Pályázati kiírás – társasházak és lakásszövetkezetek felújítási hitelfelvételének elősegítésére

  •  
  •  
  •  

A Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat pályázatot ír ki a társasházak és lakásszövetkezetek felújítási hitelfelvételének elősegítésére.

 1. )   A támogatás nyújtásának feltételei

Támogatás annak az Újpesten lévő társasháznak és lakásszövetkezetnek nyújtható, amely

·          az ingatlan-nyilvántartásban társasházként vagy lakásszövetkezetként bejegyzésre került, ( ennek hiányában a társasház alapító okirat vagy lakásszövetkezet alapszabályát a Földhivatalhoz benyújtották ) és

·          pályázat a 6* vagy annál több lakásos társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek nyújthatnak be és ( * Megjegyzés : nem számít be a lakásszámba a társasházas és a lakásszövetkezetei lakóépület osztatlan közös tulajdonában lévő lakások, illetve a nem lakás célú helyiségek.)

·          nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozása vagy társasház                            ( lakásszövetkezet ) által felvett hiteltartozással  és

·          építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében rendelkezik az építési hatóság elvi építési engedélyével és

·          közgyűlése döntött – a kölcsön visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezetet nyújtó – a felújítási alap javára történő befizetési kötelezettségről.

2. )  A  pályázatot a társasházi közösség, lakásszövetkezet osztatlan közös tulajdonában

       lévő épületrészek alábbiakban felsorolt felújítási munkáira lehet benyújtani: 

·          az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap-megerősítés,

·          tető, tetőszerkezet, födémek, kémények teljes vagy részleges felújítása,

·          homlokzat teljes, vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az épület hőszigetelésének javítását vagy a baleset-megelőzést célzó munkálatokkal,

·          lépcsőház, egyéb közös használatra szolgáló helyiségek teljes vagy részleges felújítása,

·          függőfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása,

·          lift felújítása,

·          a közös tulajdonban lévő épületgépészeti berendezések és vezetékhálózatok teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése ( a központi antenna, a kaputelefon és a kábel TV. berendezéseinek és vezetékhálózatának kivételével )  

3. )    A támogatás módja

  a ., Az Önkormányzat a társasházak felújítását – a társasházak által a közös tulajdonú részek felújításához pénzintézettől igényelhető állami kamattámogatású hitelhez kapcsolódó – a pénzintézet által biztosítékként elfogadott óvadéki betét biztosításával támogatja.

  b., Az Önkormányzat a társasházak felújításának támogatása érdekében  – hosszú távon önfinanszírozóvá váló – Alapot hozott létre.

A támogatás kizárólag a fentiekben meghatározott munkálatok elengedhetetlenül szükséges mértéket meg nem haladó kivitelezési és bonyolítási közvetlen költségeinek fedezésére használható fel.

 4 . )  A támogatás mértéke és feltételei

A támogatást az Önkormányzat a társasházak részére, a 12/2001. ( I. 31.) számú Kormányrendelet alapján igénybe vehető kamattámogatásos hitelekhez kapcsolódóan elhelyezett óvadéki betét formában nyújtja.

– Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a pénzintézettől igényelt hitelösszeg maximum 20%-a lehet.

– Az egy társasház részére nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg az adott évben a támogatásnyújtás céljára az  Alap rendelkezésére álló pénzösszeg 10 %-át.

– Egy társasház egy évben csak egy alkalommal kaphat támogatást.

– A társasház újabb kölcsönt csak azt követően kaphat, ha a korábban felvett kölcsönét már teljes egészében visszafizette.  

  A támogatás időtartama (futamideje) legfeljebb 10 év lehet.

– Amennyiben  a társasház a hitel visszafizetésére 5 évet meg nem haladó futamidőt vállal, úgy az állami kamattámogatáson felüli kamatterhet az Önkormányzat átvállalja, biztosítva ezzel a teljes kamatmentességet.

– Amennyiben a társasház a hitel visszafizetésére 5 évet meghaladó futamidőt vállal, úgy a hitel után az állami kamattámogatáson felüli kamatteher teljesítése a társasházat terheli. Ebben az esetben a kamatteher a teljes futamidőre vonatkozik.

  Az általa vállalt időtartamot a társasház maga határozza meg. 

5. )  A támogatást pályázati úton lehet elnyerni, a pályázat

        benyújtásának feltételei : 

A pályázatokat a kiírást követően folyamatosan lehet benyújtani.

A pályázatokat az  erre a célra rendszeresített nyomtatványon a Polgármesteri Hivatal / 1042 Budapest, István út 14.  I. em. 37. / irodájában. A pályázati űrlapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján és a Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati kirendeltségén lehet beszerezni.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:

·          a felújítás elvégzéséről, illetve a pályázaton való részvételről szóló döntést tartalmazó határozatot, amely a kért kölcsön összeget és időtartamát, és a pénzintézettől igényelt hitel összegét  valamint a felújítási alapba történő befizetési kötelezettség mértékét is tartalmazza;

·          a tervezett felújítási munkák részletes műszaki leírását / szükség szerinti műszaki rajzokkal együtt/, tervezett ütemezését és indokoltságának okait;

·          részletes költségvetést,

·          nyilatkozatot a pénzügyi fedezet forrásairól,

·          igazolásokat arról, hogy a társasháznak nincs közüzemi és egyéb köztartozása, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a társasháznak nincs hiteltartozása,

·          a társasház alapító okiratát, illetve a a lakásszövetkezet alapszabályát,

·          a társasház, illetve a lakásszövetkezet tulajdoni törzslapját (ennek hiányában a Földhivatal igazolását arról, hogy az alapító okirat (alapszabály) a Földhivatalhoz benyújtásra került,

·          szükség szerint az elvi építési engedély másolatát.

A pályázatok elbírálása : 

A hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázatok elbírálása során – a rendelkezésre álló pénzösszeg erejéig – a pályázókat az alábbi sorrendben kell figyelembe venni:

                a,  a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú lakások privatizációja

               során alakult társasházak,

                b,  egyéb társasházak és a lakásszövetkezetek.

A pályázók a döntésről írásban kapnak tájékoztatást.

A pályázat nyerteseivel a kölcsön nyújtásáról annak részletes feltételeiről az önkormányzat szerződést köt.

Ezen szerződés a pályázat eredményéről való értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül kell megkötni. Amennyiben ezen határidőn belül a társasház hibájából nem kerül sor a szerződés megkötésére, a társasház elveszti a kölcsön igénybevételére való jogosultságát.

A támogatás összegét az Önkormányzat a szerződés megkötésétől számított 8 banki napon belül utalja át a pénzintézet által megjelölt óvadéki betétszámlára.

A pénzintézeti hitel felhasználásáról a társasház a folyósítást követően 6 hónapon belül köteles elszámolást készíteni az Önkormányzat felé, amelyhez mellékelni kell a felhasználást igazoló számlák másolatát is.

A pénzintézet által felszámított költség, jutalék a társasházat terheli.

Dr. Trippon Norbert

alpolgármester