Tudnivalók az iskolai beiratásról és az óvodai felvételről

  •  
  •  
  •  

Az iskolai beiratás április 14–15-én, az óvodai jelentkezés május 2-től 6-ig lesz.

Tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratása

A közoktatásról szóló, módosított, 1993. évi LXXIX. törvény értelmében tankötelezettségének kezdetén minden gyermeket be kell íratni az iskolába. A 2011/2012. tanévben tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és 2011. május 31-ig a hatodik életévét betölti. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti tankötelezettségének teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét 2011. december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdetéről, a tanuló felvételéről az óvoda véleménye alapján, illetőleg ha a gyermek nem járt óvodába – vagy az óvoda kezdeményezi – a nevelési tanácsadó véleménye alapján, a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató dönt.
A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. Amennyiben a szülő gyermekét más iskolába kívánja átíratni, azt a körzeti iskolába be kell jelenteni, és amikor a befogadó iskolától a befogadó nyilatkozatot megkapta le kell azt adni, továbbá a körzeti iskolába be kell jelenteni azt is, ha a tanköteles tanuló tanulmányait külföldön folytatja.
A beiratkozás időpontja
•    2011. április 14-én, csütörtökön 8-tól 19 óráig és
•    2011. április 15-én, pénteken 8-tól 18 óráig.

Tudnivalók a beiratásról

•    A szülő (gondviselő) a meghirdetett időpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
•    A beiratáskor be kell mutatni a szülő, illetve gyermekének személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. Ha a tanulót a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján kijelölt iskolába kell beíratni, beiratkozáskor a szakértői javaslatot vagy a tanuló áthelyezését elrendelő határozatot is be kell mutatni.
•    Az iskolaigazgató a gyermekek felvételéről, illetve a felvétel elutasításáról – határozat formájában – 2011. május 6-ig értesíti a szülőket.

Az óvodai felvétel

A közoktatásról szóló, módosított, 1993. évi LXXIX. törvény értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A gyermek az óvodába harmadik életévének betöltése után vehető fel. A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő a felelős.

Tudnivalók az óvodai felvételről

•    Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.
•    A jelentkezés időpontja 2011. május 2–6.
•    A beiratáskor be kell mutatni a szülő, illetve gyermekének személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. A sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata is szükséges.
•    Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
•    Az óvodavezető a felvételről szóló döntésről – határozat formájában – 2011. június 3-ig értesíti a szülőket.