Rajzpályázat – Szabályzat

„Márton napi rajzpályázat 2021

elnevezésű Pályázati szabályzat

 

 1. A Pályázat szervezője

A „Márton napi rajzpályázat 2021” elnevezésű Pályázat (a továbbiakban „Pályázat”) szervezője az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1045 Budapest, Erzsébet utca 8., cg: Cg.01-09-935688) a továbbiakban: „Szervező”.

 1. A Pályázatban részt vevő személyek

A Pályázatban részt vehet minden olyan természetes személy, aki

 • magyar állampolgárságú,
 • Budapest IV. kerületében állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik lakcímkártyával igazolhatóan
 • életévét betöltötte, de még nem töltötte be a 11. életévét

(továbbiakban: Pályázó).

A Pályázatban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatban való részvétellel a Pályázó tudomásul veszi és elfogadja a jelen Pályázati szabályzatot és a Pályázati szabályzatba foglalt adatkezelési tájékoztatót.

 1. A Pályázat leírása

A Pályázat célja, hogy olyan ünnepi tematikájú rajzok készüljenek, amelyek méltóak arra, hogy a Szervező által kiadandó ünnepi különkiadásban megjelenjenek, továbbá, hogy a kiválasztott rajzok címlapra kerüljenek.

A Pályázatban való részvételhez a pályamű leadásával történik. Miden Pályázó csak 1 pályaművel indulhat a pályázaton.

A pályamű ledásának módja:

A Szerző gondviselője a 4. pontban meghatározott időtartamban az alábbi két módszer egyikével a Pályázó Pályázatra készített, 3. személy felhasználói jogától mentes rajzát,

 

 1. email-ben elküldi a rajzpalyazat@ujpestmedia.hu email címre

vagy

 1. A pályamű egy fizikai példányt zárt borítékban leadja az Újpesti Sajtó Kft. Erzsébet utca 8. szám alatti telephelyén hétfőtől péntekig 9-16 között.

valamint a leadott rajz mellé csatolja a gondviselő adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát az Újpesti Sajtó Kft részére. A gondviselői hozzájáruló nyilatkozat minta ITT  – tölthető le.

A pályázat beadásával együtt megadja a szerző:

 • nevét
 • életkorát
 • lakcímét (igazolva, hogy a szerző IV. kerületi lakos)

 

A pályázatára beadott rajznak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • Fizikai leadás esetén a rajz A4 lap méretnél nem lehet nagyobb
 • Digitális leadás esetén:
  • a fájl típusa: JPEG
  • minimális képméret: 3000 px hosszabbik oldal, négyzetes formátum esetén minimum 2000×2000 px.
 • az elküldött fájl elnevezésének tartalmaznia kell a Pályázó gyermek nevét, életkorát (ékezetek nélkül), aláhúzás jelekkel elválasztva!
 • Minta: minta_geza_10.jpg
 • a rajzon nem szerepelhet cég, márka neve, logója,
 • a rajz nem tartalmazhat sértő vagy egyéb vallási vagy kisebbségi szempontból megkülönböztető tartalmat, nem lehet kompromittáló, nem tartalmazhat erőszakra utaló jeleket, nem sértheti a Szervező üzleti érdekeit,

 

A rajz beküldésével a Pályázó gondviselője nyilatkozik, hogy

 • az általa beadott tartalom Pályázó saját szerzői műve, harmadik személy jogától mentes, azon harmadik személynek nincsen semmilyen joga, vagyoni vagy egyéb igénye
 • az általa beadott tartalom 3. személy személyiségi jogait nem sérti,
 • elfogadja, hogy a feltöltött rajz nyertessége esetén a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé válik,
 • fenti nyilatkozatainak valótlansága esetére felelősséget vállal a valótlan nyilatkozatából eredő minden kár megfizetéséért, valamint kötelezettséget vállal, hogy mentesíti a Szervezőt minden olyan igény alól, melyet a fenti nyilatkozatainak valótlansága illetve megszegése miatt harmadik személyek érvényesítenek a Szervezővel szemben.

A rajz beküldésekor a Pályázó gondviselőjének nyilatkoznia kell továbbá, hogy

 • elfogadja a jelen Pályázati szabályzatot és tudomásul veszi, hogy a jelen Pályázati szabályzatban megfogalmazott felhasználási jogokat engedélyez a Szervező számára a beküldött rajzzal kapcsolatosan.
 • tudomásul veszi az adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazott adatkezelési tevékenységeket és hozzájárul személyes adatinak kezeléséhez a Pályázat lebonyolítása és a pályamunkák értékelése, tárolása, a kiválasztott díjazott pályázók azonosítása, a pályázat díjazottjainak értesítése, a pályázati feltételek ellenőrzése, a díjak átadása, a pályázatra beküldött rajzok újság archívumban tárolása, social media felületeken történő megjelentetése. Rendszerüzenetek küldése a pályázó gondviselőjének.

 

A nyertes Pályázók a Pályázat időtartama alatt rajzot beadott Pályázók közül kerülnek kiválasztásra a zsűri által.

A beküldött rajzokat a Szervező moderálja, azaz megszűri és törli azon képeket, melyek a fent írt feltételeknek nem felelnek meg.

