•  
  •  
  •  

Soron következő ülését június 3-án 17 órai kezdettel tartotta Újpest Önkormányzatának képviselő-testülete. Az ülés megkezdését követően a testület egy perc néma felállással adózott a közelmúltban elhunyt Kolba Éva emlékének, aki az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. delegált tagjaként tevékenykedett. Megüresedett helyére a Településrészi Önkormányzati Bizottság tagja, Renge Zoltán kerül, akit viszont a bizottságban Császár László vált fel. Császár Lászlót csakúgy, mint Kolba Évát és Renge Zoltánt a Fidesz jelölte a posztra. Császár László a testület előtt letette esküjét.

Kiemelt érdeklődés intézményvezetők ügyében
 
Ezt követően dr. Derce Tamás polgármester elmondta, hogy a BRFK-tól kapott tájékoztatás szerint, az idén végzett 600 rendőrből, 31 rendőr kezdi meg szolgálatát Újpesten. Hozzátette, a városban megközelítőleg 200 új rendőrre lenne szükség.
A testületi ülésen 21 napirendi pont vár megtárgyalásra. A képviselői létszám az napirendek megtárgyalásának kezdetén 26 fő volt.
Az ülésteremben ezen a napon szokatlanul sokan foglaltak helyet. Első napirendi pontként ugyanis az új intézményvezetők megválasztására került sor, akiket elkísértek kollégáik, családtagjaik, szimpatizánsaik. A pályázók közül csak a Homoktövis Általános Iskola vezetői pályázatát benyújtó Földesiné Gyöngyösi Mária járult hozzá a nyílt üléshez. Őt a testület egyhangúlag, 26 igen szavazattal 5 évre választotta meg az iskola igazgatójává.
A többi pályázó sorsáról, zárt ülés keretén belül döntöttek, ahol a következő határozatok születtek:
* Boruzs András képviselő javaslatára a testület az Erkel Gyula Újpesti zeneiskola vezetői álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította.
* Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola igazgatójává 19 igen szavazattal, egy éves időtartamra Eisenbancher Zoltánt bízta meg.
* A képviselő-testület Koronka Lajos képviselő azon javaslatát, miszerint a Könyves Kálmán Gimnázium igazgatójává Sömjén Gábort csak egy évre nevezze ki, 8 igen, és 18 nem szavazati aránnyal elutasították.
* A képviselő-testület úgy döntött, hogy Sömjén Gábort a Könyves Kálmán Gimnázium igazgatójává 5 évre kinevezi. A képviselők 19 igen gombot nyomtak.
* A Szigeti József utcai Általános Iskola igazgatójává egyhangúlag, 27 igen szavazattal Török Ibolyát nevezték ki. Kinevezése 5 évre szól.
*A testület Mollóné dr. Balogh Éva bizottsági elnök azon módosító javaslatát, miszerint a Leiningen utcai Óvoda vezetőjévé Pál Katalint egy évre nevezzék ki 9 igen és 15 nem szavazati aránnyal elutasította.
* A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Leiningen utcai Óvoda vezetőjévé Szabó Tibornét nevezi ki, 5 évre. A döntést 17 igen és egy tartózkodás mellett hozták meg.
* A Vörösmarty Óvoda vezetői álláshelyére kiírt pályázatot a testület eredménytelennek nyilvánította. Az óvoda vezetői teendőinek ellátásával 2008-augusztus 1-jétő – 2008. szeptember 15-ig terjedő időszakra 17 igen, 1 tartózkodás mellett Palotai Zsuzsannát bízta meg.
 
