Pályázat Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére

  •  
  •  
  •  

A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum pályázatot hirdet óvodák számára. A pályázat célja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenység orientált környezeti nevelésben részesüljön.

Az óvodai környezeti nevelés feladatai az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda minősítési rendszer.

A pályázat tárgya: A kidolgozott kritériumrendszer alapján dolgozó óvodák számára a „Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerése.

A pályázók köre: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, belföldi székhelyű óvodák, fenntartótól függetlenül.

A „Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda” cím alkalmazható: az intézmény partnerkapcsolatainak építése és marketingtevékenysége során, mint a környezeti neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia; tagja lesz a Zöld Óvodák hálózatának, kapcsolatrendszere bővül, programok kínálata segíti szakmai fejlődését.

A díjazottak oklevelet kapnak.
Az oklevelet a környezetvédelemért és az oktatásért felelős tárcák hatáskörrel rendelkező államtitkárai közösen adják ki. A pályázaton elnyert cím nem jár együtt költségvetési támogatással.

Pályázati feltételek:
Amennyiben az intézmény több feladat-ellátási hellyel (tagintézmény, telephely) rendelkezik, csak azon feladat-ellátási helyeire nyújtsa be külön-külön a pályázatot, amelyekben a pályázati feltételek adottak.
A pályázónak rendelkeznie kell nevelőmunkájában az elmúlt három évre vonatkozóan olyan kiemelkedő és eredményes feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan valósult meg, illetve a pályázónak képesnek kell lennie arra, hogy a cím elnyerését követően is folyamatosan teljesíti a Zöld Óvoda Kritériumrendszer feltételeit.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot benyújtani a jelen felhívás mellékleteként csatolt formanyomtatványok kitöltésével, egy eredeti és egy másolati („Örökös Zöld Óvoda” címre pályázó intézményeknek egy eredeti) példányban postán, valamint a teljes pályázati dokumentációt elektronikus úton, a zoldovoda@mmgm.hu e-mail címre történő megküldésével lehet.

Cím: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közművelődési Főosztály
1367 Budapest 5. Pf. 129.
A borítékon fel kell tüntetni: “Zöld Óvoda cím 2014 1. pályázó/ vagy 2. pályázó/vagy 3. pályázó ” illetve „Örökös Zöld Óvoda cím 2014″

A pályázati dokumentáció a Magyar Mezőgazdasági Múzeum (www.mezogazdasagimuzeum.hu), a Kormányzati portál (www.kormany.hu), a Zöld Óvoda Hálózat (www.zoldovoda.hu) honlapokon megtekinthetők és letölthetők.

A pályázat elbírálása: A pályázónak pályázatában be kell mutatnia, hogy az óvodai pedagógiai programjában központi szerepet foglal el a környezeti nevelés, továbbá, hogy a programokat az adott feladat-ellátási hely vonatkozásában valósítja meg.

A pályázat benyújtása
A pályázat beadása folyamatos, az értékelés az adott év során két ütemben történik:
1. ütem: adott év (2014) április 30. (a postabélyegző kelte az elektronikus rögzítés ideje)
2. ütem: adott év (2014) szeptember 5. (a postabélyegző kelte az elektronikus rögzítés ideje)

A (2014) szeptember 5. után benyújtott pályázatok automatikusan a következő év pályázataként kerülnek nyilvántartásba.

A pályázatról további információt, technikai segítséget a Magyar Mezőgazdasági Múzeumnál Kerékgyártó Judit közművelődési munkatárs nyújt a 06/20/215-1928 telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig, illetve e-mailen a kerekgyarto.judit@mmgm.hu címen.
A pályázat elérhető: palyazatok.org