•  
  •  
  •  

A soron következő képviselő-testületi ülésre március 31-én került sor. Dr. Trippon Norbert az MSZP nevében ügyrendi javaslatot tett a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására, így először Dr. Derce Tamás két előterjesztését tárgyalták.

A polgármester álláspontja szerint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényi rendelkezés – mely az Újpesti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat is érintheti – alkotmányellenes, javaslata szerint a rendelkezést az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal meg kell, hogy semmisítse. (A támadott törvényhellyel érintett ingatlanok jelentős része olyan földrészlet, mely döntően az 50-es években államosítás folytán került a Magyar Állam tulajdonába, majd a tanács, vagy tanácsi szakigazgatási szerv, később pedig a települési önkormányzatok tulajdonába.) Dr. Derce Tamás határozati javaslatával egyhangúlag értettek egyet a képviselők.
A földgázellátásról szóló egyik tavalyi törvény szerint 2009. július 1-től az Önkormányzatnak kötelessége közbeszerzés keretén belül beszereznie a földgázt. Újpest képviselő-testülete 29 igen, 1 tartózkodás mellett szavazott arról, hogy Újpest Önkormányzata a Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetsége felé kötelezettséget vállal a vezetékes földgáz beszerzése érdekében, s a Szövetségen keresztül bonyolított közbeszerzési eljárásban szerzi be a gázenergia szükségletet.
Az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. 1996-ban kötött szerződést a Fővárosi Önkormányzattal és Újpest Önkormányzatával a Káposztásmegyeren lévő, de mindkét önkormányzat tulajdonát képező területek fejlesztési célú vagyonkezelésére és hasznosítására. Mivel a megbízási keretszerződés 2009. december 31-ig szól, szükségessé vált a határidő meghosszabbítása. Pajor Tibor (Jobbik) szerint az Épít Zrt.-t érdemes volna feloszlatni, melyre Dr. Derce Tamás reagált: ebben az esetben az ingatlanok sorsa bizonytalanná válna. A képviselő-testület 27 igen és 1 nem szavazattal elfogadta, hogy a keretszerződést 2010 december 31-ig hosszabbítsák meg.
A májusi óvodai beiratkozás után néhány óvodában újabb csoportok megnyitása válhat szükségessé, amely a Karinthy Frigyes ÁMK Óvodát, és az Aradi Óvodát érintheti. Belán Beatrix alpolgármester (MSZP) elmondta, hogy megváltozott a témát érintő törvényi szabályozás, ezért kell korábban tárgyalni a kérdést, illetve azért is, mert kerületünkben megnőtt az óvodáskorú gyerekek száma. A testület 30 igen szavazattal előzetesen engedélyt adott az óvodák csoportjainak megnyitására. Elfogadta a testület (21 igennel), hogy 2009. augusztus 31-től a Csányi Óvodát az Aradi Óvoda tagintézményeként, az Óceán Óvodát pedig a Karinthy Frigyes ÁMK Óvoda tagintézményeként működteti tovább.
 