 
Megemelt szociális hozzájárulások
 
Módosították az önkormányzat intézményei és a polgármesteri hivatal költségvetéséről, és a végrehajtás szabályairól szóló rendeletet. Erre azért volt szükség, mert a rendeletben eredetileg az ÖKO program önrészeként 10 millió forintot irányzott elő a testület, azonban az egyeztetések és az igényfelmérések alapján kiderült, hogy a programban való részvételre a társasházaknál a vártnál sokkal magasabb az igény.
Ennek az igénynek a biztosítása érdekében, további 30 millióval emelték meg az önrészt, így az előirányzat 40 millió forint lett.
Módosítani kellett a beruházási és céltartalék összegét is, mert a tervezett nyári intézmény felújítások több fedezetet igényeltek. A céltartalékot 10 millió forinttal megemelték, így felújításokra 154 millió 622 ezer forint jut majd.
Dr. Trippon Norbert gazdasági alpolgármester elmondta, a gazdasági intézmények dologi kiadásai kevésbé fontosak, mint az, hogy az újpestiek olcsóbban fűthessen háztartásaikban. Így az előbb említett 30, illetve 10 millió forintot, ennek terhére kívánja biztosítani.
Módosítani kellett a fiatal házasok lakáshoz jutó támogatási keretét is, mert a könyvelési adatok szerint az igény magasabbnak mutatkozott a fedezetnél.  Ezt a keretet is 10 millió forinttal emelték meg, melyet a polgármesteri hivatal dologi kiadásából csoportosítottak át erre a célra.
Ehhez az előterjesztéshez kapcsolódott Kövecses Janka Teréz (MSZP) javaslata, miszerint az önkormányzat biztosítson 1 millió forintot az Újpesten élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, azzal a céllal, hogy az újonnan nyíló Aqua Park-ba ezek a gyerekek is eljuthassanak. Ez lenne részükre az önkormányzat karácsonyi ajándéka. Dr. Trippon Norbert a képviselő-asszony javaslatát, alapjavaslatként befogadta.
A testület végül, 19 igen, 2 nem és 6 tartózkodás mellett fogadta el a rendelet módosítását.
Törvényi változás miatt vált szükségessé az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodásról és annak szabályairól szóló rendelet módosítása. Az új törvénykezés értelmében a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény, versenytárgyalás tartását akkor teszi kötelezővé, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 millió forintot meghaladja. Ehhez igazították az Újpesti Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodást is, melynek értelmében az eddigi 20 millió forintos értékhatárt, 25 millióra emelték. A testület 27 igennel fogadta el a rendelet módosítását.
Döntött a testület arról, hogy hirdetmény közzététele nélkül, ajánlattételi felhívást tesz közzé, a Tó u. 50-58., az Istvánteleki u. 33-43., a Rózsa u. 49-71. és a Tél u. 58. szám előtti területek parkolóvá alakításáról, illetve átépítéséről. A négy új parkoló 160 gépjármű befogadását teszi majd lehetővé, 1600 négyzetméteren. Az egyszerű közbeszerzési eljárás megindítását a képviselők 25 igen, és 2 nem szavazattal hagyták jóvá.
 
Középpontban – az uszoda
 
Az újpestiek nagy veszteségét, és egy óriási hiány pótlását hivatott kárpótolni az a döntés, melyet egyhangúlag 27 igen szavazattal fogadott el a testület. Mint ismeretes az Újpesti Uszoda bezárásával megszűnt a kerület lakossága számára az évszaktól független fedett létesítményben történő úszás lehetősége. Az UTE Szálloda és Sportközpont Kft. azonban a Fővárosi Vízművek Rt., Kemény Zsigmond utcai Sporttelepén egy több medencés sportuszoda komplexum, és egy 200 ágyas szálloda megépítését tervezi. A terület 99%-ban a Vízműveké, és 1%-ban az önkormányzaté. A gazdasági bizottság úgy döntött, hogy mivel nem áll az önkormányzat érdekében a tulajdonközösség fenntartása, és az önkormányzat érdekeit jobban szolgálja a piaci áron való értékesítés, így az 1%-os tulajdoni részt, értékesíti. Mivel az összeghatár nem haladja meg a 60 millió forintot (a tulajdoni hányad értéke megközelítőleg 22 millió 823 ezer forint), így annak eladása gazdasági bizottság jogkörében van. A testület a bizottság döntését elfogadta. A sportkomplexum csak akkor működhet, ha megfelelő létszámú parkolóval rendelkezik: a testület döntött arról is, hogy bérleti szerződés alapján az uszoda részére bérbe adja a Dunasor kiszabályozását követően kialakuló (egyéb hasznosítási célra nem alkalmas) háromszög alakú, 5.759 négyzetméter területét, felszíni parkolás céljára.
Az önkormányzat döntését követően, most már minden akadály elhárult az új uszoda megépítése elől. Az új uszoda az UTE sportolóin és a Vízművek dolgozóin kívül, Újpest egész lakosságát szolgálja majd, hiszen lehetőséget biztosít az iskolai úszásoktatásra éppúgy, mint a felnőtt közönség sportolási igényeinek kielégítésére. Dr. Trippon Norbert alpolgármester kihangsúlyozta, egy szintén egy olyan új és nagy projekt a városban, mely méltán szolgálja az újpestiek érdekeit.
 
