•  
  •  
  •  

Május 26-án ülésezett a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal dísztermében. A napirendi pontok mellett a szakrendelőről, intézményvezetői kinevezésekről, és a hagyományos újpesti díjakra vonatkozó javaslatokról is szó esett.

A napirendi pontok tárgyalása előtt először Wintermantel Zsolt (FIDESZ) kért szót. Szentirmay Sándor külsős bizottsági tag e hónap elején elhunyt. Tősgyökeres újpesti polgárként rengeteget tett a kerületért. Jelentős szerepet vállalt az önkormányzat munkájában, legutóbb a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjaként is dolgozott. Dr. Derce Tamás polgármester hozzáfűzte: Szentirmay Sándor tiszta, igaz ember volt, halálával nagy veszteség érte Újpestet. A testület egyperces néma felállással adózott emlékének.
Wintermantel Zsolt technikai változtatásra is felhívta a figyelmet. Szentirmay Sándor helyére Fábián Jánost javasolta a Fidesz a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságba. Fábián Sándor a Népjóléti és Lakásügyi bizottság tagja volt: megüresedett helyére ezért Timkó Antalt jelölték, amit elfogadtak a képviselők. Timkó Antal letette esküjét; ugyanígy Sógor Pál is, akit az előző közgyűlésen a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat tagjának választottak meg. Még egy eskütétel történt ezen a napon: szintén a korábbi ülésen választották meg az MSZP frakció javaslatára Sirányi Lászlót a Közbiztonsági Bizottság tagjává.
 
A Főtér-projekt végleges terve
 
Ezt követte az első napirendi pont megtárgyalása: a Főtér területre elkészült Akcióterületi Terv elfogadását tárgyalták a képviselők. Az előterjesztő, dr. Trippon Norbert alpolgármester elmondta, hogy a pályázat szigorú feltételrendszert tartalmaz, így kötelezően beadandó dokumentumok meglétét írja elő. 2009. június 15-ig kell benyújtani az Akcióterületi Terv végleges formáját, és a II. fordulós pályázati nyomtatványokat. A tervet CD formátumban előzetesen megkapták a képviselők.
Először Szalma Botond (KDNP) kért szót. A képviselő szerint a közlekedés előnyös változásaihoz a metró befejezése is szükséges. Támogatta a terv elfogadását, ugyanakkor soknak érezte a befektetői tőke előzetesen megbecsült összegét. Pajor Tibor (JOBBIK) a terv költség-haszon elemzését kritizálta. Véleménye szerint az önkormányzati tulajdonú helyiségek 50 %-os díjbevétele irreális; nem nő meg a Főtér kialakításával az üzletek forgalma, és soknak tartotta a projekt tervezési költségét is.
A feltevésekre dr. Derce Tamás reagált. Elmondta, hogy a pályázatoknál számtalan tennivaló adódik, és a projekt alapos megtervezése legalább olyan fontos, mint annak kivitelezése. Ezen a véleményen volt Wintermantel Zsolt is, aki kiemelte, hogy a Főtér kényelmessé, élhetővé tétele nem mehet végbe a parkolás megoldása nélkül. Koronka Lajos (FIDESZ) is osztotta ezt a véleményt, illetve kérdést tett fel a jegyző asszonyhoz: lehetséges-e figyelni a szomszédos országok közpénzeinek felhasználási lehetőségeit. Erre a polgármester válaszolt: ez nem tartozik a jegyző hatáskörébe.
Zárszóként az alpolgármester válaszolt a felmerült kérdésekre, javaslatokra. Dr. Trippon Norbert egyetértett azzal, hogy a parkolás problémájára sürgős megoldást kell találni, bár a belvárosi felújításokhoz képest az újpesti helyzetet sokkal könnyebb elviselni, és az építkezésnek nincs jelentős hatása a közlekedésre. Válaszolt a Főtér gazdasági vonatkozásaira is. Az alpolgármester szerint a lakások értéke, az üzletek forgalma egy felújított városrészben megnő, s a közösségi tér is vonzza majd a vásárlókat.
A hosszúra nyúlt vita után a képviselők szavaztak: 20 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadták az előterjesztést.
Szintén dr. Trippon Norbert alpolgármester nyújtott be előterjesztést az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról szóló rendelet tárgyában. A testület már döntött arról, hogy a kisvállalkozásokat 30 millió forinttal támogatja. A rendelet-tervezet meghatározza, hogy kik a támogatottak, mi minősül kisvállalkozásnak, és hogyan támogatja az érintetteket az önkormányzat. Ez utóbbi szerint az önkormányzat a támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtja, amelyet a vállalkozás kizárólag a hitelek kamatainak törlesztésére használhatja fel. Wintermantel Zsolt emlékeztette a testületet, hogy a Fidesz korábban ennél nagyobb összeget javasolt a kisvállalkozások támogatására, és tart attól, hogy a megszavazott összeg nem lesz elegendő. A képviselők végül 28 igennel szavaztak.
Ezután a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet módosítását tárgyalták. A szabályok 2005. decembere óta vannak hatályban, azonban az ingatlanpiacon bekövetkezett változások, illetve a lakástörvény kötelező előírásainak átvezetése miatt indokolt volt szigorítani az elidegenítés feltételeit. A tervezetet 25 képviselő fogadta el.
 