Vezetői álláshelyek, közterület-felügyelet, támogatások
 
Ezt követően a Szociális és Egészségügyi Intézmény vezetői álláshelyére kiírt pályázatot tárgyalták. A felhívásra öt pályázat érkezett, melyek közül a szakmai bizottság Hajdicsné Pap Anna kinevezését javasolta. 21 igen, 1 nem szavazattal a testület elfogadta a pályázó jelölését, és 2009. május 1-től 2014. április 30-ig intézményvezetőnek nevezte ki.
A Szociális Foglalkoztató vezetői álláshelyére is pályázatot írtak ki korábban, melyre három pályázat érkezett be. A munkákat a szakmai bizottság áttanulmányozta, a pályázókat személyesen meghallgatta, s ezek alapján Halász Rózsát javasolta a vezetői feladatok ellátásával. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság egyenként szavazott arról, hogy a pályázók közül kit tart alkalmasnak. Halász Rózsát és Tóth Lajost nem, Szokira Anikót alkalmasnak tartotta a vezetői teendők ellátására, a Foglalkoztatáspolitikai Bizottság pedig Halász Rózsát javasolta a Szociális Foglalkoztató élére. A testület hosszúra nyúlt, zárt ülés keretében tárgyalta meg a kérdést; végül a pályázatot eredményesnek nyilvánította, és 2009. április 1-től 2014 március 31-ig Szokira Anikót bízta meg a Szociális Foglalkoztató vezetésével.
Ezt követően – Dr. Trippon Norbert alpolgármester (MSZP) előterjesztésében – a közterület-felügyeletről tárgyalt a testület. Egy fővárosi rendelet lehetővé teszi, hogy az önkormányzat megállapodjon a fővárossal bizonyos közterület-felügyeleti feladatok átvételéről. A fővárosnak három feladata volna: a taxiállomások ellenőrzése, a kóbor állatok befogása, őrzése, illetve a kerékbilincs alkalmazása. A megállapodás mindkét fél által történő elfogadása után kezdődhet meg a közterület-felügyelet munkája, mely megfelelő vezető esetén hamarosan elindulhat. Szalkai István (MSZP) tájékoztatta a testületet arról, hogy kérdést a Fővárosi Önkormányzat Városrendezési Bizottsága is megtárgyalta. Pajor Tibor (Jobbik) pozitív véleménnyel volt a rendeletről, egy kifogást említett meg a testületnek. A képviselő úgy vélte, érdemes volna a közterület-felügyelet képviselőjének rendszeresen részt venni a Közbiztonsági Bizottság ülésein. Dr. Derce Tamás és Dr. Trippon Norbert is úgy vélte, a felügyeletnek inkább a testületet kell tájékoztatnia. Az alpolgármester elmondta továbbá, a felügyelet vezetőjétől természetes elvárás, hogy részt vegyen a bizottsági ülésen. 29 igennel a testület jóváhagyta a közterületi-feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodást, és felkérte a Polgármestert, hogy szükséges intézkedéseket tegye meg. A közterület-felügyeletről szóló rendelet-tervezetet is ugyanilyen arányban szavazták meg, 28 igen, 1 nem mellett pedig a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását fogadták el, mely szerint a közterület-felügyelet a Városüzemeltetési Osztály keretein belül fog működni 2009. május 1-től.
A kilencedik napirendi pontban a háziorvosi ellátás feltételeinek javítását elősegítő támogatást tárgyalta a testület. Mint ismeretes, az idei költségvetésben 30 millió forintot különítettek el a 68 újpesti háziorvosi praxis támogatására. Újpest Önkormányzatának elvárása az, hogy a háziorvosok által megpályázott összeg legalább 50 %-át eszközbeszerzésére kell fordítani, mely a betegellátás színvonalát javítja. A pályázati anyagokat a polgármester bírálja el. 29 képviselő szavazta meg a rendeleti javaslatot.
Újpest Önkormányzata az újpesti kisvállalkozásokat is támogatni kívánja. Ez a segítség három pillérre épül. A költségvetésből 30 millió forinttal támogatják a kisvállalkozások működését, illetve befagyasztják a bérleti díjakat. Harmadik pillér a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásáról szóló rendelet módosítása. A rendelet-tervezet a szerződéskötési díjból és a helyiség bérleti díjából 20 % kedvezményt, a szerződéskötési díjra részletfizetési lehetőséget biztosít; a nehezen hasznosítható helyiségek bérbeadásánál pedig a kedvezményt az jelenti, hogy az első évben az irányadó bérleti díj 10 %-át, a másodikban a 60, a harmadik évtől a 80 %-át kell a bérlőnek megfizetnie. 28 képviselő fogadta el az előterjesztést.
 
