Tájékoztató lakcímváltozás esetére

  •  
  •  
  •  

Többször tapasztaltuk, hogy lakcímváltozás bejelentésekor problémát jelent az állandó (lakóhely) és ideiglenes (tartózkodási) cím értelmezése.

Eljárásunk során a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény alapján járunk el. A helyes értelmezés – és a sikeres ügyintézés – érdekében fontosnak tartjuk az alábbi jogszabályhelyek ismeretét:

“5. § (2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll.

(3) A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.”

Lényeges információ még, hogy “27. § (1) A tartózkodási hely létesítését, illetve megszűnését a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél kell bejelenteni.

(2) A polgár tartózkodási helyének megszűnését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél is bejelentheti.

(3) A tartózkodási helyet – annak bejelentésétől számított öt éven belül – a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél ismét be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye e törvény erejénél fogva megszűnik.”

Polgármesteri Hivatal
Okmánykezelési Osztály – Okmányiroda