Lezárultak a közbeszerzések
 
Ezt követően a közbeszerzési eljárásokról szóló napirendi pontok következtek. A forgalomtechnikai beruházási munkák tárgyában lezárult közbeszerzésre egy ajánlat érkezett, a Bíráló Bizottság az Ambíció Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát érvényesnek tartotta, és a Kft-t nyertesnek javasolta. 17 igennel, 1 nemmel, 10 tartózkodással szavazott a testület.
Lezárult az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok takarítása tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás is, melyre három cég küldte el ajánlatát. A Bizottság mindhármat érvényesnek tartotta, nyertesnek a Top-Net Szolgáltató Kft-t javasolta, amit a testület is elfogadott.
Az „Intézményi játszóudvarok felújítása, új játékelemek telepítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásra egy ajánlat érkezett be. Kenéz János egyéni vállalkozó pályázata eredményes volt, a képviselők 18 igennel, 9 tartózkodással szavaztak.
Ugyanilyen arányban szavazott a testület a játszótéri berendezések szabványossá tételével kapcsolatos javítások tárgyában kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásról is: a Főkert Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft-től érkezett ajánlat. A Bíráló Bizottság is javasolta, hogy a testület az ajánlattevőt nyertesnek hirdesse ki.
Ezt követte az önkormányzati intézmények felújítási munkái tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásának megtárgyalása. A felhívásra négy ajánlat érkezett, bizottsági vélemény szerint ebből három volt érvényes. Végül a testület 17 igennel, 10 tartózkodással megszavazta, hogy a nyertes a Várépker Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. legyen.
 
