ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.    Adatkezelő

Neve: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.

Cím: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8.

Adatkezelő képviselője: Ungi Veronika

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője: Gill & Murry Kft

Az Adatvédelmi tisztviselője elérhetősége: adatvedelem@ujpestmedia.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2.    Adatkezelés célja

2.1    2023. évi Tökfaragó nap jelentkezés

Az Újpesti Sajtó Kft. által szervezett családi tökfaragó napra jelentkezés (regisztráció) leadása annak érdekében, hogy a szervező a jelentkezők számára biztosítani tudja a nyersanyagokat az ünnepi tök kifaragásához.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név,  email cím, lakcím, lakcímkártya száma, a rendezvényen résztvevő gyermekek száma.

Adatkezelés tervezett határideje: A hozzájárulás visszavonásáig vagy az esemény befejezését követően 2023.10.28.20.óráig.

2.2. Tökfaragó nap IV. kerületi lakcím ellenőrzése

Az Újpesti Sajtó Kft. által szervezett családi tökfaragó napra leadott jelentkezés és IV. kerületi lakcím ellenőrzése a lakcímkártya bemutatásával az ünnepi tök átadásának feltételeként

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)).

Jogos érdek:     Az Adatkezelő jogos érdeke, a rendezvényre érkezők jogosultságának ellenőrzése.

A kezelt adatok köre: Név,  lakcím, lakcímkártya száma

Adatkezelés tervezett határideje: Adatellenőrzés ideje

2.3 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi incidensek, Érintetti igények kérdések
Adatkezelés jogalapja: Jogi Kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, adatvédelmi azonosító, érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, érintetti kérelem eredménye, incidens dátuma, dokumentációja, eredménye.

Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő

3.    Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A szervező a rendezvényen nem tudja biztosítani az alapanyagot a tökfaragáshoz.

4.    Érintettek köre

Az Adatkezelő által szervezett tökfaragó napra (továbbiakban rendezvény) jelentkező gyermekeket regisztráló szülő, gondviselő, egyéb regisztrált 18 évet betöltött természetes személy.

5.    Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

Az állandó IV. kerületi lakcím és a lakcímkártya számának megadása kötelező a rendezvényre való regisztrációhoz és a részvételhez, belépéshez is

6.    Gyermekek adatainak kezelése

A rendezvényen való regisztrációt csak 18 évet betöltött szermélyek végezhetik el, csak a rendszervényen részt vevő gyermekek számát kell megadni, az adatkezelő nem kívánja semmilyen okból és céllal kezelni a gyermekek adatait. Amennyiben az Adatkezelő tudomásunkra jut, hogy 18 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtött be, a lehető leghamarabb megteszi az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

7.    Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek és adatfeldolgozók kategóriái: IT üzemeltető szerződött partner

8.    Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 7.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

9.    Automata döntéshozatal

Az adatkezelő nem alkalmaz automata döntéshozatalon alapuló adatkezelést.

10.  Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a regisztráló Felhasználó nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra tovább háríthatja.

11.  Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségen az Adatkezelőnél

 • kérheti, hogy adjon hozzáférést az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak egy példányához,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását.
 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és az Adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címre is eljuttathatja kérelmét az Adatkezelő számára.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

11.1  A tájékoztatás költsége

Az Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyanazon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel, az alábbiak szerint:

 • Az adminisztratív költség elszámolási alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • Az adminisztratív költség a tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma a fenti óradíjon elszámolva.
 • Papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége is felszámításra kerül.

11.2  Tájékoztatás megtagadása

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az Érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, (egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel) az Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

11.3  Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

12.  Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait  az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

13.  Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezi a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően választja ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodik az adatok biztonságáról;
 • gondoskodik a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az Érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

14.  Analitikai Szolgáltatások

Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. Az Adatkezelő továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.  A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

15.  Jogorvoslat

Bármely érintett, ha megítélése szerint

 1. az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;
 2. személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat,
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve
  • az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, és a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36-1-3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

Budapest, 2023.10.12.