Forrponton a rendelők ügye
 
Ezután következett a legtöbb vitát és indulatot kiváltó előterjesztés, a kerületi gyermek járóbeteg –szakellátás elhelyezése, valamint a Görgey A. u. 30. szám alatti Szakrendelő felújítása tárgyában. Erről a kérdésről már lapunk hasábjain is többször olvashattak. Hol indulatosabban, hol türelmesebben, hol vitára hangolva, hol konstruktivitást ajánlva születtek meg az írások. A képviselők – sőt mondhatjuk bátran –, a pártok aktivitása is jelzi, hogy óriási jelentőségű ügyről van szó. Amint dr. Derce Tamás polgármester úr fogalmazott: mindent meg kell tenni ebben az ügyben, mert egyszerűen nem lehet feladni azt, hogy az egészségügyről mi dönthessünk.
Amiről ezen a testületi ülésen szó volt, az az, hogy Újpest Önkormányzata egyet tud-e érteni a Fővárosi Önkormányzat döntésével.
A tények: A IV. kerületi gyermek járóbeteg-szakellátás jelenleg a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház Jókai utcai Szakrendelőjében működik. A szakrendelő évek óta rendkívül rossz műszaki állapotban van. A tárgyi feltételek nem adottak, egy ÁNTSZ ellenőrzés bármikor felszólíthatja a tulajdonost, vagy az üzemeltetőt a tárgyi feltételek megteremtésére, mely akár a tevékenység helyszíni folytatásának megszüntetését is eredményezheti.
Újpest Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzat több alkalommal egyeztetett az újpesti gyermek járó-beteg szakellátás megoldása ügyében. 2007. szeptemberében a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat megfogalmazta azon szándékát, miszerint a Károlyi Kórház tevékenységi köréből a gyermek szakrendelés feladatait kiemelné, és a szakfeladatot átadná a Heim Pál Kórháznak. A Heim Pál Kórház a továbbiakban a Gyöngyösi utcai szakrendelőjében biztosította volna az újpesti gyermekek szakellátását. Ezt a konstrukciót azonban Újpest Önkormányzata nem találta elfogadhatónak, mivel a gyermek szakellátást továbbra is Újpesten belül kívánja biztosítani.
További egyeztetések eredményeként a Fővárosi Önkormányzat és Újpest Önkormányzata között egyetértés született abban, hogy a gyermek járóbeteg-szakellátás és a felnőtt járóbeteg-szakellátás továbbra is Újpesten maradjon. Ugyanakkor prioritásként fogalmazódott meg az is, hogy mind a felnőtt, mind a gyermek szakrendelő tekintetében javítani kell a betegellátás körülményein, színvonalán, műszaki és infrastrukturális hátterén.
Szakmailag az lenne a legindokoltabb megoldás, ha a gyermek szakrendelő kiköltözne a Görgey A. u. 30. szám alatti szakrendelő megfelelően felújított és átalakított épületébe. Ez lehetővé tenné, hogy Újpesten olyan integrált, korszerű egészségügyi központ jöjjön létre, ahol a gyermek szakrendelő, együttesen működhetne a felnőtt szakellátással és a tüdőgondozóval, lényegesen racionálisabb, költséghatékonyabb módon.
Egyetértés született tehát abban, hogy a gyermek és felnőtt járóbeteg-szakellátás működési színvonalát is emelni szükséges, melyhez elengedhetetlen, hogy jelentős beruházásokat és felújításokat hajtsanak végre. Az áthelyezés és felújítás fedezetéül ingatlanokat kell eladni.
Május 22-én a Főváros Közgyűlésének Egészségügyi és Szociálpolitikai bizottsága úgy döntött, hogy a IV. kerületi biztonságos gyermek járóbeteg -szakellátás, valamint a Károlyi Sándor Kórház Görgey u. 30. sz. alatti felnőtt szakrendelő felújításához szükséges források előteremtése érdekében támogatja azt az előzetes koncepciót, mely értelmében:
  • A Károlyi Sándor kórház Jókai utcai Szakrendelőben működő gyermek járóbeteg-szakellátás beköltözik a Károlyi Sándor Kórház Görgey u. 30. sz. alatti felnőtt járóbeteg-szakrendelőbe,
  • A Károlyi Sándor Kórház Görgey u. 30. sz. alatti felnőtt szakrendelőjének szükséges átalakítását és felújítását a IV. kerületi Önkormányzattal közös tulajdonban lévő, a Károlyi Sándor Kórházhoz tartozó Jókai utcai Szakrendelő és a Fővárosi Önkrományzat kizárólagos tulajdonában lévő, jelenleg nem üzemelő Görgey u. 69. sz. alatti ingatlan forgalomképessé tétele után, az ingatlanok értékesítéséből befolyt összegből kerül finanszírozásra,
  • Felkéri a Főpolgármestert, hogy indítványozza a koncepció elfogadását, a Károlyi Sándor Kórház Jókai utcai Szakrendelőjének forgalomképessé tételéhez, illetve értékesítéséhez szükséges, valamint az anyagi hozzájárulás mértékéről, időpontjáról szóló IV. kerületi önkormányzati döntés meghozatalát,
  • Felkéri a Főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a szükséges anyagi erőforrások, a fővárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséből történő megelőlegezésének lehetőségét,
  • Felkéri a Főpolgármester jelen előzetes koncepció részletes kidolgozására, majd a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésére.
A szakrendelők áthelyezésére, felújítására vonatkozó javaslatot, mindkét Önkormányzat döntéshozó testületének jóvá kell hagynia, hogy a program mielőbb elindulhasson.
 