Oktatási és szociális kérdések
 
A Karinthy Frigyes ÁMK igazgatója, a Fóti és a Deák Óvoda vezetője egy-egy óvodai csoport esetében kérte a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezését, mivel esetükben néhány fő kétszeres szorzóval számítandó. A képviselők ezzel egyhangúlag egyetértettek.
A testület tárgyalta az Angol Tagozatos Általános Iskola pedagógiai programjának módosítását is, amely három területet érint: az iskola helyzetleírását, a 2007-es Nemzeti Alaptantervre épülő kerettanterv bevezetését, és a saját tanterv használatát, valamint az angoltanítás rendszerét, mely szerint harmadik osztálytól kezdve az angol nyelvet emelt óraszámban, ötödiktől pedig emelt szinten tanítják. Ezek a módosítások sok tanulónak adnak lehetőséget, hogy emelt szinten tanulhassanak. Belán Beatrix alpolgármester, a módosítás előterjesztője elmondta, hogy eddig nem minden osztályban volt emelt szintű oktatás, ezután viszont a gyerekek képessége, tudása szerint bárkinek lehet azt választania. A képviselők 29 igen gombot nyomtak. 
Szükség volt az önkormányzati közoktatási intézmények és közművelődési intézmények alapító okiratainak módosítására is. Az egyik 2008. évi törvény új fogalmakat és szervezeti felépítéseket határoz meg, amely kihatással van az alapító okiratok tartalmára. A Pénzügyminisztérium idén januártól új szakfeladat rendszert tett közzé, amely az intézmények szakágazati besorolását, szakfeladatainak számait vonja maga után. Mindkét előterjesztést egyhangúlag fogadták el.
A képviselők ezt követően a Civil- és a Táborozási Alapból történő támogatásokat tárgyalták. 27 igennel megszavazták, hogy a Civil Alapból nyolc, a Táborozási alapból egy alapítványt támogatnak.
Ezt követően Nagy István alpolgármester két előterjesztéséről esett szó. A helyi önkormányzatoknak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni, melyet a testület megtárgyal, a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális- és Gyámhivatala pedig értékelés után javaslattal élhet. 29 igen szavazat érkezett az értékelésre.
Szükségessé vált Újpest Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Intézménye alapító okiratának módosítása is az új szakfeladat rend miatt. A módosításokkal minden képviselő egyetértett. 
 
