•  
  •  
  •  

Szabályozási terv, Új Főtér, felnőtt szakrendelő. Többek közt ezekről is szó esett a március 2-án megtartott képviselő-testületi ülésen. Előző számunkban a költségvetési javaslattal foglalkoztunk, most a többi napirendi pontot ismertetjük.

 
2007-ben hároméves, lépcsőzetes bérfelzárkóztatási program indult el, melynek eredményeként a felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők és ügykezelők illetménye 13 %-kal kiegészült. A gazdasági helyzetre tekintettel dr. Trippon Norbert alpolgármester javasolta, hogy az illetménykiegészítést további 4 %-kal emeljék meg, melynek fedezetét a 2010. költségvetés biztosítja. A képviselők igennel szavaztak.
Ezt követően az építmény- és telekadóról szóló rendelet módosítását tárgyalták a képviselők. Korábbi rendelet szerint az adó alól mentesül a magánszemélyek tulajdonában lévő lakás, a cégek, vállalkozások tulajdonában lévő lakások adókötelesek. Ez az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-re vonatkoztatva 69 MFt adót jelentene. Az UV Zrt. indítványozta a helyi rendelet megváltoztatását, hogy működése kiegyensúlyozott maradjon. Az új javaslat szerint január 1-től minden esetben mentessé válna az adó alól a lakás, amely a beruházóknak, vagy a lízingeseknek jelentős segítséget jelenthet, a rendeletmódosítás viszont 25 MFt bevételkiesést jelent az önkormányzatnak. Szalma Botond (KDNP) szerint az UV Zrt. nem megfelelően végzi feladatát, és a bevételkiesés összesen 25 + 69 MFt-ot jelent Újpestnek. Végül 17 igen, 4 nem szavazat mellett elfogadták az előterjesztést.
A testület korábban elfogadta a Petőfi és Hunyadi laktanya területére vonatkozó szabályozási tervet, mely M IV/10 övezeti sorolást kapott. A volt Hunyadi laktanya az Újpesti Önkormányzat tulajdonában van, míg a volt Petőfi laktanya tulajdonjoga megoszlik a Magyar Állam és az önkormányzat között. Az önkormányzat úgy döntött, a volt Hunyadi laktanya ingatlanát önállóan értékesíti, ennek érdekében két igazságügyi értékbecslőt kért fel az a felmérésre. A sikeres értékesítés jelentős bevételt jelentene Újpestnek. Pajor Tibor (JOBBIK) nem támogatta sem a korábbi szabályozási tervet, sem az eladást, ahogy fogalmazott, egy sikeres értékesítésnél leginkább a pályázatot lebonyolító cégnek lesz haszna. Dr. Trippon Norbert elmondta, sikeres üzletkötés esetén a vételár 1,8 %-át kapja meg a cég, cserébe az értékesítés teljes lebonyolítását vállalja. A testület végül szavazott: 17 igen, 8 mellett elfogadták az előterjesztést.
A hatodik napirendi pontban a Gazdasági Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását tárgyalták, 3 tartózkodás mellett elfogadták a képviselők.
Az Újpesti Szent István téri Piac és Vásárcsarnok Felügyelősége vezetői álláshelyére egy fő nyújtott be pályázatot, azonban annak vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját nem nyújtotta be, és nem csatolta erkölcsi bizonyítványát, ezért pályázata nem felelt meg a kiírásnak. A testület új pályázatot írt ki.
 
