Ülésezett az újpesti képviselő-testület

  •  
  •  
  •  

Szabályozási terv, közbeszerzési eljárások, szociális és oktatási kérdések. Többek közt ezekről is szó esett az újpesti képviselő-testület március 30-i ülésén, melyet szokásosan a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak.

A napirendi pontok megtárgyalása előtt Pajor Tibor képviselő (JOBBIK) azt javasolta, hogy az 5. pontot, mely a Váci út és a Duna közti terület szabályozási tervét tartalmazza, vegyék le a napirendről. Ezzel 7 képviselő értett egyet, 16 képviselő nemmel szavazott. Az eredeti napirendet egy nem ellenében megszavazták. 
Az első pontban az Ady Endre Művelődési Központ vezetői álláshelyére meghirdetett pályázatról zárt ülés keretében tárgyaltak a képviselők. A művelődési központ élére a jelenlegi, ideiglenesen kinevezett igazgató, Czégény Ilona került, öt éves határozott időtartamra.
Tárgyalt a testület Újpest önkormányzata intézményei és a polgármesteri hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosításáról. E szerint a 2009. évi költségvetési főösszeg bevétele és kiadása 19 milliárd 441 ezer forintra módosult. Dr. Trippon Norbert alpolgármester előterjesztését 18 képviselő fogadta el.
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló egyik 2008. törvény iktatta be az államháztartásról szóló törvénybe a megvalósítási terv, illetve a teljesítményterv fogalmát, melyeket 2010. január 1-től kell alkalmazni. Ezen tervek a költségvetési szervek éves költségvetésének részét képezik. A megvalósítási terv a közfeladat-ellátás előfeltételeinek, illetve a szakmai megvalósítás folyamatának leírását tartalmazza, a teljesítményterv pedig a költségvetési szerv számára meghatározott éves követelményeket. A 2009. évi egyik törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak, hogy intézményeit mentesítse az adminisztrációs terhek növekedése alól azzal, hogy helyi önkormányzati költségvetési szerveknél a képviselő-testület eltekinthet a megvalósítási terv elkészítésétől. Dr. Trippon Norbert előterjesztését egyhangúlag fogadta el a testület.
A közbeszerzésekről szóló 2003-ban született törvény szerint az önkormányzatoknak a költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évre vonatkozóan. A terv nem vonja maga után a benne szereplő közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettségét, és lehetőség van a terv módosítására is. Dr. Trippon Norbert alpolgármester nyújtotta be az idei év tervét, mely árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére vonatkozó közbeszerzési terveket tartalmaz. Az előterjesztést 3 nem szavazat mellett fogadták el.
Az 5. napirendi pontban a Váci út és a Duna közti terület szabályozási tervéről esett szó, mely öt területet foglalt magában: az újpesti öböl partján lévő területsávot, az újpesti Bőrgyár tömbjét, az újpesti öböl északi csúcsánál lévő területet, a Fővárosi Vízművek káposztásmegyeri főtelepét, illetve a Tungsram-standtól északra lévő üdülőterületet. Pajor Tibor felszólalásában elmondta, a képviselők közül sokan nem ismerik eléggé a szabályozási tervet, így nem tudnak biztosan szavazni a határozatról sem. Mivel nagy értékű területek átsorolásáról van szó, a javaslat alaposabb áttanulmányozására van szükség. Boruzs Andrá képviselőtől (SZDSZ), a Vízművek felügyelőbizottságának elnökétől azt kérdezte, nem tartja-e aggályosnak, hogy a határozat a Vízművek káposztásmegyei főtelepét is érinti. Pajor Tibor hozzáfűzte, a tervben szereplő egykori Tungsram strand területét sport- és rekreációs célra kellene meghagyni, azon a területen nem szabadna beépítéseket végezni. Wintermantel Zsolt (FIDESZ) azt javasolta, a határozati javaslatból hagyják ki a Vízművekre vonatkozó szakaszt. Dr. Derce Tamás polgármester hozzáfűzte: a határozat még nem jelent végleges döntést, nem jelenti a területek tényleges átsorolását. Koronka Lajos képviselő (FIDESZ) írásbeli módosító javaslattal élt, miszerint az előterjesztést küldje vissza a képviselő-testület a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak, mivel az ülésen újabb kérdések, szempontok merültek fel, s ezekre a képviselők választ várnak. Ezt a javaslatot azonban 14 igen, 13 nem mellett elvetették. Ezt követően Hock Zoltán (MDF) kért szót. A képviselő elmondta, az átsorolások jelentős gazdasági következménnyel járhatnak. Megemlítette, hogy a térségben nincs hasonló strandolási lehetőség, sőt, uszoda sem, hiszen az elégtelen karbantartási munkálatok miatt az újpesti uszoda is bezárt. A képviselő hozzáfűzte, nemcsak a vállalkozók érdekeit kell figyelembe venni, és ilyen formában nem tudja támogatni az előterjesztést.
Ezt követően az előterjesztő, dr. Trippon Norbert kapott szót. Az alpolgármester felidézte, hogy a ciklus elején a testület fontosnak érezte a Duna part szabályozását, eredeti állapotának megőrzését, többek között kibővítették a Palotai sziget déli részének erdőterületét, s a mellette lévő öbölre is készítettek szabályozási tervet. Véleménye szerint az előterjesztés megfelelően volt előkészítve, melyet a Városfejlesztési Bizottság is megtárgyalt. Tervek szerint a Váci út felüli területen idővel beruházások létesülhetnének, mely jelentős adóbevételt jelentene Újpestnek, és munkahelyeket is teremtene, a Duna felőli rész pedig megmaradna szabadidős, sport- és rekreációs területnek. Azt javasolta, hogy az előterjesztésből maradjon ki a Vízművekre vonatkozó szakasz, azt tárgyalja újra a bizottság, a képviselők pedig szavazzanak a maradék négy területről.
Rövid frakciószünet után Pajor Tibor név szerinti szavazást kért, melyet a testület nem fogadott el. Végül a határozatról is szavaztak: 14 igen, 15 nem szavazat mellett elvetették a képviselők.
 
Lezárult és megindított közbeszerzések
 
Ezt követően nyolc, közbeszerzéssel kapcsolatos előterjesztés került napirendre. Először a „gyephézagos, térbetonos, és aszfaltburkolatú gépjárműparkoló építése” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lezárását tárgyalták a képviselők. Határidőre öt ajánlat érkezett, melyek közül három ajánlatot talált érvényesnek a bíráló bizottság. Az Ambíció Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t javasolták nyertesnek, a következő legkedvezőbb ajánlatot az Óbudai Zöldterületépítő és Fenntartó Bt. tette. A képviselők 19 igen gombot nyomtak.
Lezárult az „önkormányzati fenntartásban működő intézményeken belüli egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos javítások, feladatok” tárgyában kiírt közbeszerzés. Három érvényes ajánlat érkezett be határidőre. Legkedvezőbb ajánlatot a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. adta, a következő legkedvezőbb ajánlatot pedig a Hérosz FM Üzemeltetési Kft. Ezt 18 igen szavazattal elfogadták a képviselők.
Dr. Trippon Norbert előterjesztést nyújtott be a Szociális és Egészségügyi Intézmény részére „három darab komplett fogászati kezelőegység beszerzése és telepítése” tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról. Az új, három munkahelyes gyermekfogászati rendelő a Király utcában, a volt Koktél Áruház I. emeletén kerülne kialakításra. 26 képviselő igennel szavazott.