Heves vita a részletekről
 
Nos, eddig a tények. Ami ezen a július 3-i testületi ülésen a leghevesebb vitát váltotta ki: a szakrendelők helyzete. Derce Tamás felhívta a Fővárosi Közgyűlésben és az Újpest Önkormányzatában egyaránt tevékenykedő képviselőket, hogy tegyenek meg minden azért, hogy a privatizáció ne történjen meg, és a megállapodás a Főváros és Újpest között, minden tekintetben az újpestiek érdekét szolgálja, majd az ügyben türelemre intette a képviselőket. Dr. Trippon Norbert alpolgármester véleménye szerint, az eddig e témában lefolytatott vitában politikai célok, és politikai ambíciók is szerepet játszottak, melynek nincs helye egy ilyen fontos döntés meghozatalába. Wintermantel Zsolt a határozat elfogadása előtt felolvasta a Fidesz MPSZ újpesti frakciójának kiegészítő javaslatát, mely így hangzott:
„ A Képviselőtestület kijelenti, hogy semmilyen formában nem támogatja a szakrendelések Főváros által történő esetleges későbbi privatizálását sem, és ezt, a két önkormányzat közötti megállapodásban is rögzíteni kívánja. Az Újpesti Önkormányzat, az általa biztosított összegek védelme érdekében, a két önkormányzat közötti megállapodásban rögzítve, bírósági úton is érvényesíthető garanciákat kér, amennyiben a Főváros 20 éven belül privatizálná a szakrendelés(eke)t. A Képviselőtestület határozott álláspontja, hogy a működtetés szakmai és gazdasági felelőssége, döntési jogkörrel rendelkező fenntartó feladata, az ebből adódó kockázatokat az Újpesti Önkormányzat csak a működtetési és fenntartói döntésekben való részvétel mértékéig vállalja. A Képviselőtestület kijelenti, hogy ezen megállapodással nem mond le azon jogáról, hogy a későbbiekben az Újpesti Önkormányzat saját működtetésbe vegye a szakrendeléseket. ”
Ez a kiegészítő javaslat 6 igen, 7, nem és 12 tartózkodás mellett megbukott. Elfogadta azonban a testület dr. Derce Tamás polgármester két kiegészítését, miszerint: az Újpesti Önkormányzat egyetért a Főváros nyilatkozatával, mely szerint nem támogatja a két újpesti szakrendelő privatizációját. Valamint az újpest tulajdonában lévő, és a finanszírozás érdekében hasznosításra kerülő ingatlanok pénzbeni értéke visszajár Újpest Önkormányzatának, amennyiben a Főváros, az Újpesti Önkormányzat akarat ellenére is értékesíti a szakrendelőket.
Az így megszületett határozatot végül 24 igen, és tartózkodó szavazat mellett fogadta el a testület.