Néhány szó a közbeszerzésről
 
A testület ezt követően az Önkormányzat 2009. közbeszerzési tervét és szabályzatát tárgyalta. A költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az Önkormányzat, melyet a testület fogad el. A terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettséget, illetve az abban nem szereplő eljárásokat is lefolytathatja a terv módosítása után. 27 igen gombot nyomtak a képviselők.
Mivel a közbeszerzésekről szóló törvény 2009. április 1-vel módosul, a módosítás több rendelkezését a Szabályzaton szükséges átvezetni. E szerint az Önkormányzat közbeszerzési tervét az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Kötelezővé válik a jogi szakértelem megkövetelése is az eljárásban részt vevőkkel. Az eljárás megindításának feltétele a hirdetmény ellenjegyzése, amely a közbeszerzési tanácsadót, vagy szakértő köztisztviselőt illeti meg. Az előterjesztés ismertetése után Wintermantel Zsolt (FIDESZ) kért szót. A képviselő kritikával illette azt, hogy a Bíráló Bizottságban nem szerepel a közbeszerzést kiíró intézmény szakértője. Javasolta, hogy a közbeszerzési eljárás végső döntése a polgármester hatásköre legyen, mellyel Dr. Derce Tamás nem értett egyet. Dr. Trippon Norbert elmondta, nem lesznek kizárva a pályázó intézmények az eljárásból, illetve a testület döntése a legkorrektebb eljárás. Elfogadta viszont azt a javaslatot, hogy az aljegyző a kiíró intézmény részéről szakértőt vonhat be az eljárásba. Wintermantel Zsolt ügyrendi javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy az eljárásban a képviselő-testület tagjai is részt vegyenek. Ezt a képviselők 8 igen, 2 nem, 15 tartózkodás mellett nem szavazták meg, az alapjavaslatra 13 igennel, 3 nemmel, 5 tartózkodással szavaztak a képviselők.
Ezt követően városüzemeltetési szolgáltatások tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásról tárgyaltak a képviselők. Pajor Tibor úgy vélte, ebben a témában nem szükséges közbeszerzést kiírni. Wintermantel Zsolt szerint eddig jóval bővebb volt az alkalmazási kör, és úgy vélte, az önkormányzat saját cégei is el tudnák végezni azokat a munkákat, melyre közbeszerzést írtak ki. Az alpolgármester elmondta, hogy ezek csak hozzávetőleges igények; amik nem szerepelnek a kiírásban, arra már érvényes szerződése van az önkormányzatnak. A közbeszerzés becsült értéke nettó 150 millió forint. A képviselők 25 igen szavazattal elfogadták az eljárás megindítását.
Intézmények felújítási munkái tárgyában is megindították a közbeszerzési eljárást. Dr. Trippon Norbert felhívta a figyelmet arra, hogy régebben ezt a munkát az Újpesti Vagyonkezelő végezte, de a viták miatt ezentúl ezt is közbeszerzésen keresztül intézik. A közbeszerzés becsült értéke nettó 300 millió forint. 25 igen, 1 tartózkodás mellett a képviselők elfogadták az előterjesztést.
Döntés született az intézményi játszóudvarok felújítása, új játékelemek telepítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról is. A közbeszerzés tárgya építési beruházás, becsült értéke nettó 58 millió forint. 25 igennel szavaztak a képviselők.
Egyszerű közbeszerzési eljárást indítottak meg az Újpesti Piac és Vásárcsarnok takarítása tárgyában, mivel lejárt a Fénysziget Kft-vel 2008. április 29-én kötött szerződés. A közbeszerzés tárgya szolgáltatás megrendelés, becsült értéke nettó 36 millió forint. A testület elfogadta az előterjesztést.
Forgalomtechnikai beruházási munkák tárgyában is tárgyalt a testület közbeszerzési eljárás megindításáról. Újpest közlekedési rendszerének fejlesztési tervét még korábban fogadta el a testület. A Közlekedés Kft. által készített anyag felmérte a jelenlegi állapotot és javaslatot tett a közúti hálózat fejlesztésére, forgalomszabályozásra, parkolás-szabályozásra, sebességcsökkentő küszöbök, gyalogátkelő programok megvalósítására. A közbeszerzés értéke nettó 41 millió forint. A képviselők 25 igennel szavaztak.
Lezárult a JMK és a Park Óvoda játszóterének átépítési munkái tárgyában kiírt nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás. Határidőre két ajánlat érkezett, nyertesnek a Pannon Park Forest Kft.-t jelölték meg. Wintermantel Zsolt kérdésére, miszerint mi történik, ha a játszóterekre fordított összeg túl magas lesz, és a végső összeg (az építési munkálatokkal együtt) átlépi a pályázaton megnyert 250 millió forintot, Dr. Trippon Norbert elmondta, a különbözetet az Önkormányzat fogja kiegészíteni. 20 igen, 4 tartózkodás mellett a képviselők elfogadták az előterjesztést.
 
Oktatási és szociális kérdések
 
27 igennel elfogadta a testület a Karinthy Frigyes ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Erre azért került sor, mert változott az intézmény alapító okirata, újabb feladatok kerültek az SZMSZ szabályozási körébe, és módosult a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény is. A képviselők döntöttek két önkormányzati fenntartású intézmény – a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium, illetve a Karinthy Frigyes ÁMK Óvodája létszámtúllépésének engedélyezéséről is, 27 igennel szavaztak.
Nagy István alpolgármester (FIDESZ) terjesztette elő az aszociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.  A javaslat kitér többek közt a jövedelemhatárokra, a szociális támogatások folyósítására, és területére, az aktív korúak támogatására, az állami támogatás indoklására, az adósságkezelési szolgáltatás felfüggesztésére. 27 igennel a képviselők megszavazták a rendelet módosítását.
Szintén Nagy István terjesztette elő Újpest Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó Közfoglalkoztatási Tervét, mely többek közt az állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét, a közfoglalkoztatás keretén belül ellátandó feladatok megjelölését, a feladatok ellátásához szükséges létszámot, illetve a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat tartalmazza. A terv 2009-ben 250 fő napi 8 órában történő foglalkoztatását tűzte ki célul. A foglalkoztatottak elsősorban a hulladékgyűjtést és a kertészeti segédmunkákat látnák el. A tervet a Munkaügyi Központ, a Szociális Kerekasztal, a Népjóléti és Lakásügyi, valamint a Foglalkoztatáspolitikai Bizottság is elfogadásra javasolta. Újpest Önkormányzatának képviselő-testülete 28 igennel megszavazta az előterjesztést.
 