Rendezvények az Új Főtéren
 
Lezárult a Városháza rekonstrukciója tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás. Határidőre három ajánlat érkezett, az elbírálás szempontja az összességben legelőnyösebb ajánlat volt. A legkedvezőbb ajánlatot a Míves Építőipari Kft. adta, a testület a Kft.-t nyertesnek jelölte meg.
Lezárult a Városháza Vendéglő kialakítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás. Határidőig egy ajánlat érkezett, azonban a pályázó a kért hiánypótlási felhívásnak nem tett megfelelően eleget, ezért ajánlata érvénytelen volt. A képviselő-testület új közbeszerzési eljárást írt ki.
A testület döntött arról is, hogy az Új Főtér rendezvénysorozat megtervezésére, előkészítésére és lebonyolítására közbeszerzési eljárást indít meg, illetve döntött arról is, hogy az elbírálás segítésére szakmai zsűrit hoz létre. A szavazást hosszú vita előzte meg. Dr. Trippon Norbert tájékoztatta a testületet arról, hogy a rendezvények a következő programokat tartalmaznák: átadási nyitórendezvény és megakoncert, labdarúgó VB közvetítése, szabadtéri színházi előadások, államalapítási ünnepség, szüreti- és borfesztivál, illetve záró rendezvény. Szalma Botond szerint a rendezvénysorozat az MSZP-kampány része, Wintermantel Zsolt (FIDESZ) szerint nem jó ötlet a válság közepén 50 MFt-ot ilyen programra elkölteni. Véleménye szerint egy, már meglévő céget kíván az előterjesztő megbízni a rendezvények lebonyolításával. Vasvári László (MSZP) felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetési javaslatot, melyben a rendezvényekre szánt összeg is szerepelt, korábban elfogadták a képviselők. Marsal Géza és Szalkai István (MSZP) úgy fogalmazott, Újpest megérdemli, hogy bekerüljön Budapest kulturális vérkeringésébe. Pajor Tibor úgy vélte, pontosítani kellett volna, hogy kiket szeretne látni az önkormányzat a főtér színpadán. Dr. Trippon Norbert alpolgármester visszautasította a személyeskedéseket, s azt felelte, a rendezvénysorozat nem a pártoké, hanem az újpestieké lesz. Sok itt élőnek nincs lehetősége hasonló rendezvények látogatására, ráadásul egy ilyen program közösségteremtő céllal is bír. Bartók Béla (FIDESZ) szerint szakmai zsűri létrehozása szükséges, Wintermantel Zsolt pedig módosító javaslatot tett a pályázat III. pontjának alkalmassági minimum követelményeire vonatkozólag, amit 10 igen, 16 nem mellett elvetettek a képviselők. Az alapjavaslatot 18 igen, 10 nem mellett elfogadták. 
A 11. napirendi pontban az Újpest önkormányzata, és a Budapest-Újpest Főplébánia között kötendő megállapodásról szavaztak a képviselők, 29 igen, 1 nem szavazat mellett. A megállapodás meghatározta a Főplébánia rendszeres programjait, ünnepeit, a feladatok egyeztetését, és a templom melletti zöldterület gondozását.
Az önkormányzat megbízásából korábban elkészült a Váci út és a Duna közötti terület szabályozási terve, melynek több eleme a fővárosi szabályozási terv változtatását teszi szükségessé, ezért a terv elfogadása csak a fővárosi szabályozási terv előzetes módosítását követően lehetséges. Az állami és önkormányzati egyeztetés már megtörtént, miután a tervező a javaslat több elemét módosította. A tervjavaslatot a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadta. Az öt terület, melyről a javaslat szól: az újpesti öböl partján lévő területsáv, melyet a terv közpark keretövezetbe javasol, az Újpesti Bőrgyár tömbje, melyet munkahelyi övezetből intézményi keretövezetbe javasol átsorolni. Ide tartozik még az újpesti öböl északi csúcsánál lévő terület (intézményi övezeti besorolási javaslat), a Fővárosi Vízművek káposztásmegyeri főtelepe (a terv vízbázis-védelmi övezetből intézményi övezetbe kerülne), valamint a Tungsram-strandtól északra lévő üdülőterületet (üdülőterületi övezetből jelentős zöldfelületű intézményterület kerületövezet). Az előterjesztő, dr. Derce Tamás szóban kiegészítette az előterjesztést. A Vízművek mögötti ártéri erdő egy külföldi társaság tulajdona, akik szállodát kívánnak odaépíteni. Ezzel a polgármester nem értett egyet. Pajor Tibor szerint az előterjesztés nemcsak átminősítési ügyről, hanem komoly beépítésekről szól, amelyet nem tud támogatni, a Duna-partot eredeti állapotában kellene megőrizni. Wintermantel Zsolt, a Városfejlesztési Bizottság elnöke kérte a polgármestert, vonja vissza az előterjesztést, mivel véleménye szerint az nem kellőképpen kidolgozott, ráadásul az előterjesztő sem értett vele minden pontban egyet.
 
