Rendkívüli ülés a Városházán

  •  
  •  
  •  

Rendkívüli ülést tartott május 13-án, 17 órakor Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete. Összeütközésbe kerültek a képviselők az intézmény-összevonás kapcsán, annak kivitelezésével nem értettek egyet, ám a racionalizálás szükségességét nem vitatták.
Meglepő módon azonban a legnagyobb vitát éppen az egyik „egyéb” javaslat váltotta ki, amelyben Wintermantel Zsolt frakcióvezető azt javasolta, hogy nevezzenek el egy – a Fidesz frakció által javasolt – közterületet Gróf Esterházy János parknak.

Elsőként dr. Trippon Norbert alpolgármester előterjesztéséről szavaztak a képviselők. Az előterjesztés Újpest Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról szólt.
dr. Trippon Norbert elmondta, hogy a javaslat alapjául a képviselő-testület által korábban elfogadott Újpest Településfejlesztési Koncepciója szolgált. Az anyag többek között a kerület demográfiai, gazdasági kereskedelmi helyzetét, állapotát is elemezte.
Ezek figyelembe vételével részletesen elemzi a már korábban kijelölt 18 akcióterületre vonatkozó legszükségesebb teendőket és főbb célokat.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elvárása uniós pénzből támogatott projektek estében egy önálló, száz százalékos önkormányzati tulajdonban lévő kft.,  úgynevezett városfejlesztési társaság megalapítása. Ezt az első forduló esetében még nem kell megalapítani, de e kérdésben a Képviselő-testületnek egy elvi szándéknyilatkozatot kell tenni, mint pályázati feltétel.   
 
Vita az önrész előteremtéséről
 
Összességében a testület 26 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta Újpest Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS).  
Szintén ehhez a témakörhöz kapcsolódott a napirend második pontja is, amelyet az előzőhöz hasonlóan dr. Trippon Norbert alpolgármester jegyzett:  tájékoztató az Újpest, Főtér és környéke Akcióterületei Terv tárgyában.
Az Akcióterületi Tervet három dokumentum alapozza meg, úgymint a Városfejlesztési Koncepció, az Integrált Városfejlesztési Stratégia, valamint a Főtér koncepció. Az uniós pályázatról szóló, azt előkészítő dokumentációban szereplő felmérések alapján lehetett kalkulálni, hogy a teljes projekt költéség a pályázati anyagban bruttó 1 milliárd 439 millió forint lesz. Mivel a pályázati kiírásban pluszpontot kap, aki a minimális önrésznél többet vállal, azt javasolta az alpolgármester, hogy a 200 millió Ft önrészt emeljék meg 300 millió forintra .   A hiányzó összeget a szabadon felhasználható pénzmaradványából fedeznék.
Miután az alpolgármester vázolta az anyag jelentőségét és tartalmát, Wintermantel Zsolt képviselő , a Fidesz frakcióvezetője szót kért, s elmondta, hogy még a testületi ülést megelőző bizottsági ülésen elhangzott észrevételeit remélhetőleg figyelembe veszik majd a végleges anyagnál. Jelen pillanatban az általa képviselt frakció csak a formai követelmények miatt fogadja el a javaslatot.
Végül 24 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta az Akcióterületi Tervet.
Szintén e témakörben egyhangúlag elfogadták azon formai kitételt is a képviselők, hogy a pályázathoz kapcsolódóan városfejlesztési gazdasági társaságot alapítanak az IVS-ben meghatározottak szerint. Ezzel részt vehetnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Budapest Integrált Városfejlesztési Program pályázaton. 
A napirend harmadik pontja az önkormányzat idei költségvetéséről szóló határozat módosításáról szólt. A pénzmaradványok felhasználásáról, az előbb említett pályázati önrész biztosításról is szó esett. Wintermantel Zsolt jelezte, hogy  bizottsági, képviselő-testületi helyzetelemzés nem előzte meg a témát, , nem tárgyaltak arról, mire fordítaná a kerület a kötelezettség nélküli összegeket. Itt is az egyeztetést hiányolta a Fidesz frakció.
Végül a képviselők többsége igennel szavazott.
 
