P á l y á z a t i f e l h í v á s

  •  
  •  
  •  

A Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai, valamint a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló többször módosított 2/2005. (II.10.) Főv.Kgy. rendeletben biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír ki a *volt állami tulajdonú lakások privatizációja során alakult társasházas, valamint az un. tanácsi célcsoportos formában megvalósult lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási költségeinek támogatására.

(A pályázat mellékleteit honlapunk “Pályázatok” rovatából tölthetik le)

Pályázatot a 6** vagy annál több lakásos társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek nyújthatnak be.

* Megjegyzés: volt állami tulajdonú lakások során kialakult társasházi lakóépület alatt, az állami tulajdonból az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 107. § (1) bekezdés e) pontja alapján önkormányzati tulajdonba került bérlakások elidegenítése során megalakult társasházak értendők.

** Megjegyzés: nem számit be a lakásszámba a társasházas és a lakásszövetkezeti  lakóépület osztatlan közös tulajdonában lévő lakások, illetve a nem lakás célú helyiségek.

 

I.

 

A pályázatot a társasházi közösség, lakásszövetkezet osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek alábbi felújítási- és korszerűsítési munkáira lehet benyújtani:

 

1)      Épületek közös tulajdonú részeinek felújítására, cseréjére,

a)      amennyiben a tervezett munka elvégzését baleset, vagy életveszély elhárítása miatt hatósági határozat kötelező erővel írta elő,

b)      kémények felújítására, a FŐKÉTÜSZ felújítást kötelező erővel előíró szakvéleménye alapján,

c)      függőfolyosó tartószerkezetének felújítására,

d)      tető felújítására

e)      felvonó felújítására és létesítésére

f)        homlokzat felújításra

g)      homlokzati graffitik eltávolítására

 

2)      Épületgépészeti berendezések felújítása, korszerűsítése munkanemen belül, az épületet  ellátó gáz alapvezeték felújítására,  energiatakarékos rendszerek kiépítésére. (alternatív energiahordozók igénybevételével)

 

II.

 

 

A társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek pályázatot nyújthatnak be:

 

  1. A városrehabilitációs célterületeken lévő társasházas, és lakásszövetkezeti  lakóépületek, a I. 1)-2) pontokban felsorolt közös tulajdonban lévő épületrészek felújítási és korszerűsítési költségeinek támogatására.

 

A keretből elnyerhető támogatás

            forrása:  a  lakásértékesítési számlán  elkülönített összeg

összege:  legfeljebb az összköltség 60 %-a lehet,

formája:  vissza nem térítendő támogatás, és kamatmentes kölcsön

 

A vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb a tervezett összköltség 15 %-a lehet, de nem lehet nagyobb, mint a kerületi önkormányzat által biztosított vissza nem térítendő támogatás összege.

Pályázni mindkét támogatási formára lehet.

 

  1. A városrehabilitációs akcióterületeken lévő társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek, a I. 1)-2) pontokban felsorolt  közös tulajdonban lévő épületrészek felújítási korszerűsítési költségeinek támogatására.

 

A keretből  elnyerhető támogatás

            forrása:  a  lakásértékesítési számlán  elkülönített összeg

             összege: legfeljebb  az összköltség 100 %-a lehet,

formája: vissza nem térítendő támogatás, és kamatmentes kölcsön.

 

A vissza nem térítendő támogatás összege az összköltség legfeljebb 25 %-a lehet, de nem lehet nagyobb, mint a kerületi önkormányzat által biztosított vissza nem térítendő támogatás összege.

           Pályázni mindkét támogatási formára lehet.

 

A városrehabilitációs célterületek és akcióterületek jegyzéke a pályázati kiírás mellékletét képezi.

