Testületi hírek I.

  •  
  •  
  •  

A napirendi pontok elfogadása előtt dr. Trippon Norbert alpolgármester kért szót a 10. és 11. napirendi pontok visszavonása tárgyában. Ebben a két pontban a parképítéssel, illetve parkfenntartással kapcsolatos közbeszerzési eljárások megindításáról lett volna szó, melyek hatásköre már a mostani cikluson túl esik, mivel ősszel járnak le. Az alpolgármester szerint a választások után az új testület sokáig nem fog érdemi ügyekkel foglalkozni, ezért tartotta volna fontosnak most dönteni ez ügyben. Ám tekintve, hogy számos észrevétel, kritika érkezett, miszerint valóban itt az ideje ezeknek a közbeszerzéseknek a hosszabbításáról dönteni, ezért inkább visszavonja ezeket a pontokat, azzal, hogy a jegyzőkönyvben mindenképpen szerepeljen, hogy az új testület haladéktalanul kiírja ezen közbeszerzéseket.
Az így megmaradt 28 napirendi pontot 24 igennel egyhangúan elfogadta a képviselő-testület.
Belán Beatrix alpolgármester előterjesztését az intézményvezetői álláshelyre pályázók kinevezésére vonatkozóan 24 igennel elfogadta a testület. Itt döntöttek szintén 24 igen szavazattal a Virág Óvoda által kiírt óvodavezető pályázat érvénytelenné nyilvánításáról, mivel egyik jelentkező pályázata sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak vagy a pályázati feltételeknek.
 
Költségvetési módosítás, kérdőjelekkel
 
A második napirendi pontot, melyben javaslatot tettek az önkormányzat játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről szóló önkormányzati rendelt módosításáról, 23 igen és 1 tartózkodás mellett fogadták el.
A következő napirendi pontban dr. Trippon Norbert tett javaslatot a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására. Mint elmondta erre azért lenne szükség, mert szerinte az önkormányzati dolgozóknak felajánlott kétheti jutalom összege igen csekély. A polgármesterrel egyeztetve javasolja ennek az összegnek a módosítását. Emellett kisebb átcsoportosításokat intéztek a közművelődési intézmények irányában is. Így az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház javára 6 millió forintot csoportosítottak át, melyet rendezvényekre és technikára szánnak. Mivel több vásárt is rendez az UGYIH évente, elsősorban pavilonokat szeretnének vásárolni ebből a pénzből. Hladony Sándor felvilágosítást kért, negatív pénzrendezés mely intézményeknél volt, valamint hogy miért kap a Halassy Olivér Sportcentrum 8 millió forinttal többet, illetve nem érti a MÁV Szimfonikus Zenekarnak jutó közel 1000 %-os támogatását, hisz 6 millió helyett, 60 millió forintot kapnak. Belán Beatrix válaszában elmondta, hogy a testület előzetesen elkülönített (különösen sport célokra) 10 millió forintot, és ebből támogatják a sportcentrum football pályájának cseréjét 8 millió forinttal, a fennmaradó 2 milliót pedig a Tábor utcai sportpálya kapja szintén felújítás céljából. A zenekarral kapcsolatban pedig azt válaszolta, hogy a zenekar fenntartója az önkormányzat, így együtt tudtak pályázni, amelyet meg is nyert a zenekar, innen. Az összeget azonban az önkormányzatnak utalták, amit átadtak a zenekar számára, tehát nem a költségvetésből emelték át.
Dr. Derce Tamás polgármester ehhez fűződően megjegyezte, hogy folynak a tárgyalások a GE-vel a volt Tungsram helyén lévő telekről, hogy használtba vehesse Újpest, amely majd a Tábor utcai komplexumhoz tartozna a későbbiekben. GE 6 hónapos felmondási időt akar, az önkormányzat pedig legalább 20 évet. Ez azért is fontos, mert ha létrejön az egyezség az UGYIH költségvetését újra kell számolni.
A költségvetés módosítását 14 igen, 9 nem és 2 tartózkodás mellett a testület nem fogadta el.
A szavazati eredményt látva dr. Trippon Norbert értetlenségének adott hangot és jelezte, hogy mindenképpen vissza szeretne térni erre majd az egyebekben.
 