 1. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2021. október 12. 19:00 – november 5. 16:00 óra között tart.

Ezen időszak utáni időpontban beadott rajzok nem vesznek részt a Pályázatban.

A Pályázat lezárásának időpontja az a nap, melyen a nyeremények átadásra kerülnek, vagy a nyeremények átadása bármely okból meghiúsul, de legkésőbb a Pályázat lezárásának napjától számított 50. nap.

 1. A Pályázat menete

A Pályázatban való részvételhez a Pályázóknak az beküldés során az emailben vagy személyesen az Újpesti Sajtó Kft. székhelyén (1045 Bp, Erzsébet u 8.) a leadott pályázati rajzzal együtt meg kell adniuk személyes adataikat (szülő neve; e-mail címe; gyerek életkora, gyerek neve, gyermek címe) és el kell küldeniük a Pályázatra készített rajzot, továbbá nyilatkozniuk kell, hogy a szülő hozzájárul gyermeke adatainak kezeléséhez. A Szervező más részvételi módot nem fogad el.

Minden Pályázó csak egy rajzot küldhet a pályázatra.

A Pályázat időtartamának lezárását követően legkésőbb 2021. november 12. napjáig a Szervező által felkért szakmai zsűri kiválasztja a Szervező által megszűrt rajzok közül az ünnepi különszám címlapján megjelenő 1db rajzot, a rajzokból az első három helyezettet és a két különdíjas nyertest, valamint az újság belívre kerülő rajzokat.

A Szervező a kiválasztott nyertes rajzokat készítő Pályázót emailben értesíti a kiválasztásról és felhívja a személyes adatainak igazolására, valamint a felhasználási nyilatkozat aláírására.

A Szervező kizárja a kiválasztott nyertes készítő Pályázót:

 • amennyiben a Pályázó által megadott személyes adatok pontatlanok, vagy nem valósak
 • amennyiben a Pályázó nem felel meg a részvételi feltételeknek
 • amennyiben a nyertesről kiderül, hogy a Pályázat szellemével ellentétes magatartást tanúsít (különösen, de nem kizárólagosan: csalás, hamisítás)
 • ha az fentiekben megjelölt értesítésre vagy bármilyen más írásbeli megkeresésére a Pályázó 3 naptári napon belül nem válaszol;
 • ha írásban nem járul hozzá az általa készített rajz a Szervező általi felhasználásához (nem enged ingyenesen felhasználási jogot).
 1. Felhasználási jogok

A Pályázaton részt vevő Pályázó az alábbi tartalommal enged felhasználási jogot a Szervező számára:

Szervező a

 • a rajzokat a pályázat lezárta után időbeli korlát nélkül megőrizze az újság archívumban.

A rajzok fentiektől eltérő célokra való felhasználására a Szervezők csak külön szerződés alapján jogosultak.

Amennyiben a kiválasztott rajzokat készítő Játékos a fentiek szerint kizárásra kerül a Szervező tartaléknyertest lépteti elő, a hozzájáruló nyilatkozat aláírása esetén.

 1. Nyeremények

Nyeremények:

A zsűri által kiválasztott

 1. helyezett fotó nyereménye: ajándékcsomag
 2. helyezett fotó nyereménye: ajándékcsomag
 3. helyezett fotó nyereménye: ajándékcsomag

Különdíjas fotók nyereménye: ajándékcsomag

 

 1. Nyeremények átvételével kapcsolatos tudnivalók

A nyeremények átadására az Újpesti Márton napi felvonulás  keretében megrendezésre kerülő zárórendezvényen kerül sor, melynek pontos helyéről és időpontjáról a nyertesek emailben értesítést kapnak.

A Szervező megtagadja a nyeremény átadását:

 • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem veszi át
 • ha a Pályázó a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását a nyeremény átadását megelőzően visszavonja
 • ha a Pályázó a beküldött rajzának felhasználásához az engedélyt a nyeremény átadását megelőzően visszavonja.

Amennyiben a Szervező megtagadja a nyeremény átvételét, vagy a nyeremény átadásán a nyertes nem jelenik meg, a nyeremény nem kerül kiadásra.

A nyeremény készpénzre nem beváltható, annak cseréje nem lehetséges.

A nyeremény másra át nem ruházható, a meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül átruházásnak. A nyereményhez tartozó adó és egyéb járulék fizetésének kötelezettsége a Szervezőt terheli.

 

 1. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázatot bármikor visszavonja, valamint, hogy a Pályázatszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Ebben az esetben a Szervező hivatalos weboldalán www.ujpestmedia.hu nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Pályázat szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.

A Pályázat jelen Pályázatszabályzata a Szervező weboldalán  megtalálható a Pályázat teljes időtartama alatt.

 

 1. Adatkezelési tájékoztató

Szervező jelen Pályázatra vonatkozó adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://ujpestmedia.hu/rajzpalyazat-adatkezelesi-tajekoztato/ webhelyen, illetve kérés esetén arról másolat kérhető.

 

Budapest, 2021. ………

Újpesti Sajtó Kft.

Szervező