TÁJÉKOZTATÓ A FŐVÁROSI LAKÁSREZSI TÁMOGATÁSRÓL 2011.

  •  
  •  
  •  

A Fővárosi Közgyűlés 2010. decemberi ülésén módosította a Fővárosi Lakásrezsi támogatásról szóló rendeletét. A módosított szabályozás, 2010. december 24-én lépett hatályba.

A rendelet 6. § (8) bekezdése értelmében Fővárosi díjkompenzációra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult. A fővárosi díjkompenzációra jogosult vagy a 3. §-beli távhőszolgáltatási díjkompenzációt, vagy a 4. §-beli víz-, csatorna, szemétszállítási díjkompenzációt veheti igénybe.

Az igénylőlapok 2011. január 25-től adhatók le a kerületi önkormányzatoknál!

Az ügyfelek a támogatás elszámolásával kapcsolatos esetleges kérdéseikkel:

1.) egyéb fűtés esetén a Díjbeszedő Holding Zrt. Támogatáskezelési Csoportjához fordulhatnak az alábbi címen és telefonszámon:
– Cím: 1119 Budapest, Vahot u. 8.
– Telefonszám: (06-1) 382-87-00/608, 712, 713

Személyes ügyfélfogadás:    
hétfőtől csütörtökig:     8.00-16.00 óráig
pénteken:     8.00-14.00 óráig;

2.) távhőszolgáltatás esetén a FŐTÁV Zrt. Vevői folyószámla kezelő  Csoportjához fordulhatnak, az alábbi címen és telefonszámokon:

– Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
– Telefonszám: 700-64-33 és 700-62-95.

1. TÁVHŐ-SZOLGÁLTATÁSI DÍJKOMPENZÁCIÓRA

jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfizető természetes személy,
– aki a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. távhőszolgáltatása után közvetlenül, vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett és
– megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét és
– családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65.000 Ft/fő összeget, vagy
– gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelő, vagy egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 70.000 Ft/fő összeget.

A díjkompenzáció számlajóváírással valósul meg, havi összege családonként:
    május és december hónapokban    3.000 Ft
    június-november hónapokban     1.000 Ft
    január-április hónapokban    6.000 Ft

A távhő-szolgáltatási díjkompenzáció összege 36.000 Ft/háztartás/év

2. VÍZ-, CSATORNA- ÉS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJKOMPENZÁCIÓRA

jogosult az a lakossági fogyasztó, illetve díjfizető természetes személy, aki a Fővárosi Vízművek Zrt., FCSM Zrt., FKF Zrt. szolgáltatásai után közvetlenül vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett és
a) megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét és
b) családjában van olyan személy, akinek az illetékes kerületi önkormányzat, vagy más illetékes szerv a kompenzáció iránti igénylése benyújtásának időpontjáig
– időskorúak járadékát, vagy
– rendszeres szociális segélyt, vagy
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, vagy
– rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, vagy
– a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján munkanélküli személyeknek járó egyéb rendszeres pénzbeli ellátást állapított meg, vagy aki
– közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy
– igazoltan közhasznú, közcélú munkát végez, vagy
c) – családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65 000 Ft/fő összeget,
– gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelő vagy egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 70 000 Ft/fő összeget.
A díjkompenzáció számlajóváírás formájában valósul meg.
A díjkompenzáció havi összege:
    vízszolgáltatás esetében:    725 Ft
    csatornaszolgáltatás esetében:    725 Ft
    szemétszállítási szolgáltatás esetében:    550 Ft
A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció összege: 24.000 Ft/háztartás/év.
A díjkompenzáció az igénylés benyújtását követő hónaptól, de legkorábban 2011. márciustól – 2012. február hónapokra jár.

3. Külön kérelem benyújtása nélkül
TÉLI FŐVÁROSI KIEGÉSZÍTŐ LAKÁSREZSI TÁMOGATÁSRA

jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfizető természetes személy,
– aki közüzemi díjkompenzációra jogosult és azt igénybe vette 2010. december 31-ig.

A támogatás ez évi egyszeri összege:
– távhőszolgáltatás esetén     16 000 Ft       – egyéb fűtés esetén         12 000 Ft.
A támogatás folyósítására számlajóváírás formájában kerül sor:
– távhőszolgáltatás esetén:  a december – január – február – március havi hőfogyasztást tartalmazó februári – márciusi – áprilisi – májusi fizetési határidejű távhőszámlákon, egyenlő részletekben,
– egyéb fűtés esetén: 2011. I. negyedévében, de legkésőbb az esedékesség évében, XII. 31-ig.