Tartozások és felújítások – számokban
 
A következőkben az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. és Újpest Önkormányzata közötti kamattartozásról döntöttek a képviselők. Pajor Tibor (Jobbik) azt kérdezte, hogy a b) pontban említett peres eljárás mit takar. Szalma Botond pedig azt javasolta, hogy a június 29-én fennálló késedelmi kamatot is adják hozzá a végösszeghez. Wintermantel Zsolt (Fidesz) szerint már zavar van az előterjesztés bevezetőjében a társaságoknál fennálló tartozásokat illetően, félreérthető ugyanis, hogy ki kinek tartozik, de a második pontban már jól szerepel, hogy az UV Zrt.-nek kell egyenlíteni az önkormányzat felé. Dr. Trippon Norbert válaszában elmondta, hogy szeretne pontot tenni erre a régóta húzódó az ügy végére. Tisztázta, hogy UV Zrt. tartozik az önkormányzatnak, és egyetért azzal, hogy a június 29-én esedékes késedelmi kamatot is figyelembe kell venni. A peres eljárásról pedig nem tudott információt szolgáltatni, mivel ez nem az ő felelőssége. Az UV Zrt.-hez kellene fordulni ennek kapcsán. Az előterjesztést végül a kamattal növelt összeggel módosítva 22 igen és 2 nem mellett elfogadták.
A következő, 4. napirendi pontot felszólalás nélkül fogadták el az alábbiak szerint. Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közhasznúsági szerződésének módosításáról és a média egyéb kérdéseiről szóló előterjesztést 16 igen, 8 nem és 3 tartózkodás mellett fogadták el. Az önkormányzat Mogyoródi patakhíd felújítása tárgyában lezárt közbeszerzési pályázat 23 igen, 2 nem és 1 tartózkodással, illetve a szintén lezárt közbeszerzési pályázat az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Intézménye részére „Meleg étkezési utalvány beszerzése” tárgyában 25 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazták. Valamint az önkormányzat 2010. évi Közbeszerzési Tervének módosítását (a parkfenntartás és parképítésre vonatkozó közbeszerzések figyelembevétele nélkül) 16 igen, 3 nem és 6 tartózkodással elfogadták.
A 9. napirendi pontban az önkormányzati intézmények felújítás tárgyában elindítandó közbeszerzési eljárásról döntöttek. Pajor Tibor megkérdezte, hogy a Piackapu átalakítása mire vonatkozik, mely javaslatot egyébiránt nem támogatott. Az alpolgármester felszólalásában elmondta, hogy azért van szükség erre az előterjesztésre, mert előzőleg 200 millió forintról egyezett meg a testület az intézmények felújítását illetően, de mivel a terv ezt 100 millióval meghaladja és a közbeszerzés már folyamatban van, ezek alapján kell változtatni a közbeszerzésen. Kérte a testületet, hogy mindenki fogadja ez a határozati javaslatot, mert ezek nagyon fontos beruházások. A Piackapu pedig egy hiba folytán került bele az előterjesztésbe (hisz ez már a közbeszerzés keretében elkészült). Itt megjegyezte, hogy szerinte az is hiba, hogy a testület nem szavazta meg a köztisztviselők nyár végi jutalmát, és megerősítette, hogy az egyebekben újra visszatér ehhez a kérdéshez. Utána Wintermantel Zsolt kért szót. Szerinte magával az előterjesztéssel nincsen gond, de azzal már igen, hogy tavaly elfogadták már az intézmény felújításokról szóló határozatot, és a közbeszerzés már folyamatban van. Akkor tételesen felsorolták mely újpesti fenntartású intézményekről van szó, ezért nem érti, hogyan lehetett szabályosan a Pozsonyi úti rendelőre, a gyermekfogászatra és a Piackapura költeni. Ezeknek a felújítása valóban fontos, de a közbeszerzésben nem szerepeltek. Hock Zoltán (MDF) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Pozsonyi úti rendelő a főváros kezében van, tehát miért kéne értéknövelő beruházást tenni egy olyan ingatlanon, ami nem is a mi tulajdonunk. Valamint azt is megjegyezte, hogy miért fontos a piac fűtő-hűtő rendszerének korszerűsítése, mivel maga az épület szigetelése rossz, ezért először azt kéne átalakítani.
Dr. Trippon Norbert válaszolt a felhangzó kérdésekre. A Pozsonyi úti rendelő kapcsán elmondta, hogy az önkormányzat régóta szeretné megszerezni az ingatlant a fővárostól, és természetesen a 15 milliós beruházást csak akkor kezdenék el, ha megkapják az ingatlant. Már tavaly is szerettek volna egy 20 milliós beruházást megvalósítani, de akkor sem adott rá engedélyt a főváros. A piac korszerűsítésével kapcsolatban úgy válaszolt, hogy valóban nincs megoldva a szigetelés kérdése, viszont egy nagyon hideg télen vagyunk túl és a kereskedők sokszor panaszkodtak, hogy az áru megfagyott, tönkrement, és ez ellen mindenképpen tenni kell. Tekintve az épület korszerűsítésének hiányát most egy olcsó, de gyors megoldást dolgoztak ki ebben a kérdésben. Az alpolgármester itt újra felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos elfogadni ezt a határozatot a törvényes végrehajtás érdekében. Wintermantel Zsolt úgy reagált, hogy az elhangzottak alapján kéri az aljegyzőt, hogy a következő ülésig nézzen utána, lehetett-e szabályosan dönteni a tavalyi közbeszerzésen. A határozatot végül 15 igen, 6 nem és 5 tartózkodás mellett elfogadták a képviselők.
 
