Rendkívüli testületi ülés

  •  
  •  
  •  


Újpest képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal dísztermében május 18-án rendkívüli ülést tartott. A képviselők többek közt intézményvezetői kinevezésekről, az ÖKO-programról és közbeszerzési kérdésekről is tárgyaltak.

A napirendi pontok tárgyalása előtt dr. Derce Tamás polgármester emlékezett meg Iványiné Konrád Gizelláról, a közelmúltban elhunyt Újpestért-díjas építőmérnökről, az Újpesti Városvédő Egyesület elnökségi tagjáról, az Újpesti Helytörténeti Alapítvány kurátoráról. Iványiné Konrád Gizella Újpesten született. Férjével, Iványi Jánossal kerületünk építészetének történetével foglalkozott. Számos cikket, tanulmányt írtak közösen, tavaly jelent meg „Volt egyszer egy város…” című könyvük. A képviselők néma felállással adóztak az elhunyt emlékének.
Boruzs András frakcióvezető (SZDSZ) javaslatára bizottsági tagságokról döntött a testület. Az SZDSZ frakció június 1-től visszahívja Kovács Pétert a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságból, helyére Kovács Mariannt delegálja. A Kisebbségi Bizottságból visszahívja Orosz Zoltánt és helyére Lapu Attilát delegálja. A határozati javaslattal minden jelenlévő képviselő egyetértett, majd az új bizottsági tagok ünnepélyesen letették az esküt.
 
Javaslat az országzászló visszaállítására
 
Pajor Tibor (JOBBIK) a napirendi pontok tárgyalása előtt határozati javaslatot nyújtott be. A képviselő elmondta, közeleg a trianoni szerződés aláírásának 90. évfordulója. Egykor Újpesten is létezett trianoni emlékmű, amely az anyaországi és a határon túli magyarok összetartozását is jelképezte. Az egykori országzászló a Bajza utca és a Leiningen utca között állt, az emlékművet 1935-ben avatták fel, a II. világháború során semmisült meg. Pajor Tibor úgy fogalmazott, ideális volna az eredeti helyszínen felállítani az Országzászlót, de ha ez nem valósulhat meg, akár a Tanácsköztársaság emlékműve helyett.
A képviselő határozati javaslatában úgy fogalmazott: a képviselő-testület a nemzet összetartozásának jelképeként eredeti állapotában vissza kívánja állítani az egykori újpesti országzászlót, egyben felkéri a polgármestert, hogy a 2010. szeptemberi testületi ülésre készítsen javaslatot az emlékmű felállításával kapcsolatban, amely tartalmazza annak lehetséges helyszínét is.
A javaslat hosszúra nyúlt vitát szült (erről bővebben lapunk hasábjain olvashatnak). Dr. Derce Tamás módosítást javasolt az előterjesztésben: eszerint az újpesti képviselő-testület kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy kerületünkben visszaállítja az országzászlót. A részletek kidolgozása az ősszel megalakuló képviselő-testület feladata lesz. 18 igen, 1 nem mellett a képviselők megszavazták a javaslatot.
Az 1. számú napirendi pontban az újpesti intézmények vezetői kinevezéséről esett szó, melyet zárt ülésen tárgyalták a képviselők. Az intézményvezetőket 2010. augusztus 01-től 2015. július 31-ig nevezték ki. Az Ambrus óvoda – Vörösmarty tagóvoda intézményvezetőjének Hargitai Zsuzsannát, a Bőrfestő óvoda élére Babos Józsefnét, a Homoktövis Óvoda vezetőjének Erdősy Jánosnét, a JMK óvoda vezetőjének Pintér Évát, a Nyár utcai óvoda intézményvezetőjének pedig Farkasné Péteri Ildikót választották meg. A Karinthy Frigyes ÁMK intézményvezetőjének Hortobágyiné Török Ritát, a Babits Mihály Gimnázium élére dr. Kövesdi Istvánt nevezték ki. Döntöttek a képviselők az Újpesti Nevelési Tanácsadó intézményvezetői posztjáról is, az intézményt Dr. Csák Annamária vezeti tovább.
 