Egyebek
 
Dr. Derce Tamás polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy három újpesti Fideszes képviselő, Wintermantel Zsolt, Hladony Sándor és Bartók Béla pert indított az Újpesti Média Kht., ezen belül az Újpesti Napló ellen, mivel a kéthetilap egyik számában – véleményük szerint – Dr. Derce Tamás, Dr. Trippon Norbert és Pajor Tibor nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott, s ezeket a nyilatkozatokat az Újpesti Napló leközölte. A perre március 31-én került sor. Az elsőfokú ítéletről Dr. Kató Balázs jogi tanácsos ismertette a képviselőket. (((A felperesek 13 pontban kértek helyreigazítást. A bíróság 2 kérdésnél – a felperesek kérelmére – elrendelte a helyreigazítást. Wintermantel Zsolt (Fidesz) az ítélet ismertetése után jelezte, hogy a polgármesternek és a jogi tanácsosnak a per eredményéről is tájékoztatást kell nyújtani.)))
Az Önkormányzati Minisztérium egyik rendeletével az önkormányzati sportlétesítmények felújításának támogatására pályázatot írt ki, felújításonként maximum 10 millió forintot igényelhet az önkormányzat. Újpest a Halassy Olivér Sportközpont, és a Tábor utcai Ifjúsági Sporttelep burkolatának, illetve sportpályájának kialakítására igényelné a pályázati pénzt. 27 igennel támogatták a képviselők az előterjesztést.
Dr. Trippon Norbert előterjesztést nyújtott be a bölcsődék, közoktatási és köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint a közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló pályázathoz önkormányzati önrész biztosítására. Az önkormányzatok által igényelt támogatás összege maximum 20 millió forint lehet, egy pályázó legfeljebb 3 óvoda és 3 általános iskola fejlesztésére pályázhat. Az igényelhető támogatás maximális mértéke a szükséges összeg 80 %-a lehet. Újpest kedvező döntés esetén 120 millió forint támogatást nyerhet. 26 igennel támogatta a testület a pályázaton való részvételt, és kötelezettséget vállalt az önrész biztosítására. A kedvező elbírálás esetén az Angol Tagozatos, a Szűcs Sándor és a Megyeri Úti Általános Iskola, a Csányi, a Liget Óvoda és a Vörösmarty Tagóvoda kerül fejlesztésre.
A testületi ülés végén először lakásvásárlás iránti kérelmet bírált az önkormányzat, majd Dr. Vitáris Edit jegyző az Európai Parlamenti Választások hivatali tudnivalóiról tájékoztatta a képviselőket.
Végül Szalkai István kért szót. A képviselő elmondta, hogy fővárosi képviselőként módosított indítványt nyújtott be Budapest Főváros Önkormányzatának. Újpest Önkormányzata korábban 250 millió forinttal hozzájárult a Szakrendelő felújításához. Az indítvány szerint az összegből 200 millió forintot költöztetésre, 50 millió forintot pedig egy új digitális ernyőkép-szűrő állomás beszerzésére fordítanának.
A képviselők ezt követően zárt ülés keretében folytatták munkájukat.

Normal
0

21

false
false
false

HU
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normál táblázat”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;
mso-bidi-font-family:Calibri;}

Ülésezett a Településrészi Önkormányzat is

Normal
0

21

false
false
false

HU
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normál táblázat”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;
mso-bidi-font-family:Calibri;}

Újpest Önkormányzatának testületi ülése előtt egy nappal, március 30-án ülésezett a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat, melyen három napirendi pontot tárgyaltak: a rendőrőrs tavalyi tevékenységét, a kerületi drog-prevenciós programot, illetve a Településrészi Önkormányzat idei rendezvényeit.
 
