NAPIRENDEN AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELME

  •  
  •  
  •  

Az Önkormányzat hamarosan napirendre tűzi az Újpest épített környezete helyi védelméről szóló rendelet-tervezetet. A rendelet célja az Újpest településképe és történelme szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

A települések épített értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk fontos közérdek. Az építészeti értékek védelme részben állami, részben önkormányzati feladat úgy, hogy a helyi védelemmel kapcsolatos teendők Budapest esetében megoszlanak a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között. Az állami döntéssel érintett építészeti értékek a műemlékek, míg a helyi értékvédelemmel érintett létesítmények – attól függően, hogy a főváros egésze, vagy csak az érintett kerület szempontjából minősülnek védendő értéknek – fővárosi, vagy kerületi önkormányzati rendelettel válnak helyi védetté.
 
Újpest Önkormányzata a közeljövőben fogja napirendre tűzni az Újpest épített környezete helyi védelméről szóló rendelet-tervezetet. A majdani rendelet célja azon sajátos szabályok rögzítése, melyek alkalmazásával biztosítható az Újpest településképe és történelme szempontjából meghatározó, műemléki vagy fővárosi védettséget nem élvező épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a rendelettel érintett (a rendelet mellékletét képező védelmi listán szereplő) épületek, építmények esetében az általánosnál szigorúbb szabályokat kell alkalmazni és körültekintőbb döntéseket kell hozni mind az esetleges építési munkákkal, mind a létesítmények fenntartásával, használatával kapcsolatban. A listán szereplő épületeket így – a védelem fennállása alatt – nem lehet lebontani, illetve felújításuk, átalakításuk vagy fejlesztésük során az eredeti (építéskori) állapotot kell rehabilitálni, illetve a fejlesztésüket célzó beavatkozások során a védett értékekhez méltóan illeszkedő, igényes megoldásokat kell alkalmazni.
 
Tekintettel arra, hogy a helyi védelem – éppen az általánosnál szigorúbb feltételek miatt – bizonyos mértékig korlátozza a tulajdonosi jogok gyakorlását (például az ilyen épületek felújítása során gyakran speciális technológiákat kell alkalmazni és a szokásosnál drágább építőanyagokat és szerkezeteket kell beépíteni) az Önkormányzat a rendelet-tervezetben foglalt szabályok szerint támogatja a védett értékek fenntartását és felújítását.
 
A tervezethez összeállítottuk a védendő értékek első („induló”) jegyzékét, mely egyelőre ötven újpesti épületet, építményt foglal magába. Természetesen ez a kör a későbbiekben tovább bővülhet úgy, hogy a helyi védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet. A majdani rendelet melléklete tehát a későbbiekben változhat, kiegészülhet, de az is elképzelhető, hogy valamely védett érték – a rendeletben meghatározott különleges okok miatt – lekerüljön a listáról. A rendelet-tervezet éppen ezért bevezeti a dokumentálási kötelezettség fogalmát, ami azt jelenti, hogy a védelmi listáról törölt, vagy arra fel nem kerülő, de legalább bemutatásra érdemes (rész)értékeket hordozó épületek csak abban az esetben bonthatók el, ha a kérelmező az építési hatósághoz benyújtja az előzetesen elkészített értékvédelmi dokumentációt is. Az így benyújtott és nyilvántartásba vett értékvédelmi dokumentációk természetesen szintén elérhetők lesznek az Önkormányzat weblapján.
 
Az érdeklődők a megadott weblapon tájékozódhatnak a rendelet-tervezetről és az ahhoz kapcsolódó mellékletekről. Kérjük, hogy a tervezettel kapcsolatos esetleges észrevételeiket, javaslataikat szíveskedjenek írásban eljuttatni a Főépítészi Iroda címére (1042 Budapest, István út 15.), vagy a foepitesz@ujpest.hu e-mail-címre. A beérkezett észrevételeket a tervezet véglegesítése során figyelembe fogjuk venni. Kérjük továbbá, hogy amennyiben a rendelet-tervezet 1. mellékletét képező listán szereplő védendő értékekkel kapcsolatban olyan dokumentumok (pl. eredeti tervek, fotók, …) lennének a birtokukban, mely a későbbi felújítás során felhasználható lenne, szíveskedjenek azokat másolás céljából ugyancsak a Főépítészi Irodára eljuttatni.
 
dr. Derce Tamás
polgármester

A kapcsolódó dokumentumok letölthetők a Főépítészi Iroda rovatában itt