Újpest az elsők között döntött

  •  
  •  
  •  

Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbbi ülésén elsők között alkotta meg azokat a rendeleteket, melyek a jogszabályok változását követve módosítják az építésügyi hatósági és önkormányzati eljárások eddigi rendszerét. Ezzel lehetővé vált, hogy a Polgármesteri Hivatal időben felkészülhessen a jövőre életbe lépő új szabályok alkalmazására.

Mint arról sokan bizonyára már értesültek, jövőre jelentős változások lesznek a közigazgatás-ban, és ez érinti az építési ügyekkel kapcsolatos hatósági és önkormányzati eljárásokat is. Az államigazgatási és az önkormányzati ügykörök karakteresebb elkülönítésével módosulni fognak az egyes építési ügyekkel kapcsolatos eljárások, melyeket a jövőben akorszerű technika is segí-teni fogja.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény módosítása és az új jogszabályok, valamint a járási hivatalok megalakulása a fővárosi kerületek esetében csak egyes kivételes ügyeket érint. Így például a műemlékvédelemmel, illetve az összevont eljárásokat. A „hagyo-mányos” lakossági és beruházói építési ügyek intézése továbbra is a Polgármesteri Hivatalban történik. Változások ugyanakkor ezen ügyek esetében is lesznek.

Az építésügyi hatósági eljárásoknál a legjelentősebb változást a digitális technika alkalmazása jelenti, ami elsősorban a tervezők, valamint a Hivatal munkatársai számára jelent új kihí-vást.2013. januárjátóltöbbségében megszűnnek a papír alapú tervdokumentációk. Ezen túl a tervek egy országosan egységes dokumentációs rendszer (ÉTDR) útján – digitális tárhelyről le-tölthető formában –jutnak el az építésügyi hatósághoz. Ezzel együtt lényegében megszűnik a hatóság ügyfélfogadása is, helyette munkatársaink közigazgatási szolgáltatás keretében gyors és egyértelmű tájékoztatással fogják segíteni ügyfeleinket az eljárás folyamatáról, az előkészí-tett tervi munkarészek esetleges hiányosságairól, illetve a közreműködő szakhatóságokról és a várható ügyfél körről. Megszűnik továbbá néhány – korábban építésügyi hatósági döntéshez kötött – ügykör, így például az elvi építési engedélyezési, valamint a bejelentéshez kötött eljá-rás. Egyidejűleg megnő az építésfelügyeleti hatóság közreműködésének jelentősége. Szigorúb-ban ellenőrzik majd a hatósági döntések végrehajtását.

A helyi sajátosságok hatékonyabb érvényesítése, valamint a település arculatának igényes for-málása érdekében jelentősen felértékelődik az önkormányzatok közreműködése. Ezt újabb ön-kormányzati hatáskörök bevezetésével, illetve feladatok megfogalmazásával biztosítja az új szabályozás. A jövőben önkormányzati feladat lesz például a helyi előírásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatás, melynek keretében – az Újpesten már két évtizede sikeresen alkalmazott beépítési előírás formájában – az egyes építési ügyekre vonatkozó konkrét javaslatokkal is segíteni fogjuk az építtetőket és a tervezőket. A gyakorlatban nem szűnik meg az ügyfelekkel való személyes találkozás lehetősége sem, melyről ezentúl – szakmai konzultáció keretében – a Főépítészi Iroda munkatársai gondoskodnak.

Egyes – építésügyi hatósági engedélyhez kötött – építési munkák esetében a jogszabályok lehe-tőséget adnak az önkormányzatoknak, hogy előzetes véleményt adjanak a tervezett beavatko-zásokkal kapcsolatban. Ugyancsak újdonság, hogy a jövőben bizonyos – építésügyi hatósági en-gedélyhez nem kötött – építési munkák elvégezhetők lesznek pusztán bejelentési eljárást köve-tően is.A Képviselő-testület által elfogadott helyi rendeletek részletesen tartalmazzák az új sza-bályozásban érintett építési ügyek és területek leírását, valamint az eljárás szabályait.

A Képviselő-testület által elfogadott rendeletek és azok mellékletei az Önkormányzat honlapjá-ról letölthetők, és az új eljárásokkal kapcsolatban a Főépítészi Iroda munkatársai adnak részle-tes tájékoztatást az érdeklődők számára.

Dr. Tahon Róbert, jegyző