték azokat, akik régen a MÁK-on keresztül kaptak támogatást. Beadták az igényüket az emberek szeptemberben az önkormányzathoz és általában nem távhőre, hanem a lakbérre adták meg a támogatást december végén. Márciusban kiértesítették az embereket, hogy az önkormányzati támogatás megszűnt, csak a normatív támogatást fogják kapni, majd rá egy hónap múlva kiértesítették őket, hogy azt sem. Most akkor van lakbértámogatás, vagy nincs, vagy a régi kérvények és elbírálások szűntek meg és elölről kell kezdeni a kérvényezést? Hogy van ez?”– kérdezte egy olvasónk az Újpest-Káposztásmegyer Facebook oldalon. Alpolgármester úr, segítsen tisztázni a helyzetet!

– A lakásfenntartási költségek, és ezen belül az önkormányzati bérlakások költségeinek viseléséhez biztosított állami-önkormányzati támogatás 2012. január 1-jével, majd pedig március 1-jével valóban jelentősen átalakult. Ez annak köszönhető, hogy 2012. január 1-jével módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint az Önkormányzat 2011 decemberében a lakásgazdálkodást szabályozó valamennyi jogszabályát felülvizsgálta, és részben új rendeleteket alkotott, részben pedig módosította a korábbiakat. Ezek a rendeletek fokozatosan, egymásra épülve léptek hatályba.

– Melyek a legfontosabb változások?
– A törvény 2012. január 1-jével hatályon kívül helyezte az önkormányzatok által nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás intézményét, és csak a törvényben szabályozott normatív lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás esetén megállapított lakásfenntartási támogatás maradt meg. A korábban megállapított helyi lakásfenntartási támogatások januárban és februárban még folyósításra kerültek, 2012-től azonban újólag nem lehet ilyen támogatást nyújtani. A kérdésben említett állami távhődíj-kompenzáció valóban beleolvadt a lakásfenntartási támogatásba (bővült a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak köre), a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott távhődíj-kompenzáció azonban továbbra is megmaradt, az a Szociális Osztályunkon keresztül igényelhető. Annak, hogy a helyi lakásfenntartási támogatások már 2011-ben is döntően a lakbérek és különszolgáltatási díjak fedezeteként kerültek átutalásra két oka van. Egyrészt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény kimondja, hogy „A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti”, és egy bérlakás esetében ez a tétel nyilvánvalóan a lakbér. Másrészről pedig a bérbeadó által kiszámlázott díjak magukban foglalják a lakbér mellett a különszolgáltatások díját is, amelyek között a lakástörvény a távhőszolgáltatási díjat is tételesen megemlíti. Sőt, mivel a távhőszolgáltató az általa a bérlőtől behajtani nem tudott távhődíj elmaradásokat a lakás tulajdonosára engedményezi, leggyakrabban a távhődíjat is a bérbeadó felé, gyakorlatilag a bérleti díjjal együtt kell megfizetni. Mindezek alapján indokolt volt a helyi lakásfenntartási támogatást – amíg azt a jogszabály alapján nyújtani lehetett – a lakbér és különszolgáltatási díjak rendezésére folyósítani.

– Január 1-jével viszont ez a támogatási forma megszűnt, március 1-jével pedig hatályba lépett az Önkormányzat új lakbérrendelete, amely jelentősen átalakította a korábbi szabályozást.
– A megemelkedett lakbérmértékekhez az Önkormányzat új támogatási formát vezetett be „lakbérkedvezmény” címén, valamint a korábbi „lakbértámogatás” jogosultsági köre és mértéke jelentősen megnövekedett, éppen a kieső helyi lakásfenntartási támogatás ellensúlyozására.


Amint az Újpesti Naplóban is olvasható, a támogatások legfontosabb jellemzői:

A szociális alapú bérleti díjakból az Önkormányzat 30%-os lakbérkedvezményt biztosít:

 - a lakás minősége alapján

  •  a félkomfortos-, a komfort nélküli- és a szükséglakások esetében,
  •  ha a lakásban csak az elektromos áram vagy a háztartási tüzelőolaj az egyetlen lehetséges fűtési mód.

 - a bérlő szociális helyzete alapján, ha a bérlő az Önkormányzatnak a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2003. (VII.16.) számú rendelete alapján valamely rendszeres szociális ellátásban részesül, ide nem értve a lakásfenntartási támogatást és a lakbértámogatást. (Rendszeres ellátásnak minősül az aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka és az ápolási díj)
A szociális helyzet alapján adható kedvezmény nem alanyi jogon jár, azt a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán kell kérelmezni.

Aki a fenti lakbérkedvezményre nem jogosult a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán lakbértámogatást igényelhet.

Lakbértámogatásra – az egyéb feltételek fennállása esetén – akkor jogosult a bérlő, ha szociális alapú lakbért fizet, továbbá a lakbér összege meghaladja a háztartás havi nettó összjövedelmének 10 %-át és a háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg nyugdíjminimum négyszeresét (2012-ben havi 114.000.- Ft-ot). A támogatás havi összege a jogosult jövedelmétől függően 1000 Ft-tól az elismert lakásnagyság után megállapítható havi lakbér összegének a 30 %-áig állapítható meg.

A fentiek értelmében a lakás minősége alapján járó lakbérkedvezmény automatikus, a további segítségnyújtási formákat viszont kérelmezni kell. Mivel az ellátási jogcímek egymástól lényegesen eltérőek, azokat a Hivatal nem moshatja össze, az egyik ellátási formára benyújtott kérelemre nem állapíthat meg attól különböző támogatást. Így azok akik korábban helyi lakásfenntartási támogatásban részesültek, nem kaphatnak automatikusan szociális helyzet alapján járó lakbérkedvezményt, vagy lakbértámogatást, csak akkor, ha az erre irányuló kérelmüket benyújtják, és jogosultságukat a Hivatal megállapítja.