Rajzpályázat – adatkezelési tájékoztató

 

1.    Adatkezelő

 

Neve: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

Cím: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8.

Adatkezelő képviselője: Ungi Veronika

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője: Gill & Murry Kft

Az Adatvédelmi tisztviselője elérhetősége: adatvedelem@ujpestmedia.hu

 

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

 

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 

2.    Adatkezelés célja

 

2.1    Ünnepi rajzpályázat regisztráció és a nyertes pályázatok bemutatása.

Az Újpest Sajtó Kft. által szervezett ünnepi rajzpályázathoz kapcsolódó pályázati regisztráció kezelése és a pályázatra beküldött anyagok tárolása későbbi felhasználás céljára.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: szülő neve, szülő e-mail címe, gyerek életkora, gyerek neve, gyermek lakcíme

Adatkezelés tervezett határideje: A regisztrációs adatok a leadást követő 30. napig kezeli az Adatkezelő.  A rajzpályázat rajzait a hozzájárulás visszavonásáig tárolja az adatkezelő.

 

2.2    Szülői hozzájárulás nyilatkozat kezelése és tárolása a gyermekkorú résztvevők esetében

A szülői, gondviselői hozzájáruló nyilatkozat tárolása a kiskorú gyermekek  személyes adatainak kezelése céljából.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: gondviselő és a gyermek név, állandó lakcím, gondviselő aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: A gyermek 18. életévét betöltéséig vagy a hozzájárulás visszavonása.

 

 

A szervezők a megadott adatokat csak annak érdekében kezeli, hogy a jelentkezőket megkülönböztesse egymástól. Az adatokat kizárólag a háttérben kezeli és más céllal nem használja fel.

 

2.3    GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi incidensek, Érintetti igények kérdések
Adatkezelés jogalapja: Jogi Kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, adatvédelmi azonosító, érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, érintetti kérelem eredménye, incidens dátuma, dokumentációja, eredménye.

Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő

 

3.    Adatmegadás elmaradásának következménye

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A pályázó nem vehet részt a pályázati értékelésben.

4.    Érintettek köre

 

Az Adatkezelő által szervezett rajzpályázatra jelentkező gyermekek és az őket regisztráló szülő, gondviselő 18 évet betöltött természetes személy.

5.    Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

 

Az állandó újpesti lakcím megadása kötelező a rendezvényen való regisztrációhoz és a részvételhez.

6.    Gyermekek adatainak kezelése

 

Az Adakezelő szolgáltatásai kifejezetten a gyermeknek szólnak, így a szolgáltatások igénybevételéhez az Adatkezelő minden 18. évet be nem töltött személy esetében a személyes adatait érintő adatkezelési folyamatban a gyermek gondviselőjétől hozzájárulást kér az adatkezeléshez.

7.    Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

 

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek és adatfeldolgozók kategóriái: IT üzemeltető szerződött partner,

8.    Az adatok megismerésére jogosultak köre

 

A megismert adatokat az adatkezelő a 7.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

9.    Automata döntéshozatal

 

Az adatkezelő nem alkalmaz automata döntéshozatalon alapuló adatkezelést.

10.  Harmadik féltől kapott adatok kezelése

 

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

 

11.  Az érintettek jogai

 

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon hozzáférést az adatkezelő által kezelt személyes adatainak egy példányához.
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

 

11.1  A tájékoztatás költsége

 

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

 

11.2  Tájékoztatás megtagadása

 

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

 

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

11.3  Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

 

12.  Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

13.  Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

 

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

 

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

 

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

 

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

14.  Jogorvoslat

Bármely érintett, ha megítélése szerint

 1. az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;
 2. személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat,
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve
  • az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, s a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36-1-3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

 

Budapest, 2021.10.08