Egyebek: síremlékállítás, szakrendelő-felújítás
 
A 15 napirendi pont után az Egyebek pontok következtek. Először dr. Vitáris Edit jegyző előterjesztését tárgyalta a testület. Szükségessé vált Újpest Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása, mivel 2009. január 1. óta új törvény, és kormányrendelet lépett hatályba. Az előterjesztést 29 képviselő fogadta el.
Szintén a jegyző asszony tájékoztatta a testületet arról, hogy a kerületi futsal (teremfoci) klub szeretné, hogy a nevében az „Újpest” szó is szerepeljen. 14 igennel, 3 nemmel, 7 tartózkodással szavaztak a képviselők.
A testületi ülés egyik leghosszabb vitája ezután következett. Marsal Géza (MSZP) tájékoztatta a testületet arról, hogy a 2006-ban elhunyt Bene Ferenc labdarúgó, olimpikon, Újpest Díszpolgára méltatlan körülmények között nyugszik a Megyeri úti temetőben. A temetéskor emelt sírhant és a fakereszt nem méltó az egykori kiváló sportemberhez. Bene Ferenc családja szerint a síremlék felállításával az MLSZ és a MOB is egyetért, akik felkérték Szórádi Zsigmond képzőművészt annak elkészítésére. Marsal Géza javasolta az önkormányzatnak, hogy a költségek függvényében, maximum 1 millió forintig nyújtsanak támogatást a síremlék felállításához.
Dr. Derce Tamás kérdésére, miszerint a sportoló egykori klubja, az UTE milyen segítséget nyújt az ügyben, Marsal Géza azt válaszolta, Joe Böröcz, az Újpest FC ügyvezető igazgatója már kilátogatott a sírhoz, és valószínűleg az Egylet is az ügy mellé áll.
Ezt követően Hock Zoltán (MDF) kért szót. A képviselő egyetértett az indítvánnyal, de úgy vélte, ezt a problémát nem így kell megoldani. Rendezni kell azt a kérdést, hogy hogyan tud méltó emléket állítani az önkormányzat a köztiszteletben álló, már elhunyt újpestieknek, hiszen ez is kötelessége volna, s ezzel a megoldással Bene Ferenc síremléke is megvalósulhatna. A képviselő hozzáfűzte, hogy az összeghatár is zavaró a javaslatban, hiszen nem lehet tudni, valójában mennyi lesz a síremlék felállításának költsége. Juhász László frakcióvezető (MSZP) elfogadta Hock Zoltán ötletét, de úgy vélte, a képviselőknek az eredeti javaslatot kellene támogatniuk. Dr. Trippon Norbert Marsal Géza hosszadalmas előzetes munkáját hangsúlyozta. Jó ötletnek tartotta Hock Zoltán javaslatát, és tanácsolta, hogy ne maximum, hanem minimum összeg szerepeljen a javaslatban. Wintermantel Zsolt arra hívta fel képviselőtársai figyelmét, hogy több hasonló kezdeményezést is elnapolt már a testület, például a Házy Erzsébet ösztöndíj, vagy a gróf Esterházy Jánosról elnevezett park esetében, de ezzel a törekvéssel egyetértenek. Szabó Gábor (MSZP) is egyetértett Hock úr javaslataival, s hozzáfűzte, jelen esetben elsősorban emocionális és nem anyagi kérdésről van szó. Nagy István (FIDESZ) szerint abban az esetben, ha elkészül a síremlék terve, könnyebb lesz a tervezés is. Javasolta, hogy keressék fel a Magyar Olimpiai Bizottságot, hiszen csak úgy tud az önkormányzat is lépni, ha tudja, hol tart az ügy.
A hosszúra nyúlt vita végén Hock Zoltán módosító indítványt tett. Elmondta, hogy a háborúban elesett magyar katonák is méltatlan körülmények közt nyugszanak a temetőben, s ennek rendezése is rendkívül fontos volna. A képviselő azt javasolta, hogy Újpest vállaljon kötelezettséget arra, hogy Bene Ferenc síremlékének felállításában, melyben az ország települései, illetve a sportszervezetek is részt vehetnek, értékhatár nélküli anyagi segítséget nyújt. Javasolta, hogy a testület kérje fel a polgármestert, hogy az elhunyt újpesti, köztiszteletben álló polgárok megérdemelt síremlékének biztosítására rendelet-tervezetet nyújtson be, melyet a következő közgyűlésen tárgyalnának meg. Hock Zoltán hozzáfűzte, a javaslatban rögzíteni kell, hogy ezt a kérdést Marsal Géza képviselő javaslatára tárgyalta a testület.
Végül Marsal Géza kért szót. A képviselőnek tetszett Hock Zoltán javaslata, de az eredeti javaslatnál kívánt maradni: végül a képviselők elfogadták Hock Zoltán indítványát.
 Szalma Botond képviselő az Újpesti Napló egyik számában megjelent, a Kelemen Gyula-szobor avatásáról készült fotót illetett kritikával, illetve egy cikkre reagált, melyben szó esett arról, hogy a Főtér konzorcium kevesebbért vállalta a Szent István park rekonstrukciós munkáinak elvégzését. Szalma Botond szerint a megszavazott ÁFA-emelés miatt a megtakarított összeg is megnövekszik. A képviselő ezt követően Belán Beatrix alpolgármesterhez fordult: úgy vélte, fontos volna, hogy – az ellenőrzés, az előadás kontrollja miatt – az újpesti iskolákban megtartott drogprevenciós előadásokon a pedagógusok, vagy az intézményvezetők is részt vegyenek. Belán Beatrix egyetértett abban, hogy nagyobb hatásköre is lehetne az iskolaigazgatóknak a tájékoztató órák kiválasztásában és ellenőrzésében, azonban eddig is lehetőségük adódott arra, hogy az előadásokat figyelemmel kísérjék. 
Az előterjesztés megtárgyalása után Szalkai István még egyszer szót kért. Elmondta, hogy egy Újpesten is terjesztett ingyenes hetilapban, és annak internetes oldalán olyan cikk jelent meg róla, amely több pontban nem fedte a valóságot, sőt, a weboldalon több, az ügyben és a cikk témájában nem érintett képviselő fotója is szerepelt.
Ezt követően intézményvezetői kinevezésekről, díjadományozásokról, és különböző támogatásokról tárgyaltak a képviselők, zárt ülés keretében.