Döntések: ÉPIT Zrt, ÖKO-program, Főtér-rendezvények
 
Dr. Derce Tamás polgármester előterjesztést nyújtott be az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt.-vel 1996. szeptember 10-én megkötött Ingatlan- és térségfejlesztési, együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés határidejének, illetve a Társaság működésének meghosszabbításáról 2010. december 31-ig. A szerződés meghosszabbítása Káposztásmegyer további fejlesztése, illetve az eddig megvalósult beruházások fenntartása miatt szükséges. Az előterjesztést 24 igennel támogatta a testület.
A gazdasági társaságokról szóló egyik 2006. évi törvény szerint a társaság könyvvizsgálóját a társaság legfőbb szervének kell megválasztani. A köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó egyik 2009-es törvény előírja, hogy a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. A könyvvizsgáló személyéről és díjazásáról tulajdonosi döntést a képviselő-testület jogosult hozni. Dr. Trippon Norbert alpolgármester előterjesztésében azt javasolta, hogy a képviselő-testület az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. közgyűlésének javasolja 2010. június 01-től 2011. május 31-ig könyvvizsgálónak megválasztani a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft-t, felelős könyvvizsgálónak pedig Egri István Ivánt. 22 igen, 1 tartózkodás mellett szavaztak a képviselők.
Dr. Derce Tamás megköszönte Schneider Péter, az Épít Zrt. jelenlegi vezérigazgatójának munkáját, mivel Schneider Péter megbízatása a hó végén lejár. A köszönetnyilvánítást a képviselők határozatban is rögzítették, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény idén hatályba lépett módosítása értelmében a kerületi képviselő-testületeknek már nincs törvényi felhatalmazásuk az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására. Emiatt szükségessé vált a vonatkozó rendelet hatályon kívül helyezése is. Dr. Derce Tamás előterjesztését egyhangúlag fogadták el a képviselők.
Pár évvel ezelőtt Újpest önkormányzata is csatlakozott az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett ÖKO-Programhoz. 2010. március 23-án pályázati felhívást tett közzé az önkormányzat, melyben meghirdette a programhoz való csatlakozás lehetőségét. A pályázati felhívás a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása céljából került kiírásra. Pályázatot a társasházak és lakásszövetkezetek nyújthattak be. Csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként a korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi lakásában és a közös használatú fűtött helyiségeiben az önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak. A testület 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy a 8 db beérkezett pályázatot érvényesnek minősíti. Hozzájárultak továbbá ahhoz, hogy a támogatás lakásonként a bekerülési költség 15 %-a, maximum 23 ezer Forint, melyet saját forrásból biztosít. Dr. Trippon Norbert, a javaslat előterjesztése elmondta, idén összesen 736 lakás pályázott, így a korábbi pályázatokkal együtt 6000 fölé emelkedett a támogatott lakások száma.
A márciusi testületi ülésen döntöttek a képviselők az Új Főtér rendezvénysorozat tervezése, előkészítése és teljes körű lebonyolítása tárgyában nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról. Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és a Közbeszerzési Értesítőben is megjelent. Határidőig öt ajánlat érkezett, azonban valamennyi ajánlattevőnél hiányosságot észleltek. Hiánypótlás után is csupán egy ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot, ezért a testület eredménytelennek nyilvánította az eljárást és új közbeszerzési eljárást indítottak meg, melyben csökkentették a bekerülési értéket, változtak az indulási feltételek, módosultak a kötelező feladatok is: nem szerepel benne a Főtér nyitórendezvénye és a koncert, valamint a futball-világbajnokság közvetítése. Ezek megrendezésére más megoldást talál majd az önkormányzat. Dr. Trippon Norbert javaslatát 17 igen, 4 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadták.
 