 
A DÍJKOMPENZÁCIÓHOZ, A TÁMOGATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁJUTÁS:

* Akik 2010. december 31-ig a távfűtés, vagy víz-, csatorna-, szemétszállítási díjkompenzációra bejelentették az igényüket, azok – igénylés nélkül – még 2011. február 28-ig kapják a kompenzációt számlajóváírással.
* A fővárosi közüzemi díjkompenzációt igénylők a Hálózat Alapítvány egységes nyomtatványát (igénylőlapját) 2011. január 25-től vehetik át a lakóhelyük szerint illetékes polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáin, amelyet ugyanitt kitöltve legkésőbb 2011. december 31-ig lehet leadni. Az 1. sz. igénylőlapot akkor kell kitölteni, ha távhőszolgáltatási díjkompenzációt, míg a 2. sz. igénylőlapot, akkor, ha víz-, csatorna-, szemétszállítási díjkompenzációt igényelnek.
* Az ügyfélszolgálati irodák az igénylőlapokat a ”HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnak átadják, ahol azokat nyilvántartásba veszik.   
* A Hálózat Alapítvány a Fővárosi Közgyűlés 2010. decemberi ülésén módosított rendelete alapján átutalja a díjkompenzáció összegét – az arra jogosult kérelmező nevének, címének feltüntetésével – a számlabemutatásra jogosultnak. Az Alapítvány a pénz átutalásával egyidejűleg egy névlistát is küld a jogosultakról.
* A számlabemutatásra jogosultak az Alapítványtól kapott névlista és a díjkompenzáció összegének átutalása alapján a számlákon feltüntetik a Fővárosi Közüzemi Díjkompenzáció havi összegét és a számlákat ezen összeggel 2012. február 28-ig minden hónapban csökkentik.
* Amennyiben a kompenzáció nem a jogosult nevére kiállított számlában szerepel, az Alapítvány a kompenzáció összegének átutalásával egyidejűleg BEFIZETÉSI IGAZOLÁST állít ki és megküldi a díjkompenzációra jogosultnak, aki így szerez tudomást arról, hogy az Alapítvány a számla részösszegét helyette kiegyenlíti.
*  Aki korábban hátralékban maradt, az is beadhat díjkompenzációra kérelmet.
* Díjkompenzációban csak azok részesülhetnek, akik a díjkompenzációval csökkentett összegű számlákat időben kifizetik.  Aki a számla összegét a fizetési határidő lejártát követő 90 napig nem fizeti meg, az elveszíti az adott hónapra a díjkompenzációt és a támogatást, amely visszavonásra kerül.      A 90 napos türelmi idő azon kompenzáltak esetében 120 napra kitolódik, akik önkormányzati adósságkezelésben vesznek részt.
* Az időszakon belüli hátralékban maradás esetén a hátralékot a TELJES számlaösszegre kell számításba venni.
* Fővárosi díjkompenzációra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult. A fővárosi díjkompenzációra jogosult egy fajta kompenzációt: vagy a távhőszolgáltatási díjkompenzációt, vagy a víz-, csatorna, szemétszállítási díjkompenzációt vehet igénybe.
* A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzációra kérelmet benyújtók a Díjbeszedő Holding Zrt. Támogatáskezelési  Csoportjánál (Bp. XI., Vahot u. 8. címen személyesen, vagy a 1518 Bp. Pf. 35. Támogatáskezelési  Csoport írásban), vagy a következő telefonon: 38-28-712, vagy 38-28-713, vagy  a 38-28-700/ 608-as mellék  tájékozódhatnak, ahol probléma esetén készséggel adnak felvilágosítást.
Távhő díjkompenzációval kapcsolatosan a Főtáv Zrt. 1116. Bp. XI. Kalotaszeg u. 31. címen személyesen és levélben is érdeklődhetnek a Vevői folyószámla kezelő  csoportnál, vagy telefonon a 700-6433 és 700-6295-ös telefonszámon adnak felvilágosítást.
* A HÁLÓZAT ALAPÍTVÁNY HÁTRALÉKKIEGYENLÍTŐ TÁMOGATÁSÁT a kerületi önkormányzat családsegítő szolgálatánál lévő kérelem kitöltésével lehet kérni, ahol részletes tájékoztató kapható.
 
FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE: (Módosított 1993. évi III. tv., Szociális törvény)

Jövedelem (nettó): az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, valamint az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Nem minősül jövedelemnek: a temetési segély és az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj valamint – a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével – a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei,  a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön tv. alapján biztosított juttatás, továbbá annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, valamint a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, végül az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.