Közoktatás, sport
 
Az egykori Bródy Imre Gimnázium épületében működött a Biztos Pont Iskolaszövetkezet. A gimnázium megszűnésével az iskolaszövetkezet székhelyváltoztatásának módosítása is szükségszerűvé vált. A testület elfogadta Belán Beatrix alpolgármester előterjesztését, hogy az iskolaszövetkezet a Bródy Imre Oktatási Központ címén működhessen tovább.
A Sportrendezvényt Szervező Egyesület átalakulás előtt áll, mivel elindította a közhasznú sportegyesületté válását. Az egyesület szeretné hivatalos nevét is megváltoztatni. Az új egyesületi nevet (Újpest Bulldogs Amerikai Futball Club) a testület 25 igennel megszavazta.
A Tábor utcában lévő Ifjúsági és Sporttelep az újpesti önkormányzat Gazdasági Intézménye kezelésében állt. Ennek szomszédságában található az Újpesti Napközis Tábor, melyet az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház kezel. Mivel jobb és gazdaságosabb volna a két telepet egy kezelésbe venni, Belán Beatrix azt javasolta, hogy a Tábor utcai sporttelep az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház kezelésébe kerüljön. A képviselők 26 igennel szavaztak.
Engedélyezte a testület a Park, a Nyár, a Karinthy Frigyes ÁMK Óvoda egy-egy csoportjának, illetve a Viola Óvoda két csoportjának létszámtúllépését, mivel az óvodákba új körzetes gyermeket vettek fel, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek miatt az intézmények túllépték a maximális gyermeklétszámot.
Ismét aktuálissá vált az oktatási intézmények házirend-módosítása a vezetőváltások, a tagóvodásítások, az étkezési befizetések, az intézményi összevonások, vagy a fegyelmi rend miatt. A módosítások megfeleltek a jogszabályi előírásoknak, a testület pedig 28 igen szavazattal elfogadta a házirendeket.
Közoktatási törvények szerint a közoktatási intézményeknek ki kell egészíteniük Intézményi Minőségirányítási Programjaikat. A törvény előírja, hogy a teljesítményértékelést minden közalkalmazottra ki kell terjeszteni, egy rendeleti előírás pedig a teljesítmény értékelését határozza meg. A képviselők 25 igen, 2 nem arányban elfogadták a programokat.
A képviselők egyhangúlag fogadták el a közoktatási intézmények kiegészített Szervezeti és Működési Szabályzatát is.
 
Szociális kérdések
 
Nagy István alpolgármester előterjesztésében egy korábbi önkormányzati rendelet módosítását szavazták meg a képviselők. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvény idén januártól hatályba lépett módosítása indokolta az újpesti testület szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletének módosítását. Ez többek között érinti a törvény által megfogalmazott illetékesség pontosítását, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását, pontosítja a fogyatékos személy fogalmát, a méltányolható körülményeket, a közcélú munkák lehetőségének biztosítását, a lakásfenntartási támogatást, az átmeneti segélykeretet, a gyógyszerutalvány felhasználhatóságát, vagy az adósságkezelési szolgáltatást.
Az alpolgármester javaslatot tett az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatásáról szóló rendelet módosítására. A tavaly októberi testületi ülésen több ponton módosításra került az eredeti javaslat, melynek következtében a rendeletbe ellentmondás került be. Nagy István javasolta, hogy a rendelet egyik bekezdését módosítsák. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság és a testület is támogatta a javaslatot.
 
Energetikai pályázat
 
Az Egyebek pontban Koronka Lajos (FIDESZ), a Vagyonnyilatkozatot és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy Pajor Tibor vagyonnyilatkozatáról tájékoztatást nyújtott egy érdeklődőnek.
Szalkai István (MSZP) a Károlyi Kórház felnőtt szakrendelője által megpályázott energetikai pályázat ügyében kért szót. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hiánypótlásra kérte fel a kórházat, s az majdnem minden pontban eleget tett a kérésnek. Korábban megszavazta a testület, hogy 240 MFt-tal támogatják a pályázaton való részvételt. Szalkai István arra tett javaslatot, hogy ezzel az összeggel a kórház szabadon gazdálkodhasson, melyet 26 igennel, 1 nemmel elfogadtak.
A testületi ülés végén a frakcióvezetők kihirdették a pártok által delegált új igazgatótanácsi és felügyelő-bizottsági tagokat, valamint döntöttek az Újpesti Sajtószolgáltató Nonprofit Kft. megalapításáról.