 

III.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell

 

1.)    az ingatlan tulajdoni törzslapjának hiteles másolatát és 60 napnál nem régebbi hivatalos helyszínrajzát,

 

2.)    a társasházas lakóépület alapító okiratának hiteles másolatát, amelyből megállapít-ható, hogy a társasház a volt állami tulajdonú lakások privatizációja során alakult meg,

 

3.)    lakásszövetkezet esetén:

a)      a szövetkezet alapszabályának hiteles másolatát, és hitelt érdemlő igazolást arról, hogy a lakásszövetkezet az ún. tanácsi célcsoportos formában valósult meg,  (igazolás a LÉTÉSZ-től kérhető)  

b)      a pályázati felhívás 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot, érintettség fennállása esetén a 6. sz. melléklet szerinti közzétételi kérelmet is.

 

4.)    abban az esetben, ha a társasházi közösség, illetve lakásszövetkezet kamatmentes kölcsönt is igényel, a lakástulajdonosok írásos nyilatkozatát arról, hogy a kamatmentes kölcsön összegének erejéig vállalják a jelzálogjog bejegyzését és felhívásra csatolják a jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges albetétek tulajdoni lapjait,

 

5.)    a Fővárosi Önkormányzat jelzálogjogának bejegyzésére vonatkozó írásos, hozzájáruló nyilatkozatokat a Fővárosi Önkormányzatot megelőző jelzálogjog  jogosultjaitól,

 

6.)    eredeti banki igazolást arról, hogy a társasházas lakóépület illetve a lakásszövetkezet saját bankszámlával rendelkezik,

 

7.)    a tervezett felújítási munkák leírását és megvalósításának tervezett ütemezését az 1. sz. melléklet szerinti adatlapon,

 

8.)    hatóság által kötelezően előírt munka esetén a hatósági határozat másolatát, kéményfelújítás esetén a FŐKÉTÜSZ felülvizsgálati szakvéleménye másolatát.

 

9.)    Abban az esetben, ha a társasház illetve a lakásszövetkezet a kamatmentes kölcsön visszafizetésénél kedvezményeket kíván érvényesíteni, az alábbi iratokat, nyilatkozatokat kell a pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolni:

 

    a)  a közgyűlési  határozatot (a jelen pályázati felhívás 3. számú melléklete szerint),

         amely

                     tartalmazza a közösség döntését arról,  hogy a  kamatmentes kölcsön vissza-

                       fizetésénél a kedvezményeket érvényesíteni kívánja,

                  megállapítja, hogy a  név és tulajdoni  hányad szerint megnevezett  tulajdo-

                       nos   kedvezményben részesíthető,

                  biztosítja, hogy e kedvezményezettektől  a tulajdoni hányadukra jutó kamat-      

                    mentes  kölcsön összegének megfizetését nem követeli,

 

b) a  kedvezményben  részesíthető  tulajdonos  kötelezettségvállalását arról,   hogy    

     amennyiben  a  társasházban,  illetve  lakásszövetkezetben  lévő  lakását 5 éven   

     belül  elidegeníti,  a  tulajdoni  hányadára jutó  kamatmentes  kölcsönre nyújtott

     kedvezmény  összegét  egy  összegben   megfizeti   a  Fővárosi   Önkormányzat

     javára,

 

c) a  kedvezményben részesíthető  tulajdonos  nyilatkozatát,   amelyben  hozzájárul  

    ahhoz, hogy társasházi vagy szövetkezeti lakására a megállapodás megkötésével

    egyidejűleg  – a tulajdoni hányadára jutó  kamatmentes kölcsön összege erejéig – 

    jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Fővárosi Önkormányzat javára,

 

       d) a  kedvezményben  részesíthető  tulajdonos  nyilatkozatát,  amelyben  hozzájárul

               ahhoz,   hogy  a   jövedelemnyilatkozatban  közölt  adatok valódiságát a személyi 

               jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.  tv.  10.  §-ában   foglaltak  szerint  a

               Fővárosi  Önkormányzat  a fővárosi,  a  megyei  APEH   útján ellenőrizheti.

          

 

 

Érvénytelen az a pályázat, amelyből hiányoznak az előbbiekben felsorolt eredeti, vagy hitelesített dokumentumok.

 

 

 

 

 

 

IV.