Először Dr. Baranyi József, a IV. kerületi rendőrkapitányság vezetője, és Ducsai Tamás, a Káposztásmegyeri Rendőrőrs parancsnoka tájékoztatta a megjelenteket a rendőrőrs 2008. évi tevékenységéről. Dr. Baranyi József elmondta, hogy a tavalyi kapitányságvezető-váltás nem érintette az őrs munkáját, sőt egy őrsparancsnok-helyettessel bővült az állomány. Rámutatott arra: érezhető Újpesten a létszámbeli csökkenés, de ennek ellenére törekszenek a szolgálati feladatok maximális ellátására, és a megfelelő rendőri jelenlét biztosítására. A kapitány kitért arra, hogy a rendőrőrs épülete, kialakítása és felszereltsége megfelelő, azonban a hatékonyabb munkavégzéshez szükségessé vált a számítógépek korszerűsítése. Dr. Baranyi József a bűncselekmények és azok felderítésére vonatkozó adatokat is ismertette. Eszerint a rendőri intézkedések száma jelentősen megnőtt, így a szabálysértési feljelentések, a személyes szabadságot korlátozó intézkedések, vagy a gépkocsi feltörések helyszíni tettenérése. A közlekedési balesetek megelőzése érdekében több akciót tartottak a veszélyes területeken; a közlekedési rend megváltoztatása és a jelzőlámpák működésének átalakítása miatt biztonságosabbá váltak a közterületek. Jelentős számú rendezvénybiztosítási feladatban vettek részt az újpesti rendőrök is, így a sportversenyek, koncertek biztosításában, és a csapatrendőri berendelésekben. Dr. Baranyi József végül megköszönte Dr. Derce Tamás és Újpest Önkormányzatának folyamatos támogatását, mellyel a Rendőrőrs működését segítik elő.
A felmerült kérdésekre a rendőrkapitány, illetve Horváth Imre, a Közbiztonsági Bizottság elnöke válaszolt: a Külső Szilágyi út sebességkorlátozását, illetve egy digitális tábla kihelyezését tervezik az érintett hatóságok; anyagi forrástól függően még több térfigyelő kamera kerül a közterületekre. Végül szó esett a Káposztásmegyeren gyakran előforduló illegális gyorsulásokról is. Ducsai Tamás őrsparancsnok tájékoztatta a megjelenteket, hogy ez a probléma az Óceánárok utcában péntek és szombat éjjel valóban fennáll, s ennek megoldására közlekedésrendészeti szakemberek segítségét kérték.
Újpest Önkormányzata a Gyermek és Ifjúsági Iroda szervezésében folytatja a drogmegelőző programot, melynek 2008-as eredményeiről Belán Beatrix alpolgármester (MSZP) adott tájékoztatást. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) hangolja össze a drog-prevenciós munkákat, melyben az önkormányzat mellett a kerületi iskolák, intézmények, és a prevenciós munkát végző szervezetek is részt vesznek. Újpest Önkormányzata jelentősen támogatja ezeket a szervezeteket, és a különböző programokat: tavaly 36 diák kortárssegítő képzésen vehetett részt, felmérést végeztek 1700 diák részvételével, melynek eredményeiről tájékoztatták az iskola vezetőit, pedagógusait; támogatják az Éjszakai Asztalitenisz Programokat, a különböző játszóházakat, és segítik az intézmények prevenciós célú pályázatokon való részvételét. Dr. Baranyi József elmondta, rendszeresen tartanak drogprevenciós előadásokat az iskolákban, és 116 esetben indítottak eljárást kábítószer visszaélés miatt. A kapitányságvezető komoly összefüggésre hívta fel a figyelmet a kábítószerezés és a vagyonelleni bűncselekmények között. A civil szervezetek munkájának hatékonysága nehezen vizsgálható, folytatta az alpolgármester, de az 1700 fős vizsgálat szerint Újpesten jók az eredmények, valószínűleg a folyamatos tájékoztatás, és a prevenciós munkák miatt is.
 A harmadik pontban Boruzs András elöljáró a május 16-án és szeptember 26-án megrendezésre kerülő Káposztásmegyeri Nap, illetve Egészség- és Sportnapról tájékoztatta a megjelenteket, melyeket idén is a részönkormányzat, a Sport Iroda, illetve a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ szervez. Tervezik, hogy a szeptemberi programba az Ice Center is bekapcsolódna, így a délutáni sportprogramok közönségkorcsolyázással egészülnének ki. A kulturális programokról Hortobágyiné Török Rita, a KFÁMK intézményvezetője adott tájékoztatást. A lakók által kedvelt és jól ismert programok (kézműves foglalkozások, rodeobika, mászófal, délelőtti torna, civil szervezetek programjai, stb.) mellett idén a Bab Társulat vásári komédiával, a 100 Folk Celsius, Hevesi Tamás, Lakatos Krisztián, Szekeres Adrienn és a Ladánybene 27 koncertekkel várja a kilátogatókat.