Részletes vita a tankönyvtámogatásról
 
Ezt követően a testületi ülés egyik legalaposabban megvitatott napirendi pontja következett, amely az újpesti családok iskolakezdési támogatásáról szólt. A képviselő testület előzőleg 30 millió forintot határozott meg az önkormányzat iskoláiba járó, újpesti családok iskolakezdési támogatására, melynek kidolgozására a Közművelődési, Oktatási Bizottságot kérték fel. E szerint azokat az 1-12 évfolyamos diákok tankönyv vásárlását támogatnák 7500 forinttal, akik az önkormányzat által fenntartott intézmény nappali tagozatos tanulói, 2010. január 1. és szeptember 1. között folyamatosan újpesti bejelentett lakhellyel rendelkeznek, legalább egyik szülőjük vagy gondviselőjük szintén újpesti lakhellyel rendelkezik, valamint más jogszabály alapján nem részesülnek ingyenes tankönyvellátásban.
Elsőként Belán Beatrix szólalt fel. Elmondta, hogy elvi döntés volt, hogy 30 millió forinttal támogassák az iskolakezdésben az újpesti családokat, így minden – az önkormányzat által fenntartott – intézménybe járó diákot 7500 forinttal támogatnak majd. Az államilag támogatott tanulók nem kapják meg ezt az összeget. Wintermantel Zsolt szerint, ha az 5500 újpesti diákból 2000 főt az állam támogat, akkor 3500 fő marad, akik között kiosztásra kerülne a 30 millió forint. Egyszerű számítások alapján 8500 forintra tudnák emelni ezt az összeget. Javasolta, hogy eszerint módosítsanak az előterjesztésen. Belán Beatrix erre úgy válaszolt, hogy az Oktatási Bizottság csak körülbelüli számadatokkal tudott dolgozni, hisz nem tudják pontosan hány diák kezdi meg tanulmányait szeptemberben, de próbáltak a keretek között maradni.
Molloné dr. Balog Éva sem javasolta, hogy vegyék le napirendről ezt a kérdést, mert erről elvi döntést hozott a testület előzőleg. De szerinte is vannak logikai ellentmondások a számokat tekintve. Azt javasolta, hogy a 30 milliós keretet merítsék ki, és az ésszerű határokig növeljék csak a támogatás összegét. Egyébként teljesen támogatta a javaslatot, hisz egykor ő indítványozta, hogy segítsék újra az újpesti diákok tanévkezdését, hisz valamikor ez minden tanulót tudtak támogatni. Hock Zoltán szerint is jó szándékú az előterjesztés, de az igényességet nem elégíti ki. Repkednek a számok, de az nem hangzott el, hogy készült-e tényleges előzetes becslés, azaz megnézték-e, hogy a különböző évfolyamokon mennyibe fog kerülne a tankönyv, mert ebből kellett volna kiindulni.
Ez alapján lehetne látni, hogy alsó tagozaton ez a 10 000 forint sok, de felső tagozaton kielégítő. Szerinte azzal is probléma van, hogy miszerint fog eljutni a támogatás az érintettekhez. Esetleg az is megoldás lehetne, hogy az önkormányzat lenne a megrendelő. Ő is felkérte az alpolgármester asszonyt, hogy a szünetben számítsák újra és utána döntsenek erről a kérdésről, ha erre nincs mód, akkor a következő ülésen döntsenek.
Pajor Tibor felszólalásában kifejtette, hogy támogatja az előterjesztést és hozzáfűzte, hogy természetesen az lenne a legjobb, ha teljesen ingyen adhatnák a tankönyveket mindenkinek. Szakmai észrevétele, hogy legközelebbi ülésen térjenek vissza erre a kérdésre, és előtte kérdezzék meg erről a rendszerről a kerületi vezetőket.
Dr. Derce Tamás a szerteágazó véleményeket látva szünetet rendelt el és megkérte a képviselőket, hogy akinek valamilyen módosító indítványa lenne, azok a szünetben dolgozzák ki azt.
A szünetet követően Hock Zoltán vázolta a módosító indítványát, melyet a frakciószünet után írásban is átadott a polgármesternek. Ez alapján a következőképpen formálódna az előterjesztés: minden önkormányzat által fenntartott, valamint a katolikus és református iskolák által fenntartott intézményekben alsó tagozaton az egész tankönyvcsomagot, felső tagozaton az alaptankönyveket kapják térítésmentesen (ebbe az atlaszok és a nyelvkönyvek nem tartoznak bele), a 9-12. évfolyamokon pedig az alaptankönyv csomag 50 %-át téríti meg az önkormányzat az újpesti lakóhellyel rendelkező diákok számára.
 Belán Beatrix úgy reagált a fentiekre, hogy szerinte az a legfontosabb, hogy tudjanak segíteni, így bármilyen módosítást elfogad. A polgármester itt megjegyezte, hogy ha Hock Zoltán javaslatát elfogadják, akkor az eredeti indítvány érvényét veszti, mivel ez nem egy módosító javaslat, hanem határozati javaslat. Belán Beatrix utolsó felszólalásában elmondta, hogy szerinte ez a javaslat beilleszthető az eredeti előterjesztésbe egy kis változtatással.
Ezt követően végül 23 igen szavazattal elfogadták az új határozati javaslatot, melyet tapssal üdvözöltek a képviselők.