 

Kedvezmény a kamatmentes kölcsön visszafizetésére

 

 

A kamatmentes kölcsön visszafizetésére kedvezményben részesíthető az a társasházi közösség, illetve lakásszövetkezet, ahol a lakóépületben olyan tulajdonos lakik, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy:

 

1.)    ő vagy a vele életvitel szerűen együttlakó közeli hozzátartozója – az önkormányzat által a pályázat benyújtásának időpontjáig megállapított, a Budapest Főváros Közgyűlésének a és Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról  szóló többször módosított 71/1999. (XII.30.) Főv.Kgy. rendeletében meghatározott – víz, csatorna, szemétszállítási vagy távhőszolgáltatási díjkompenzációra jogosult, vagy

 

2.)    a vele életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozó (k) jövedelmével együtt az egy főre jutó havi rendszeres nettó jövedelme, a pályázat benyújtását megelőző 3 havi nettó jövedelem átlagában a hatályos társadalombiztosításról szóló törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletben megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1,5-szeresét nem haladja meg és

 

3.)    a társasház, illetve a lakásszövetkezet közgyűlése, úgy határoz, hogy a társasházi közösség illetve a lakásszövetkezet részére az 1.) pont szerint kedvezményezett tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó kölcsön 100 %-át, a 2.) pont szerint kedvezményezett tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó kölcsön 50 %-át

 

A kedvezményben  részesíthető  tulajdonosoknak  a  pályázat  benyújtásának időpontjáig  az  1.)-2.) pont alapján  érvényesíteni  kívánt  kedvezményre  való jogosultságot  igazoló   nyilatkozatokat,  igazolásokat  és hitelesített határozat-kivonatokat csatolni kell  a társasházi közös képviselő, illetve a lakásszövetkezet elnöke részére.

 

 

V.

 

Pénzügyi rendelkezések

 

 

1.)    A pályázaton elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes kölcsön.

 

2.)    Társasházi közösségek, lakásszövetkezetek akkor kaphatnak vissza nem térítendő támogatást, ha a lakóépületek fekvése szerint illetékes kerületi önkormányzat is biztosít vissza nem térítendő támogatást a pályázat szerinti felújításhoz.

 

 

 

 

 

 

3.)    Társasházi közösségek, illetve lakásszövetkezetek kamatmentes kölcsönt akkor kaphatnak, ha a kölcsön összegének erejéig vállalják, hogy a megállapodás megkötésével egyidejűleg a társasház, illetve a lakásszövetkezetek lakástulajdonosai egyes albetéteire a Fővárosi Önkormányzat javára jelzálog kerüljön bejegyzésre.

 

4.)    Társasházi közösségnek, illetve a lakásszövetkezetnek a kamatmentes kölcsön visszafizetésére kedvezmény akkor adható, ha a kedvezményezettek vállalják, hogy a megállapodás megkötésével egyidejűleg társasházi, illetve lakásszövetkezeti lakásukra – a tulajdoni hányadukra jutó kamatmentes kölcsön összegének erejéig – a Fővárosi Önkormányzat javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.

 

5.)    A kamatmentes kölcsön visszafizetése a felújítási munkák elkészülte utáni negyedév első napjától indul, 5 évi egyenlő részletekben. Amennyiben a nyertes pályázó a visszafizetési kötelezettségének nem tesz időben eleget, úgy Ptk. 301. § (1) bekezdés szerinti kamattal kell a még vissza nem fizetett támogatásrészt egy összegben megfizetnie.

6.)    A pályázaton elnyert támogatás a kivitelezési munkákra és a lebonyolítás közvetlen költségeire használható fel. 

 

7.)    Az elnyert támogatások a nyertes pályázók részére pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások (továbbiakban: megállapodás) keretében kerülnek átadásra.

 

8.)    A megállapodást a pályázat eredményéről való értesítés kézhezvételét követő 60 napon belül kell a nyertes pályázónak aláírni. Ellenkező esetben a pályázó a támogatást elveszíti.

 

9.)    A megállapodás nem módosítható.

 

10.)           A támogatások pénzeszközeinek átadására csak a megállapodásban rögzített munkák elvégzéséről az adott cím és mennyiség szerinti feladatra szóló, tételesen kiállított és kollaudált számlák alapján kerül sor olyan arányban, ahogy a pályázó a támogatást elnyerte.