Intézményi összevonás
 
Belán Beatrix alpolgármester előterjesztésében úgy fogalmazott:  hogy az oktatási intézményhálózat átalakítása három sarkalatos pont köré csoportosul:
 Szeptember elsejétől a  Bródy Imre Gimnáziumot összevonnák a Langlet Valdemár Általános Iskolával, ott folytatná tovább a gimnázium testülete a pedagógiai munkát. Ez egyrészről telephelyváltozás, másrészt közös igazgatású oktatási intézmény jönne létre.
Egy másik szándék az EGYMI központ létrehozása a jelenlegi Éltes Mátyás Újpesti Speciális ÁltalánosIskola helyett, a harmadik pedig a gyermekvédelmi felelősök kerületi szintű egységes csoportjának kialakításáról szól.  Koronka Lajos képviselő hozzáfűzte, hogy már a bizottsági ülésen is vita kerekedett a javaslat körül: szerinte a két intézmény ilyen formában való összevonása jogilag aggályos.
Molloné dr. Balog Éva , a közművelődési, oktatási bizottság elnöke nem tartotta  szerencsésnek, hogy néhány hónappal a  tanévkezdés előtt ilyen változásokat lebegtet az önkormányzat. Egyetérettt a racionalizálás szükségletével, ám a  módjával nem. Ugyanezt tette szóvá Pajor Tibor képviselő is. Hozzátette, hogy az sem mindegy: az utódintézmény mely összevont iskola nevét viszi tovább. Célszerűbbnek tartja a Bródy Imre nevet e célra.
Végül több hozzászólás után Dr. Derce Tamás polgármester lezárta a vitát. A testület az előterjesztésben foglaltakat megszavazta.  Ezt követően minden különösebb kommentár nélkül elfogadták a képviselők a Viola óvoda és a Park óvoda létszámtúllépésének tényét.
További napirendi pontban a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az önkormányzati tulajdonú vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet módosítását.
Dr. Trippon Norbert  alpolgármester javaslatára 2,5 millió forinttal támogatta a testület a Kis Szent Teréz Ifjúsági Centrum működését.
 
Elméleti vita a nevekről
Wintermantel Zsolt Fidesz frakcióvezető előterjesztése szerint kérte a képviselő-testületet, hogy július 11.-i gyásznap alkalmából a Nádor utca és Vécsey utca sarkán lévő teret Gróf Esterházy János parknak nevezze el.
Dr. Derce Tamás polgármester teljes mértékben támogatta a javaslatot. Elmondta, hogy sajnálatosnak tartja, hogy a magyar nép 1945 óta soha nem emelte fel szavát a határokon túli magyarság érdekében. Hozzátette, hogy Gróf Esterházy János tetteivel kiérdemelte, hogy Magyarországon végre közterületet nevezzenek el róla. Azt azonban szerinte sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy mindenképpen szükséges megvizsgálni, hogy az adott terület egyáltalán alkalmas-e arra, hogy parkká nyilvánítsák. Nem tudni, van-e helyrajzi száma, illetve kialakítható-e ott, ha nincsen. Elmondta, a képviselő-testület maximum a szándékát  nyilváníthatja ki, mivel az elnevezésekről a Fővárosi Önkormányzat közgyűlése határoz. majd.
Hasonló formai dolgokon, valamint Esterházy grófi érdemein még elmoralizáltak a képviselők, majd odáig fajult a közel egy órán át tartó parázs vita, hogy frakciószünetet rendelt el dr.  Derce Tamás polgármester.
Mint megtudtuk, a frakcióvezetők ülésén a következő határozati javaslat született, amellyel minden frakció egyetértett: a Képviselő-testület kijelenti, hogy Gróf Esterházy Jánosról emlékének megőrzése érdekében közterületet nevez el.
Ezt egyhangúlag elfogadták a képviselők.