Ősszel elindulhat a HPV-vírus elleni oltás
 
A márciusi testületi ülésen Szabó Gábor képviselő (MSZP) javasolta, hogy a testület 20 MFt-ot különítsen el az újpesti fiatalok HPV-vírus elleni oltására. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság május 6-i ülésén azt javasolta, hogy az önkormányzat a 12. évüket betöltött, de a 13. életévüket még be nem töltött, legalább egy éve állandó újpesti lakhelyű lányokat részesítse önkéntes és térítésmentes védőoltásban. A bizottság azt javasolta, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása után az oltással kapcsolatos feladatok ellátásával a Szociális és Egészségügyi Intézményt, az oltás beadásával a háziorvosokat bízza meg. Dr. Trippon Norbert elmondta, hogy ebben a kérdésben teljes egyetértés volt a képviselők között. Ezzel a lehetőséggel ősszel körülbelül 600 fiatalt lehet majd beoldani. Az alpolgármester tolmácsolta az MSZP-frakció kiegészítő javaslatát is, miszerint a testület felkéri az új kormányt és Újpest megválasztott országgyűlési képviselőit, hogy járjanak el annak érdekében, hogy mielőbb, tb-támogatással, önkormányzati támogatással, vagy a családok támogatásával el lehessen azt érni, hogy mindenki számára elérhetővé váljon a HPV-elleni oltás, s ennek megfelelően alkossák meg a népegészségügyi programot. Dr. Hollósi Antal képviselő (FIDESZ), a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogy ez a kérdés pár évvel ezelőtt az egyik decemberi Közmeghallgatáson már felmerült. A képviselő ígéretet tett arra, hogy mindent elkövet majd annak érdekében, hogy a Parlamentben is képviselni tudja ezt az ügyet. A testület a védőoltásra vonatkozó közbeszerzési eljárásról szóló alapjavaslatot egyhangúlag fogadta el, az MSZP-frakció javaslatát 16 igennel támogatták a képviselők, 1 tartózkodás mellett.
Ezt követően Belán Beatrix alpolgármester előterjesztését tárgyalták. A Csokonai-Újpest Diáksport Egyesület azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy egyesületük viselhesse az Újpest nevet. Az egyesület a mozogni szerető gyerekeknek sportlehetőséget kíván biztosítani. A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
A képviselő-testület márciusi ülésén elfogadta a Tábor utcai Sporttelep kezelésének átadását az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház részére, ezért szükségessé vált Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye alapító okiratának, illetve szervezeti és működési szabályzatának módosítására, amely nagy részben az áprilisi ülésen megtörtént. Aktualizálásra került a feladat ellátását szolgáló bruttó vagyon meghatározása, kikerültek és módosultak szakfeladatok, amellyel minden képviselő egyetértett.
A tizedik napirendi pont, melyet Nagy István alpolgármester terjesztett elő, a 2009. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés volt. Törvény szerint a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig értékelést kell készítenie, amit meg kell küldeni a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának is. Az értékelést a Szociális és Egészségügyi Intézmény gyermekjóléti tevékenységért felelős vezetői az intézmények, szervezetek munkatársaival együttműködve készítették el. Nagy István előterjesztését 27 igennel fogadták el.
Az „egyebek” napirendi pontban az Erzsébet utca 30. alatti egykori bölcsőde épületéről esett szó. A Fővárosi Bíróság jelezte az önkormányzat felé, hogy a június 30-ig szóló bérleti szerződést 2011. március 31-ig meg kívánja hosszabbítani, mivel a Bíróság a IV. és XV. kerületi bíróság és ügyészség közös épületének rekonstrukcióját és bővítését végezteti, az ítélkezési tevékenység zavartalansága csak a volt bölcsőde épületének használatával biztosítható. A javaslatot a testület elfogadta. 
A továbbiakban a képviselők zárt ülésen hoztak határozatokat.