 

11.)           Az elnyert támogatás a pályázati év május 31-ét követően elkezdett munkák finanszírozására használható fel.

 

12.)           A nyertes pályázó az elnyert támogatást a megállapodásban megjelölt befejezési határidőt követő legfeljebb 12 hónapig használhatja fel. A megjelölt határidőig fel nem használt támogatást a pályázó elveszíti.

 

13.)           A pályázaton elnyert, de fel nem használt pénzeszközök a Kereten maradnak.

 

14.)           Amennyiben a jelen pályázati felhívás IV. 1-2 pontja szerint kedvezményben részesített tulajdonos a társasházban lévő lakását a megállapodás létrejöttétől számított 5 éven belül elidegeníti, a kedvezmény összegét, a szerződéskötés után 60 napon belül egy összegben meg kell fizetni a Fővárosi Önkormányzat részére. A Fővárosi Önkormányzat az összeg befizetését követő 30 napon belül intézkedik a jelzálogjog földhivatali bejegyzésének töröltetéséről.

 

 

 

15.)           A társasházi közösségnek, illetve a lakásszövetkezetnek a kamatmentes kölcsönre jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt a felszólítás után 60 napon belül egy összegben vissza kell fizetni a Fővárosi Önkormányzat részére.

 

16.)           A társasházi közös képviselő, illetve a lakásszövetkezet elnöke által a kedvezmények érvényesítésére becsatolt igazolásokat, hivatalos iratokat – amelyek alapján a közösség a kamatmentes kölcsön visszafizetésére vonatkozó kedvezményeket érvényesítette – a Fővárosi Önkormányzat a megállapodás megkötésétől számított 5 éven belül ellenőrizheti.

 

17.)           A visszatérítendő támogatás összegének erejéig a tulajdonosok nyilatkozatai alapján a Fővárosi Önkormányzat javára jelzálogjog kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A visszatérítendő támogatás visszafizetését követő 30 napon belül a Fővárosi Önkormányzat intézkedik a jelzálogjog törlése iránt.

 

18.)           A kamatmentes kölcsön visszafizetésére a IV. 1. pont szerint kedvezményezett tulajdonosoknak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó kamatmentes kölcsön 100 %-át, a IV. 2. pont szerint kedvezményezett tulajdonosoknak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó kamatmentes kölcsön 50 %-át.

 

19.)           A Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai és a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága jogosultak az igénybe vett támogatás felhasználásának ellenőrzésére.

 

20.)           Ha a pályázó a támogatást nem a pályázatban megjelölt feladatra használta fel, köteles a jogtalanul felhasznált összeget 30 napon belül egy összegben visszatéríteni a Fővárosi Önkormányzat részére.

 

 

VI.

 

A pályázatok  elbírálása

 

A pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai, valamint a Városfejlesztési Bizottság bírálja el a társasházas és lakásszövetkezeti lakóépület fekvése szerint illetékes kerületi önkormányzat előminősítését is figyelembe véve. Az I. pont szerinti munkanemek felsorolása az elbírálás sorrendjét is jelenti.

 

A rendelkezésre álló pénzeszköz

 

Fővárosi saját forrás:  350  mFt

 

A pályázatok benyújtásának módja

 

                      az összes melléklettel együtt 1 eredeti pld-ban kell benyújtani.

 

 

 

 

 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje

 

2009. július 24. 1200

 

A pályázatok benyújtásának helye

 

a társasházas illetve lakásszövetkezeti lakóépület fekvése szerint illetékes kerületi önkormányzat.

 

A pályázatok elbírálásának határideje

 

2009. október 30.

 

A pályázat eredményéről minden társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületet írásban értesítünk.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a

 

                                                (tel.: 327-1373)                                            

 (tel.: 327-1367)

 (tel.: 327-1162) 

 (tel.: 999-9057     telefonszámokon.)

       

 

Budapest, 2009. 05.26.

Dr. Szolnoki Andrea 
Egészégügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnöke

Ughy Attila
Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság elnöke