Ülésezett a képviselő-testület

  •  
  •  
  •  

Folytatjuk a március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésről szóló beszámolónkat.

Közbeszerzési kérdések

„Meleg étkezési utalványokkal beszerzése” tárgyában is megindította a testület a közbeszerzési eljárást. A Szociális és Egészségügyi Intézmény 235 fő részére kívánja az utalványokat biztosítani, a szerződét 3 év határozott időtartamra kerül megkötésre. 1 nem szavazat mellett elfogadták a javaslatot.

A következő közbeszerzési eljárást „intézményi és köztéri játszóeszközök beszerzése és telepítése” tárgyában indította meg a testület. Az Európai Uniós szabványi követelmények miatt az önkormányzat már eltávolította a játszóterek balesetveszélyes játszóeszközeit, így csökkent a használható eszközök száma. Pótlásuk egy ütemben a magas költségek miatt nem volt megvalósítható, első körben az intézményi játszótereken pótolták a legfontosabbakat, több mint 70 MFt értékben. A közterületi játszótereken az idei év lesz az első ütem. Ennek keretén belül hinták, csúszdák, rugós játékok kerülnek a játszóterekre. A javaslatot a képviselők 24 igen szavazattal fogadták el.
Az Európai Unió szigorú előírásai szerint a játszóterek, játszóeszközök biztonságos üzemeltetését folyamatosan biztosítani kell, azaz felülvizsgálatokat végezni, ellenőrizni a játszóterek állapotát. Ezen feladatok ellátására indította meg a testület az „önkormányzati játszóterek karbantartása” tárgyában a következő közbeszerzési eljárást. Szalma Botond (KDNP) képviselő úgy vélte, ez a feladat a közterület-felügyelők feladatkörébe tartozik, így nem volna szükség külön céget megbízni. Dr. Trippon Norbert alpolgármester válaszában elmondta, a közterület-felügyeletnek nem feladata ellenőrizni a játékok stabilitását, javításukat, vagy cseréjüket. Végül 17 igen, 8 nem mellett a testület megszavazta a közbeszerzési eljárás megindítását.
Megindították a közbeszerzési eljárást „járdaépítési munkák elvégzése” tárgyában is, 20 igen, 2 nem szavazattal. A kerület járdáinak rekonstrukciója évek óta folyik, s ennek az esztétikai szempontokon kívül gyakorlati oka is van. A közműépítés, és egyéb fontos beavatkozás ennek következtében egyszerűen megoldható. A hatályos költségvetési rendeletben lévő előirányzat jogos igény esetén új járda építését is lehetővé teszi.
A Városháza Vendéglő a Városháza épületének északi oldalán, kb. 800 m2 területen kerül kialakításra. A testület március 2-i ülésén döntött a vendéglő kialakítása tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról, illetve eredmény hiányában az eljárás ismételt megindításáról, azonban ekkor az önkormányzat takarékossági okokból csökkentette a műszaki tartalmat. Az épületrészt emelt szintű, szerkezetkész állapotban kell átadnia a kivitelezőnek, ezért a testület újabb jóváhagyása szükséges a közbeszerzési eljárás megindításához. 17 igen, 3 nem szavazat született, a közbeszerzési eljárást megindították.
 
Közoktatás, közművelődés
 
Az önkormányzati Deák Óvoda két csoportjában a gyermeklétszám meghaladja a törvény által meghatározott maximális létszámot, melyet a nevelési év során felvett, sajátos nevelési igényű gyermekek száma indokol. A Közművelődési, Oktatási Bizottság elfogadásra javasolta, hogy a testület engedélyezze az óvoda két csoportjának létszámtúllépését. Belán Beatrix alpolgármester javaslatát egyhangúlag elfogadta a testület.
Szintén elfogadták az önkormányzat közoktatási intézkedési tervét, mely a kötelezően és önként vállalt önkormányzati feladatokat, azok megvalósításának értékelését, helyzetelemzését tartalmazza.
Módosították az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház alapító okiratát, mivel a testület korábbi ülésén elfogadta, hogy a Tábor utcai Sporttelep kezelését átadja az intézménynek.
Várhatóan szükség lesz ebben az évben az óvodai férőhelyek bővítésére az óvodás korú gyerekek számának enyhe növekedése miatt. A májusi beiratkozások után újabb csoportok megnyitása válhat szükségessé. Belán Beatrix alpolgármester javasolta, hogy a Bőrfestő Óvodában, illetve a Viola Óvodában adjon engedélyt a testület maximum 2-2 csoport megnyitására. Pajor Tibor (JOBBIK) javaslatot intézett az alpolgármesterhez, miszerint érdemes volna a csoportnyitások helyett új óvodát megnyitni. Belán Beatrix válaszában elmondta, a csoportnyitás a legköltséghatékonyabb megoldás, de esetenként intézménybővítésről is szó lehet. A képviselők egyhangúlag igennel szavaztak.
A nevelési, oktatási intézmények már kialakított körzeteit az új lakóterületek átadása, egyes területek népsűrűség-változása és a demográfiai mutatók miatt időnként szükséges felülvizsgálni. Az általános iskolák esetében a cél az egységesítés volt, az óvodai körzetek kialakításánál a gyerekek várható számát, az intézmények terhelhetőségét és megközelítését kellett figyelembe venni. Belán Beatrix javaslatot tett az újpesti, önkormányzati fenntartású óvodák és általános iskolák kötelező felvételi körzetének módosítására, melyet 23 igennel fogadtak el a képviselők.
 
Szociális és egészségügyi javaslatok
 
Nagy István alpolgármester előterjesztésében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítását tárgyalták a képviselők, melyet törvény, illetve egy 1999-es minisztériumi rendelet módosítása indokol. A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet módosítását, mely többek közt kitér az étkeztetésre, a nappali ellátás által ellátható személyekre, illetve az intézményi térítési díjakra. A testület 27 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
29 igen szavazattal módosították az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, és az idősek klubja házirendjét.
Az újpesti Nordic Walking Egyesület elnöke kérelmet nyújtott be, mely szerint az egyesület célja, hogy az Újpesten lakók számára szabadban végezhető sportolási lehetőséget nyújtson. A Közművelődési és Oktatási Bizottság nem javasolta a képviselő-testületnek, hogy az egyesület használja az „Újpesti” Nordic Walking Egyesület” nevet. Az elutasító határozattal 27 képviselő értett egyet.
Az egyebek pontban először dr. Derce Tamás polgármester határozati javaslatáról döntött a testület. E szerint az önkormányzat 50 éves határozott időtartamra bérbe adja a Magyar Tudományos Akadémia számára a József Attila 8-10. szám alatti épületet, mely az egykori Bródy Gimnázium épülete volt. Az Akadémia kutatóintézet elhelyezésére, tudományos, és oktatási célra használhatja az ingatlant, melynek felújítását is vállalja a szerződés szerint. Minden képviselő igennel szavazott.
Végül Szalma Botond kért szót. A képviselő felhívta a figyelmet a lomtalanításkor kialakuló tűrhetetlen utcai állapotokra. Úgy vélte, megoldást kell találni erre a helyzetre, akár a közterület-felügyelet és a rendőrség összefogásával. Szalkai István képviselő (MSZP) egy szabályzat megalkotásában látta a megoldást, dr. Derce Tamás hozzáfűzte, ezt a helyzetet a rendkívül magas szemétszállítási díjak is befolyásolják.
Ezt követően az újpesti képviselők zárt ülés keretében folytatták munkájukat.