Újpest pozítív mérleggel zárt

  •  
  •  
  •  

Zárszámadás, kisvállalkozások támogatása, emléktábla-állítás. Többek közt ezekről is szó esett a legutóbbi képviselő-testületi ülésen, melyet április 25-én az Újpesti Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak.

Az ülés kezdetén Újpest polgármestere, dr. Derce Tamás gratulált Dr. Hollósi Antal és Wintermantel Zsolt újpesti képviselőknek (FIDESZ) a 2010. évi országgyűlési választásokon megszerzett mandátumukhoz, majd hozzáfűzte, az MSZP-s képviselők Újpest és az ország érdekében gondolják át, mi vezetett ehhez az eredményhez. A testület határozatképes volt, a képviselők 28 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontokat.
Dr. Trippon Norbert alpolgármester javaslatot tett Újpest önkormányzatának 2009. évi zárszámadására. Törvényi és kormányrendeleti előírás, hogy az önkormányzatnak és a fenntartása alá tartozó intézményeknek a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteniük. 2009-re a testület 17 milliárd 20 millió Ft költségvetési főösszeget hagyott jóvá, amely az évközi változások során 2 milliárd 421 millió Ft növekménnyel módosult. A 2009. évi bevételek és finanszírozási műveletek összege 19 milliárd 480 millió Ft, a módosított előirányzat 100,2 %-a, a kiadási és finanszírozási műveletek összege 17 milliárd 256 millió Ft, a módosított előirányzat 88,8 %-a volt. Újpest pozitív mérleggel zárt.
Az előterjesztő először köszönetet mondott az újpesti polgároknak, hogy éltek szavazójogukkal; gratulált képviselőtársainak a megszerzett mandátumokért, és köszönetet mondott a polgármesteri hivatal dolgozóinak a választások alatti lelkiismeretes munkájukért.
Ezt követően az alpolgármester a zárszámadás fontosabb tudnivalóit ismertette. Az önkormányzat 0 Ft fejlesztési, működési és likvidhitellel végezte munkáját, a tavalyi évet is a költségvetési egyensúly jellemezte, jelentős megszorításra nem volt szükség. Elindult a Főtér-program megvalósítása, megtörtént a JMK és a Park Óvoda, az iskolák, parkok, közterületek felújítása, befejeződött a gyermekszakrendelő átköltöztetése. Folytatódott a VirágVáros program és a fasor rehabilitáció, megalakult a közterület-felügyelet; a civil szervezetek, a háziorvosok és az egyházak pedig 30 MFt anyagi támogatásban részesültek. A tavalyi induló költségvetésben 800 MFt ingatlanértékesítési bevétellel számolt az önkormányzat, év közben módosították a költségvetést, így csökkent az ingatlanértékesítési bevételi terv is. Az önkormányzat számlapénz állománya jelentősen kamatozott, több mint 100 MFt bevételt realizált az önkormányzat csak a kamatokból. 2007 végén 500 MFt tartozása volt az önkormányzatnak az UV Zrt. felé, melyet azóta kamatokkal együtt kifizetett.
Szó esett az 1,7 milliárd Ft pénzmaradványról és az önkormányzati intézmények alul- és túlfinanszírozásáról is. Dr. Trippon Norbert elmondta, hogy azon intézményeket, melyek negatív eredménnyel zártak, ki kell nullázni, a pozitív eredménnyel zárt intézmények pénzmaradványát pedig meghagyják az intézményeknek. A pénzmaradvány egy részét azon feladatok teljes összegű kifizetésére fordítják, melyeket az önkormányzati intézmények az előző évben vállaltak és teljesítettek. A pénzmaradványból bizonyos összeget beépítenek az idei költségvetésbe, így a felnőtt szakrendelő felújítására vonatkozó összeget, a kisvállalkozásokra tavaly elkülönített 30 MFt-ot, és a távhő program folytatására szánt összeget.
Az ezeken túlmenően rendelkezésre álló pénzeszközt két fontosabb célra javasolta fordítani az alpolgármester. Az összegből egyrészt a kötelező, az intézmények normatív módon nem tervezett kiadásait, juttatásait kívánják biztosítani, melyek indokolt esetben az év folyamán kiegészülhetnek. Az idei költségvetés tárgyalásakor Molloné dr. Balog Éva (MDF) javasolta azt, hogy az önkormányzat különítsen el összeget az iskolakezdési támogatásra. Akkor a testület ígéretet kapott arra, hogy a kérdést újratárgyalják. A zárszámadás elkészülte után láthatóvá vált, hogy 30 MFt-ot lehetséges elkülöníteni erre a támogatásra, amely kellően igazságos és szakszerű felhasználás esetén sok újpesti családnak jelentős segítséget adhat.
Először Pajor Tibor (JOBBIK) kért szót. A képviselő véleménye szerint nincs szükség nagy értékű ingatlanok értékesítésére, s álláspontját támasztotta alá a zárszámadás ingatlaneladásra vonatkozó része, mely szerint az önkormányzat hasznos vállalkozásává vált, jelentős társadalmi hasznot és bevételt jelentve a kerületnek. A zárszámadásban szereplő, Újpestlégi fotózásáraszánt 1,5 MFt-tal kapcsolatban felvetette, hogy az elkészült felvételeket érdemes volna a kerület honlapján is közzétenni.
Először Belán Beatrix válaszolt Pajor Tibor felvetéseire. Az alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy sikeres ingatlanértékesítés esetén az amúgy rendkívül jól gazdálkodó újpesti intézményeket az önkormányzat nagyobb mértékben tudná támogatni.
Dr. Trippon Norbert zárszavában ígéretet tett arra, hogy egyeztetni fog a főépítész irodával azzal kapcsolatban, hogy milyen módon lehet közzétenni a honlapon az elkészült légi felvételeket. Elmondta, hogy a közterület-felügyelet nem gazdasági társaság, céljuk elsősorban a társadalmi és nem a pénzbeli nyereség; hozzáfűzte, hogy a még hatékonyabb munka érdekében a felügyelet létszámát érdemes volna 40 főre megemelni. Az ingatlanértékesítéssel kapcsolatban arról tájékoztatta a testületet, hogy az idei évi költségvetésben elkülönített 390 MFt-os ingatlanértékesítési bevételt közelíteni próbálják a nullához, részint óvatosságból, részint azért, mert nem szükséges ekkora ingatlanértékesítési előirányzatot tervezni. Vannak azonban olyan ingatlanok, melyeket az önkormányzat azért vásárolt meg, hogy haszonnal értékesítse, ezzel pedig a kerületet segítené az értékesítésből származó bevétel tudatos felhasználásával. A testület végül szavazott: 18 igen, 10 tartózkodás mellett elfogadták a 2009. évi zárszámadást.
A helyi önkormányzatokról szóló egyik törvény szerint éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján éves összefoglaló ellenőrzési jelentést kell készíteni. Ezek célja az adott évi tevékenységek bemutatása, az elért célok és az éves teljesítmény összegzése. Tartalmazzák továbbá a korábbi ellenőrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatait. Dr. Derce Tamás határozati javaslatát 18 igen, 10 tartózkodás mellett elfogadták.